Anasayfa Soru ve Cevaplar Güncel Meseleler Finans Kurumlar? ve TOK?

PostHeaderIcon Finans Kurumlar? ve TOK?

Soru: Kat?l?m bankas? ad? alt?nda faaliyet gösteren kurumlardan ev ve araba ihtiyac?n? gidermek için para alman?n hükmü nedir? Malumunuz oldu?u üzere bu kurumlar normal kredinin haricinde sat?n al?p vadeli satma gibi bir metodu öne sürüyorlar, fakat ?artlar yakla??k olarak bankalarla ayn? durumda olabiliyor.

Ayr?ca TOK? evlerine ba?vuruda da "bankadan kredi almak caiz de?ildir" hükmü geçerli midir?

Cevap: Finans kurumlar? bildi?imiz tarzda kredi kulland?rm?yorlar.Krediyi kar vezarar ortakl???na göre ticaret amac?yla veriyorlar.

Veya kendi ?irketlerinde kullan?yorlar. Araba veya ev almak isteyen ki?iye yapt?klar? uygulama ?öyle; araba veya evi kendileri al?yor, vadeli olarak ihtiyaç sahibine sat?yorlar. Sat??taki fiyat yüksekli?i, oran?n faiz oranlar?na yak?nl??? veya denkli?i muamelenin haram olmas?n? gerektirmez. Bu tür al??veri? caizdir.

Toki için belirtilen görü?ün geçerli oldu?u kanaatindeyim.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı