Anasayfa Edirne Tarihçesi M?MAR S?NAN K?MD?R?

PostHeaderIcon M?MAR S?NAN K?MD?R?

     Mimar Sinan veya Koca Mimar Sinan A?a (d. 15 Nisan 1490, Kayseri - ö. 9 Nisan 1588, ?stanbul), Osmanl? mimar?.  Mimar Sinan, Kayseri’nin A??rnas köyünde do?mu?tur. 17 nisan 1588 y?l?nda da ölmü?tür. 1511 de Yavuz Sultan Selim zaman?nda dev?irme olarak ?stanbul’a gelmi?tir.

  Cumhuriyetin ilk y?llar?nda Mimar Sinan’?n naa?? antropolojik incelemeye al?nm?? fakat sonuç aç?klanmam??t?. Mimar olarak Yavuz Sultan Selim’in M?s?r seferine kat?ld?. 1521 y?l?nda Kanuni Sultan Süleyman’?n Belgrad Seferine

 Yeniçeri olarak kat?ld?. 1522’de Rodos Seferine Atl? Sekban olarak kat?l?p, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi’nden sonra, gösterdi?i yararl?klar sebebiyle takdir edilerek Acemi O?lanlar Yayaba??l???na (Bölük Komutan?) terfi ettirildi. 1533 y?l?nda Kanuni Sultan Süleyman’?n ?ran Seferi s?ras?nda Van Gölü’nde kar?? sahile gitmek için Mimar Sinan

iki haftada üç adet kad?rga yap?p donatarak büyük itibar kazand?. ?ran Seferinden dönü?te, Yeniçeri Oca??nda itibar? yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi. Bu rütbeyle, 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldavya seferlerine kat?ld?. 1538 y?l?nda Hassa ba? mimar? oldu. Mimar Sinan’?n, Mimarba??l??a getirilmeden evvel yapt??? üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep’te Husreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve ?stanbul’da Hürrem Sultan için yap?lan Haseki Külliyesidir. Halep’teki Hüsreviye Külliyesinde, tek kubbeli cami tarz? ile, bu kubbenin kö?elerine birer kubbe ilave edilerek yan mekanl? cami tarz? birle?tirilmi? ve böylece Osmanl? mimarlar?n?n ?znik ve Bursa’daki eserlerine uyulmu?tur. Külliyede ayr?ca, avlu, medrese, hamam, imaret ve misafirhane gibi k?s?mlar bulunmaktad?r. Gebze’deki Çoban Mustafa Pa?a Külliyesinde renkli ta? kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve di?er unsurlar ahenkli bir tarzda yerle?tirilmi?tir. Mimar Sinan’?n ?stanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurlar? ta??maktad?r. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darü??ifa ve çe?meden olu?an külliyede cami, di?er k?s?mlardan tamamen ayr?d?r. Mimar Sinan’?n Mimarba?? olduktan sonra verdi?i üç büyük eser, onun sanat?n?n geli?mesini gösteren basamaklard?r. Bunlar?n ilki ?stanbul’daki ?ehzade Camii ve Külliyesidir. Dört yar?m kubbenin ortas?nda merkezi bir kubbe tarz?nda in?a edilen ?ehzade Camii, daha sonra yap?lan bütün camilere örnek te?kil etmi?tir. ?stanbul Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’?n ?stanbul’daki en muhte?em eseridir. Kendi tabiriyle kalfal?k döneminde, 1550-1557 y?llar? aras?nda yap?lm??t?r. Mimar Sinan’?n en büyük eseri ise, seksen ya??nda yapt??? ve "ustal?k eserim" diye takdim etti?i, Edirne’deki Selimiye Camiidir (1575). Mimar Sinan, Mimarba?? oldu?u sürece birbirinden çok de?i?ik konularla u?ra?t?. Zaman, zaman eskileri restore etti. Bu konudaki en büyük çabalar?n? Ayasofya için harcad?. 1573’te Ayasofya’n?n kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yapt? ve eserin bu günlere sa?lam olarak gelmesini sa?lad?. Eski eserlerle abidelerin yak?n?na yap?lan ve onlar?n görünümlerini bozan yap?lar?n y?k?lmas? da onun görevleri aras?ndayd?. Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisar? civar?na yap?lan baz? ev ve dükkanlar?n y?k?m?n? sa?lad?. ?stanbul caddelerinin geni?li?i, evlerin yap?m? ve la??mlar?n ba?lanmas?yla u?ra?t?. Sokaklar?n darl??? sebebiyle ortaya ç?kan yang?n tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yay?nlatt?. Günümüzde bile bir problem olan ?stanbul’un kald?r?mlar?yla bizzat ilgilenmesi çok ilgi çekicidir.
Mimar Sinan 84 Cami, 52 Mescit, 56 Medrese, 7 Darül-kurra, 20 Türbe, 17 ?maret, 3 Darü??ifa (hastane), 5 Su yolu, 8 Köprü, 20 Kervansaray, 36 Saray, 8 Mahzen ve 48 de Hamam olmak üzere 364 eser vermi?tir. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kaz?l? olan mührü, onun ayn? zamanda mütevaz? ki?ili?ini de yans?tmaktad?r. Mühür ?öyledir: El-fakiru l-Hakir Ser Mimaran? Hassa. Yani "De?ersiz ve muhtaç kul, Saray özel mimarlar?n?n ba?kan?" demektir. Eserlerinin bir k?sm? ?stanbul’dad?r. 1588 de ?stanbul da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii’nin yan?nda kendi yapt??? sade türbeye gömüldü. Mimar Sinan Türbesi, ?stanbul Müftülü?ü’nün sütunlu kap?s?ndan ç?k?nca hemen solda, iki caddenin kesi?ti?i noktada Fetva Yoku?u sonunda solda, Süleymaniye Camii’nin Haliç duvar?n?n önünde, beyaz ta?l? sade bir türbedir.

ESERLER?

CAM?LER:
1) ?stanbul Süleymâniye Câmii,
2) ?stanbul ?ehzâdeba?? Câmii,
3) Haseki Hürrem Câmii,
4) Mihrimah Sultan Câmii (Edirnekap?’da),
5) Osman ?ah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
6) Sultan Bâyezîd K?z? Câmii (Yenibahçe’de),
7) Ahmed Pa?a Câmii (Topkap?’da),
8) Rüstem Pa?a Câmii (Tahtakale’de),
9) Mehmed Pa?a (Sokullu) Câmii (Kad?rga Liman?nda),
10) ?brâhim Pa?a Câmii (Silivrikap?’da),
11) Bâli Pa?a Câmii (Hüsrev Pa?a Türbesi yak?n?nda),
12) Hac? Evhad Câmii (Yedikule yak?n?nda),
13) Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
14) Mahmûd A?a Câmii (Ah?rkap? yak?n?nda),
15) Odaba?? Câmii (Yenikap? yak?n?nda),
16) Hoca Hüsrev Câmii (Koca Mustafa Pa?a’da),
17) Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanast?r’da),
18) Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çe?mesi yak?n?nda),
19) Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kap?s? içinde),
20) Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
21) Hürrem Çavu? Câmii (Yenibahçe yak?n?nda),
22) Sinan A?a Câmii (Kâd? Çe?mesi yak?n?nda),
23) Ahî Çelebi Câmii (?zmir ?skelesi yak?n?nda),
24) Süleymân Suba?? Câmii (Unkapan?’nda),
25) Zâl Mahmûd Pa?a Câmii (Eyüp’te),
26) Ni?anc? Pa?a Câmii (Eyüp’te),
27) ?ah Sultan Câmii (Eyüp’te),
28) Emir Buhârî Câmii (Edirnekap? d???nda),
29) Merkez Efendi Câmii (Yenikap? d???nda),
30) Çavu?ba?? Câmii (Sütlüce’de),
31) Tur?ucuzâde Hüseyin Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
32) Kas?m Pa?a Câmii (Tersâne yak?n?nda),
33) Sokullu Mehmed Pa?a Câmii (Azapkap?s?’nda),
34) K?l?ç Ali Pa?a Câmii (Tophane’de),
35) Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
36) Molla Çelebi Câmii (Tophâne Be?ikta? aras?nda),
37) Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
38) ?ehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
39) Sinân Pa?a Câmii (Be?ikta?’ta),
40) Mihrimah Sultan Câmii (Üsküdar’da, iskelede),
41) Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
42) ?emsi Ahmed Pa?a Câmii (Üsküdar’da),
43) ?skender Pa?a Câmii (Kanl?ca’da),
44) Çoban Mustafa Pa?a Câmii (Gebze’de),
45) Pertev Pa?a Câmii (?zmit’te),
46) Rüstem Pa?a Câmii (Sapanca’da),
47) Rüstem Pa?a Câmii (Samanl?’da),
48) Mustafa Pa?a Câmii (Bolu’da),
49) Ferhad Pa?a Câmii (Bolu’da),
50) Mehmed Bey Câmii (?zmit’te),
51) Osman Pa?a Câmii (Kayseri’de),
52) Hac? Pa?a Câmii (Kayseri’de),
53) Cenâbî Ahmed Pa?a Câmii (Ankara’da),
54) Lala Mustafa Pa?a Câmii (Erzurum’da),
55) Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
56) Abdüsselâm Câmiinin (?zmit’te)yenilenmesi,
57) Kiliseden dönme Eski Câminin (?znik’te) Sultan Süleymân taraf?ndan yeniden yapt?r?lmas?,
58) Hüsreviye (Hüsrev Pa?a)Câmii (Haleb’de),
59) Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
60) Orhan Câmiinin (Kütahya’da) yenilenmesi,
61) Kâbe-i ?erîfin kubbelerinin tâmiri,
62) Hüseyin Pa?a Câmii (Kütahya’da),
63) Rüstem Pa?a Câmii (Bolvadin’de),
64) Sultan Selim Câmii (Karap?nar’da),
65) Sultan Süleymân Câmii (?am, Gök Meydanda),
66) Sultan Selim Câmii (Edirne’de),
67) Ta?l?k Câmii (Mahmud Pa?a için, Edirne’de),
68) Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
69) Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Pa?a Köprüsü ba??nda),
70) Semiz Ali Pa?a Câmii (Babaeski’de),
71) Sokullu Mehmed Pa?a Câmii (Havsa’da, Trakya),
72) Sokullu Mehmed Pa?a Câmii (Burgaz’da),
73) Semiz Ali Pa?a Câmii (Ere?li’de),
74) Bosnal? Mehmed Pa?a Câmii (Sofya’da),
75) Sofu Mehmed Pa?a Câmii (Hersek’te),
76) Ferhad Pa?a Câmii (Çatalca’da),
77) Maktul Mustafa Pa?a Câmii (Budin’de),
78) Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
79) Memi Kethudâ Câmii (Ula?l?’da),
80) Tatar Han Câmii (K?r?m, Gözleve’de),
81) Rüstem Pa?a Câmii (Rodoscuk’ta),
82) Vezir Osman Pa?a Câmii (Turhal’da),
83) Rüstem Mehmed Bey Câmii (Turhal’da),
84) Mesih Mehmed Pa?a Câmii (Yenibahçe’de).

MESC?TLER
1) ?brâhim Pa?a Mescidi (Îsâ Kap?s?nda),
2) Sinân Pa?a Mescidi (Yenibahçe’de),
3) Rüstem Pa?a Mescidi (Yenibahçe’de),
4) Mîmar Sinân Mescidi (Yenibahçe’de),
5) Hâf?z Mustafa Çelebi Mescidi (Yenibahçe’de),
6) Müftü Çivizâde Efendi Mescidi (Topkap? yak?n?nda),
7) Emir Ali Çelebi Mescidi (Karagümrük çevresinde),
8) Üçba? Mescidi (Karagümrük yak?n?nda),
9) Defterdar ?erifezâde Efendi Mescidi (Fâtih Çar?amba’da),
10) Defterdar Mahmûd Çelebi Efendi Mescidi (Defterdar’da),
11) Simke?ba?? Mescidi (Lütfi Paşa Çar??s?n?n yak?n?nda),
12) Hâcegizâde Mescidi (Fâtih Câmii yak?n?nda),
13) Çavu? Mescidi (Silivrikap? yak?n?nda),
14) Çivizâde K?z? Mescidi (Davutpa?a yak?n?nda),
15) Takyeci Ahmed Çelebi Mescidi (Silivrikap? civâr?nda),
16) Hac? Nasuh Mescidi (Sar?yer yakınında)
17) Kasap Hac? ?van Mescidi (Sar?güzel’de),
18) Hac? Hamza Mescidi (A?a Çay?r?nda),
19) Tok Hac? Hasan Mescidi (Zeyrek’te),
20) ?brâhim Pa?a Zevcesi Mescidi (Kumkap? yak?n?nda),
21) Bayram Çelebi Mescidi (Langakap?s? yak?n?nda),
22) Kemhac?lar Mescidi (Çakmakç?lar’da),
23) Kuyumcular Mescidi (Çakmakç?lar’da),
24) Hersek bodrumu üzerinde olan mescit (Ayasofya yak?n?nda),
25) Yayaba?? Mescidi (Fenerkap?s? içinde),
26) Abdî Suba?ı Mescidi (Sultan Selim yak?n?nda),
27) Hüseyin Çelebi Mescidi (Sultan Selim Câmii yak?n?nda),
28) Hac? ?lyas Mescidi (Ali Pa?a Hamam? yak?n?nda),
29) Duhanîzâde Mescidi (Koca Mustafa Pa?a yak?n?nda),
30) Kâd?zâde Mescidi (Çukurhamam yak?n?nda),
31) Müftü Hâmit Efendi Mescidi (Azaplar Hamam? yak?n?nda),
32) Tüfenkhâne Mescidi (Unkapan?’nda),
33) Saray A?as? Dâvûd A?a Mescidi (Edirnekap? d???nda),
34) Dökmeciba?? Mescidi (Eyüp’te),
35) Arpac?ba?? Mescidi (Eyüp’te),
36) Hekimba?? Kaysûnîzâde Mescidi (?stanbul’da),
37) Kaysûnîzâde Mescidi (Sütlüce’de),
38) Karc? Suba?? Süleymân Mescidi (Eyüp’te),
39) ?ki Mescid (?stanbul’da),
40) Ahmed Çelebi Mescidi (Kiremitlik’te),
41) Yahya Kethüdâ Mescidi (Kas?mpa?a’da),
42) ?ehremini Hasan Çelebi Mescidi (Kas?mpa?a’da),
43) Süheyl Bey Mescidi (Tophâne’de),
44) ?lyaszâde Mescidi (Topkap?’n?n d???nda)
45) Sarrafba?? Mescidi (Topkap?’n?n d???nda),
46) Pazarba?? Nemu Kethüdâ Mescidi (Kas?mpa?a’da),
47) Mehmed Pa?a Mescidi (Büyükçekmecede),
48) Hac? Pa?a Mescidi (Üsküdar’da),
49) Saraçhâne Mescidi (Hasköy’de),
50) Ruznâmeci Abdi Çelebi Mescidi (Sulumanast?r’da),
51) Kürkçüba?? Mescidi (Kumkap? hâricinde),
52) ?eyh Ferhad Mescidi (Langakap?s? yak?n?nda).

MEDRESELER
1) Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
2) Süleymâniye Medreseleri (?stanbul’da),
3) Yavuz Sultan Selim Medresesi (Hal?c?lar Kö?künde),
4) Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
5) Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
6) ?ehzâde Sultan Mehmed Medresesi (?stanbul’da),
7) Haseki Sultan Medresesi (Avratpazar?’nda),
8) Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
9) Kahriye Medresesi (Sultan Selim yak?n?nda),
10) Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
11) Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekap?’da),
12) Mehmed Pa?a Medresesi (Kad?rga’da),
13) Mehmed Pa?a Medresesi (Eyüp’te),
14) Osman ?ah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yak?n?nda),
15) Rüstem Pa?a Medresesi (?stanbul’da),
16) Ali Pa?a Medresesi (?stanbul’da),
17) Ahmed Pa?a Medresesi (Topkap?’da),
18) Sofu Mehmed Pa?a Medresesi (?stanbul’da),
19) ?brâhim Pa?a Medresesi (?stanbul’da),
20) Sinân Pa?a Medresesi (Be?ikta?’ta),
21) ?skender Pa?a Medresesi (Kanl?ca’da),
22) Kas?m Pa?a Medresesi,
23) Ali Pa?a Medresesi (Babaeski’de),
24) M?s?rl? Mustafa Pa?a Medresesi (Gebze’de),
25) Ahmed Pa?a Medresesi (?zmit’te),
26) ?brâhim Pa?a Medresesi (Îsâ Kap?s?nda),
27) ?emsi Ahmed Pa?a Medresesi (Üsküdar’da),
28) Kap? A?as? Mahmûd A?a Medresesi (Ah?rkap?’da),
29) Kap? A?as? Câfer A?a Medresesi (So?ukkuyu’da),
30) Ahmed A?a Medresesi (Çapa’da),
31) Hâmid Efendi Medresesi (Filyoku?u’nda),
32) Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
33) Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
34) Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
35) Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
36) Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
37) A?azâde Medresesi (?stanbul’da),
38) Yahya Efendi Medresesi (Be?ikta?’ta),
39) Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
40) Tûtî Kâd? Medresesi (Fâtih’te),
41) Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçük Karaman’da),
 42) Hüseyin Çelebi Medresesi (Çar?amba’da),
43) ?ahkulu Medresesi (?stanbul’da),
44) Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
45) Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
46) Karc? Süleyman Bey Medresesi,
47) Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
48) Defterdar ?erifezâde Medresesi (Kâd?çe?mesi’nde),
49) Kâd? Hakîm Çelebi Medresesi (Küçük Karaman’da),
50) Kirmasti Medresesi,
51) Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
52) Ni?anc? Mehmed Bey Medresesi (Alt?mermer’de),
53) Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (Sultan Selim’de),
54) Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
55) Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
56) Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçe?me’de).

DÂRÜLKURRÂLAR
1) Sultan Süleyman Han Dârülkurrâas? (?stanbul’da),
2) Vâlide Sultan Dârülkurrâs? (Üsküdar’da),
3) Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâs? (?stanbul’da),
4) Mehmed Pa?a Dârülkurrâs? (Eyüp’te),
5) Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâs? (Küçükkaraman’da),
6) Sokullu Mehmed Pa?a Dârülkurrâs? (Eyüp’te),
7) Kâd?zâde Efendi Dârülkurrâs? (Fâtih’te).

TÜRBELER
1) Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
2) ?ehzâde Sultan Mehmed Türbesi (?ehzâdeba??’nda),
3) Sultan Selim Türbesi (Ayasofya civâr?nda),
4) Hüsrev Pa?a Türbesi (Yenibahçe’de),
5) ?ehzâdeler Türbesi (Ayasofya’da),
6) Vezir-i âzam Rüstem Pa?a Türbesi (?ehzâde Türbesi yak?n?nda),
7) Ahmed Pa?a Türbesi (Eyüp’te),
8) Mehmed Pa?a Türbesi (Topkap?’da),
9) Çocuklar? için in?â etti?i türbe,
10) Siyavu? Paşa Türbesi (Eyüp’te),
11) Siyavu? Pa?an?n çocuklar? için yap?lan türbe (Eyüp’te),
12) Zâl Mahmûd Pa?a Türbesi (Eyüp’te),
13) ?emsi Ahmed Pa?a Türbesi (Üsküdar’da),
14) Yahya Efendi Türbesi (Be?ikta?’ta),
15) Arap Ahmed Paşa Türbesi (F?nd?kl?’da),
16) Hayreddin Pa?a Türbesi (Be?ikta?’ta),
17) K?l?ç Ali Pa?a Türbesi (Tophâne’de),
18) Pertev Pa?a Türbesi (Eyüp’te),
19) ?âh-? Hûban Türbesi (Üsküdar’da,
20) Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

?MÂRETLER
1) Sultan Süleymân ?mâreti (Süleymaniye’de),
2) Haseki Sultan ?mâreti (Mekke’de),
3) Haseki Sultan ?mâreti (Medîne’de),
4) Mustafa Pa?a Köprüsü ba??nda bir imâret (Edirne’de),
5) Sultan Selim ?mâreti (Karap?nar’da),
6) Sultan Süleymân ?mâreti (?am’da),
7) ?ehzâde Sultan Mehmed ?mâreti (?stanbul’da),
8) Sultan Süleymân ?mâreti (Çorlu’da),
9) Vâlide Sultan ?mâreti (Üsküdar’da),
10) Mihrimah Sultan ?mâreti (Üsküdar’da),
11) Sultan Murâd ?mâreti (Manisa’da),
12) Rüstem Pa?a ?mâreti (Rodoscuk’ta),
13) Rüstem Pa?a ?mâreti (Sapanca’da),
14) Mehmed Pa?a ?mâreti (Burgaz’da),
15) Mehmed Pa?a ?mâreti (Hafsa’da),
16) Mustafa Pa?a ?mâreti (Gebze’de),
17) Mehmed Pa?a ?mâreti (Bosna’da).

DÂRÜ???FÂLAR
1) Sultan Süleymân Dârü??ifâs? (Süleymaniye’de),
2) Haseki Sultan Dârü??ifâs? (Haseki’de),
3) Vâlide Sultan Dârü??ifâs? (Üsküdar’da).

SU YOLLARI KEMERLER?
1) Bend Kemeri (Ka??thâne’de),
2) Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),
3) Muglava Kemeri (Kemerburgaz’da),
4) Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),
5) Müderris köyü yak?n?ndaki kemer (Kemerburgaz’da).

KÖPRÜLER
1) Büyükçekmece Köprüsü,
2) Silivri Köprüsü,
3) Mustafa Pa?a Köprüsü (Meriç üzerinde),
4) Sokullu Mehmed Pa?a Köprüsü (Tekirda?’da),
5) Odaba?? Köprüsü (Halkal?p?nar’da),
6) Kap?a?as? Köprüsü (Harâmidere’de),
7) Mehmed Pa?a Köprüsü (Sinanl?’da),
8) Vezir-i âzam Mehmed Pa?a (Mostar) Köprüsü (Bosna’da, Vi?igrad kasabas?nda).

KERVANSARAYLAR
1) Kervansaray (Sultan Süleymân ?mâreti yak?n?nda),
2) Kervansaray (Büyükçekmece’de),
3) Rüstem Pa?a Kervansaray? (Rodosçuk’ta),
4) Kebeciler Kervansaray? (Bitpazar?’nda),
5) Rüstem Pa?a Kervansaray? (Galata’da),
6) Ali Pa?a Kervansaray? (Bursa’da),
7) Ali Pa?a Kervansaray? (Bitpazar?’nda),
8) Pertev Pa?a Kervansaray? (Vefâ’da),
9) Mustafa Pa?a Kervansaray? (Ilg?n’da),
10) Rüstem Pa?a Kervansaray? (Sapanca’da),
11) Rüstem Pa?a Kervansaray? (Samanl?’da),
12) Rüstem Pa?a Kervansarayı (Kar??d?ran’da),
13) Rüstem Pa?a Kervansaray? (Akb?y?k’ta),
14) Rüstem Pa?a Kervansaray? (Karaman Ere?lisi’nde),
15) Hüsrev Kethüdâ Kervansaray? (?psala’da)
16) Mehmed Pa?a Kervansaray? (Havsa’da),
17) Mehmed Pa?a Kervansaray? (Burgaz’da),
18) Rüstem Pa?a Kervansaray? (Edirne’de),
19) Ali Pa?a Çar??s? ve Kervansaray? (Edirne’de),
20) ?brâhim Pa?a Kervansaray? (?stanbul’da).

SARAYLAR
1) Saray-? atîk tâmiri (Beyaz?t’ta),
2) Saray-? cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkap?’da),
3) Üsküdar Saray?n?n tâmiri (Üsküdar’da),
4) Galatasaray’?n eski yerine yeniden in?âs? (Galatasaray’da),
5) Atmeydan? Saray?n?n yeniden in?âs? (Atmeydan?’nda),
6) ?brâhim Pa?a Saray? (Atmeydan?’nda),
7) Yenikap? Saray?n?n yeniden in?âs? (Silivrikap?’da),
8) Kandilli Saray?n?n yeniden in?âs? (Kandilli’de),
9) Fenerbahçe Saray?n?n yeniden in?âs? (Fenerbahçe’de),
10) ?skender Çelebi Bahçesi Saray?n?n yeniden in?âs? (?stanbul ?ehir d???nda),
11) Halkal? P?nar Saray?n?n yeniden in?âs? (Halkal?’da),
12) Rüstem Pa?a Saray? (Kad?rga’da),
13) Mehmed Pa?a Saray? (Kad?rga’da),
14) Mehmed Pa?a Saray? (Ayasofya yak?n?nda),
15) Mehmed Pa?a Saray? (Üsküdar’da),
16) Rüstem Pa?a Saray? (Üsküdür’da),
17) Siyavu? Pa?a Saray? (?stanbul’da),
18) Siyavu? Pa?a Saray? (Üsküdar’da),
19) Siyavu? Pa?a Saray? (Üsküdar’da),
20) Ali Pa?a Saray? (?stanbul’da),
21) Ahmed Pa?a Saray? (Atmeydan?’nda),
22) Ferhad Pa?a Saray? (Bâyezîd civâr?nda),
23) Pertev Pa?a Saray? (Vefâ Meydan?nda),
24) Sinân Pa?a Saray? (Atmeydan?’nda),
25) Sofu Mehmed Pa?a Saray? (Hocapa?a’da),
26) Mahmûd A?a Saray? (Yenibahçe’de),
27) Mehmed Pa?a Saray? (Halkal? yak?n?nda Yergö?’de),
28) ?âh-? Hûbân Kad?n Saray? (Kas?mpa?a Çe?mesi yak?n?nda),
29) Pertev Pa?a Saray? (?ehrin d???nda),
30) Ahmed Pa?a Saray? (?ehrin d???nda),
31) Ahmed Pa?a Saray? (Ta?ra Çiftlik’te),
32) Ahmed Pa?a Saray? (Eyüp’te),
33) Ali Pa?a Saray? (Eyüp’te),
34) Mehmed Pa?a Saray? (?ehrin d???nda, Rüstem Çelebi Çiftli?inde),
35) Mehmed Pa?a Saray? (Bosna’da),
36) Rüstem Pa?a Saray? (?skender Çelebi Çiftli?inde).

MAHZENLER
1) Bu?day mahzeni (Galata Kö?esinde),
2) Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
3) Ambar (Sarayda),
4) Ambar (Has Bahçe Yal?s?nda),
5) Mutfak ve Kiler (Sarayda),
6) Mahzen (Unkapan?’nda),
7) ?ki adet Ambar (Cebehâne yak?n?nda),
8) Kur?unlu Mahzen (Tophâne’de).

HAMAMLAR
1) Sultan Süleymân Hamam? (?stanbul’da),
2) Sultan Süleymân Hamam? (Kefe’de),
3) Üç Kap?l? Hamam (Topkap? Saray?nda),
4) Üç Kap?l? Hamam (Üsküdar Saray?nda),
5) Haseki Sultan Hamam? (Ayasofya yak?n?nda),
6) Haseki Sultan Hamam? (Bahçekap?’da),
7) Haseki Sultan Hamam? (Yahudiler içinde),
8) Vâlide Sultan Hamam? (Üsküdar’da),
9) Vâlide Sultan Hamam? (Karap?nar’da),
10) Vâlide Sultan Hamam? (Cibâli Kap?s?nda),
11) Mihrimah Sultan Hamam? (Edirnekap?’da),
12) Lütfi Pa?a Hamam? (Yenibahçe’de),
13) Mehmed Pa?a Hamam? (Galata’da),
14) Mehmed Pa?a Hamam? (Edirne’de),
15) Koca Mustafa Pa?a Hamam? (Yenibahçe’de),
16) ?brâhim Pa?a Hamam? (Silivrikap?’da),
17) Kap? A?as? Yâkub A?a Hamam? (Sulumanast?r’da),
18) Sinân Pa?a Hamam? (Be?ikta?’ta),
19) Molla Çelebi Hamam? (F?nd?kl?’da),
20) Kaptan Ali Pa?a Hamam? (Tophâne’de),
21) Kaptan Ali Pa?a Hamam? (Fenerkap?’da),
22) Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamam? (Mâcuncu Çar??s?nda),
23) Mîrmirân Kas?mpa?a Hamam? (Hafsa’da),
24) Merkez Efendi Hamam? (Yenikap? d???nda),
25) Ni?anc? Pa?a Hamam? (Eyüp’te),
26) Hüsrev Kethüdâ Hamam? (Ortaköy’de),
27) Hüsrev Kethüdâ Hamam? (?zmit’te),
28) Hamam (Çatalca’da),
29) Rüstem Pa?a Hamam? (Sapanca’da),
30) Hüseyin Bey Hamam? (Kayseri’de),
31) Sar? Kürz Hamam? (?stanbul’da),
32) Hayreddin Pa?a Hamam? (Zeyrek’te),
33) Hayreddin Pa?a Hamam? (Karagümrük’te),
34) Yâkub A?a Hamam? (Tophâne’de),
35) Haydar Pa?a Hamam? (Zeyrek’te),
36) ?skender Pa?a Hamam?,
37) Odaba?? Behruza?a Hamam? (?ehremini’de),
38) Kethüdâ Kad?n Hamam? (Akbaba’da),
39) Beykoz Hamam?,
40) Emir Buhârî Hamam? (Edirnekap? d???nda),
41) Hamam (Eyüp’te),
42) Dere Hamam? (Eyüp’te),
43) Sâlih Pa?azâde Hamam? (Yeniköy’de),
44) Sultan Süleymân Hamam? (Mekke’de),
45) Hayreddin Pa?a Hamam? (Tophâne’de),
46) Hayreddin Pa?a Hamam? (Kemeralt?’nda),
47) Rüstem Pa?a Hamam? (Cibâli’de),
48) Vâlide Sultan Hamam? (Üsküdar’da) olmak üzere toplam 364 eseri vard?r.

 

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı