Anasayfa Soru ve Cevaplar Güncel Meseleler Özürlü çocu?un anne karn?nda ald?r?lmas?

PostHeaderIcon

Soru: Ana karn?nda özürlü oldu?u tesbit edilen çocuklar?n ald?r?lmas?n?n hükmü nedir ? Doktorlar?n al?nmas? hususunda telkinleri oldu?unu duyuyoruz.

Cevap: ?slamda aslolan neslin ço?almas?d?r.

Ancak ana karn?na dü?meden tedbirleralmak suretiyle üremeyi önlemekte sak?nca görülmemi?tir. Ana karn?nda döllenme olduktan sonra çe?itli yöntemlerle bu hayata sonvermek; ruh üfleninceye kadar olan dönemde haram, ruh üflendikten sonraki dönemde ise cinayettir. Bunun tek istisnas? annenin hayati durumudur. E?er hamilelik devam?nda anne için ölüm tehlikesi varsa hamileli?e son verilebilir.

Anne karn?ndaki çocu?un özürlü olmas? hamileli?e son verme için me?ru sebep de?ildir. Çünkü neyin hay?rl? olaca??n? ancak Alah bilir. Aç?k söylemek gerekirse kolu, baca?? sakat fakat zeki ve ahlakl? bir çocuk mu, vücud organlar? sa?lam fakat yalanc?, h?rs?z ,ahlaks?z bir çocuk mu daha hay?rl?d?r.

Ak?l özürlü çocuklar ise devaml? çocuktur ve günahs?zd?r. Cennetliktir. Ana babalar?na ?efaat edeceklerdir, belki onlar?n cennete girmelerine sebep olacaklard?r.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı