Anasayfa

PostHeaderIcon DEKAN SARIO?LU'DAN Z?YARET

1
Trakya niversitesi Rektr Yard?mc?s? ve ?lahiyat Fakltesi Dekan? Prof. Dr. Hseyin Sar?o?lu Vakf?m?z? ziyaret ederek kurucu ba?kan Hasan Gm? ile bir sre gr?t. Bu y?l ?lahiyat Fakltesinin 95 ?renci ile e?itime ba?layaca??n? belirten Sar?o?lu yeni faklte binas? ve niversite camii in?aat?n?n proje a?amas?nda oldu?unu belirterek k?sa srede bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti. Hasan Gm? de ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getirdi ve ?lahiyat Fakltesi ve caminin Edirne iin stratejik neme sahip oldu?unu belirterek Edirnelilerin bu i?i sahiplenmesi gerekti?ini kaydetti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, beraberinde mtevelli heyet yeleri, Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Genlik ve Spor ?l Mdr Serhat Ocak ve bir grup i? adam?ndan olu?an heyetle birlikte gitti?i Bat? Trakyan?n Gmlcine ?ehrinde, Bat? Trakya ?mam Hatip Lisesi Mezunlar? ve Mensuplar? Derne?inin dzenledi?i iftar program?na kat?ld?. Vakf?m?z?n katk?lar?yla gerekle?tirilen iftar program?na Edirneden e?itli sivil toplum kurulu?lar?n?n yetkilileriyle birlikte nder Ba?kan? Hseyin Korkut, Gmlcine Seilmi? Mfts ?brahim ?erif, Ba?konsolos ?lhan ?ener, milletvekilleri ve belediye ba?kanlar? kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon M?SAF?R ?FTARLARI DEVAM ED?YOR

1

Ramazan ay?yla birlikte Vakf?m?z Balkan Kltr Merkezinde ba?layan iftar programlar? devam ediyor. Hay?r sahiplerinin katk?s?yla dzenlenen iftarlara kat?lan, ?ehir d??? ve yurtd???ndan Edirnede bulunan ?renci ve misafirler de yararlan?yor.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon ROMANYA'DAN Z?YARET

1

Romanya Mslman Tatar Trkleri Demokrat Birli?i'nden bir grup Vakf?m?z? ziyaret etti. Ba?ta, Birli?in Kstence'ye ba?l? Ciocirlia ?ubesi kad?nlar kolu ba?kan? Nurhan Arsim olmak zere aralar?nda Birli?in genel ba?kan? ve eski milletvekili Celil Eserghep'in annesi Zep?an Eserghep, babas? Kadir Eserghep, kad?nlar te?kilat? genel ba?kan? Urfet Mudin'in de bulundu?u on be? ki?ilik grup Vakf?m?z Balkan Kltr Merkezi misafirhanesinde gn kalarak Vakf?m?z? ve Edirne'yi yak?ndan tan?ma f?rsat? buldular.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1

Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Trakya ?efkateli Derne?inin birlikte organize etti?i g?da yard?mlar? devam ediyor. Ramazan ay? mnasebetiyle g?da paketi da??t?mlar?na h?z verdiklerini belirten Trakya ?efkateli Derne?i ba?kan? ?akir Esendir Haz?rlanan 20 kg l?k g?da kolilerinden ?u ana kadar 80 adet ihtiya sahibi ailelere teslim ettik. Ba????lar?m?z?n katk?lar?yla kumanya haz?rl?klar?m?z sryor. Ramazan ay? sonuna kadar yakla??k 250 adet g?da paketi da??tm?? olmay? planl?yoruz dedi.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonraki > Son >>

Sayfa 11 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
07.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı