Anasayfa Soru ve Cevaplar Gncel Meseleler Bireysel Emeklilik

PostHeaderIcon Bireysel Emeklilik

Soru: Hocam ben BES (Bireysel Emeklilik Sigortas?) uygulamas? hakk?nda fikrinizi ?renmek istiyorum. Bildi?im kadar? ile, malum sistem sigortal?dan kesti?i aidatlar? yat?r?m fonlar?, tahvil, bono vs. yerlerde de?erlendirip en az 10 y?l aidat yat?rmak ko?ulu ile 56 ya??ndan itibaren emekli maa?? ba?l?yor. Dinimize gre bu konudaki hkm nedir?

 

Cevap: Bu tr emeklilik sigortas? akdinde belirsizlikvard?r. ?ki taraf ne verecek ne alacak tam olarak bilinmemektedir. Ayr?ca ortakl?k faizli i?lemlerle iiedirir, az yat?r?p ok alma durumu da szkonusudur.Dolay?s?yla bu tr sigorta uygun de?ildir.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı