Anasayfa Soru ve Cevaplar Genel Cuma Vakti Al??veri?

PostHeaderIcon Cuma Vakti Al??veri?

Soru: Cuma günü sela ile ö?le namaz? aras? al??veri? yapmak haram m?d?r?

Cevap: Allahu Teâla Cuma namaz?yla ilgili ?öyle buyuruyor. “Ey ?man edenler, Cuma günü (ezanla) namaz için ça?r?ld???n?z zaman, derhal Allah’?n zikrine ko?un, al??veri?i (i?i gücü) b?rak?n.

 E?er bilirseniz, bu sizin için daha hay?rl?d?r.„ (Cuma Sûresi:9) Üzerine Cuma namaz? farz olanlar?n Cuma vaktinde al??-veri? yapmalar?, i?le güçle me?gul olmalar? haramd?r. Cuma vakti, d?? ezanla ba?lar, hutbenin okunmas? ve iki rekat Cuma farz?n?n k?l?nmas?yla sona erer. Çal??man?n haram oldu?u vakit bu vakittir. Salâ, namaz? hat?rlatmak için yakla??k bir saat önce okunur, dolay?s?yla Salâ ile ezan aras?nda al??-veri?, herhangi bir dünyal?k i?le me?guliyet haram de?ildir. Ayr?ca üzerine Cuma namaz? farz olmayan, bayanlar?n, çocuklar?n, yolcular?n Cuma namaz? vaktinde dünyal?k bir i?le me?gul olmalar?nda sak?nca yoktur.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı