Anasayfa Edirne Turizm ESK? CAM??

PostHeaderIcon ESK? CAM??

Eski Camii; Emir Süleyman zaman?nda 1403 senesinde yap?m?na ba?lanm?? olup, Musa Çelebi döneminde devam etmi? ve en nihayetinde Çelebi Sultan Mehmet döneminde 1414 senesinde tamamlanm??t?r. Eski Camii iç mekan olarak 2116 metrekare olup, dört ayak üzerine dokuz kubbelidir. Mihrap ve Minberi çok ince i?lenmi? mermerlerdendir.Mihrab?n içinde ufak bir hücre vard?r. Camii içerisinde kad?nlar mahfelini 1612’de Filibeli Ramazan A?a yapt?rm??t?r. Caminin as?l minaresi solda olup, merdiveni kap? aral???ndan ba?lay?p ç?kan ve tek ?erefeli oland?r. ?ki ?erefeli olan minare ise sonradan ilave edilmi? ve binadan ayr?d?r. Eski Caminin mimar? Konyal? Hac? Alaaddin, Kalfas? ?brahimo?lu Ömer’dir.

      XVIII asra ait sülüs celisi, talik celisi yaz?larla donat?lm??t?r. Duvarlar?ndaki Küfi yaz?lar? zikre ?ayand?r. Cami 1748 yang?n?nda ve 1752 depreminde zarar görmü?, bütün bunlar 1. Sultan Mahmud zaman?nda 1754 senesinde tamir ettirilmi?tir. Ayr?ca 1929-1939 y?lar? aras?nda da restorasyondan geçirilmi?tir. Eskiden k?? günlerinde Caminin çe?melerinden s?cak su akmas? için özel bir tesisata sahip oldu?unu da yapt???m?z ara?t?rmalar sonucu kaynaklarda rastlamaktay?z. Rüknü Yemane Ta?? (Kabe Ta??) Mihrab?n hemen yan?nda pencere duvar?nda bulunan Kabe Ta?? Eski Camide en çok ziyaret edilen yerdir. Bu ta??n Kabe’den getirilip Camiye konulmas? ile birlikte yerli ve yabanc? ziyaretçilerin say?s?nda gözle görülür bir art?? görülmektedir.
Camii içinde Hac? Bayram Veli Hz.lerinin makam? da bulunmaktad?r. Hac? Bayram Veli Hz.leri zahir ve bat?nda son hadde ula?m?? ve kemale ermi? Evliyalardand?r. II. Murad  zaman?nda Edirne’ye davet üzerine gelmi? ve bu Camide mevcud olan makam?nda uzun müddet sohbetler tertip etmi?, nasihatler de bulunmu? halk kendisinden faydalanm?? ve feyz alm??t?r.
      Edirne biz Türkler taraf?ndan k?l?ç ile fethedildi?inden ve Padi?ahlar?n k?l?ç ku?anma merasimleri de bu Cami de düzenlendi?inden dolay? günümüzde hala Bayram ve Cuma namazlar?nda Eski Camii ?mam? Minbere elinde bir k?l?ç ile ç?kmakta ve bu gelenek hala günümüzde ya?at?lmaktad?r.
      Ayr?ca Eski Caminin görevlilerinin ve Caminin her türlü giderlerinin kar??lanmas? amac?yla alt k?sm?na Bedesten Çar??s? yap?lm??t?r. Evliye Çelebi Seyahatname isimli eserinde; Mihrap önündeki bahçede Zambak, Sümbül ve Lale gibi çiçeklerin yeti?tirildi?i ve yeti?tirilen çiçeklerin saks?lar içersinde cemaatin aras?na konuldu?u, ku?lar?n ise Haf?z ve Müezzinler ile birlikte ?ak?d???ndan bahseder. Bedesten Çar??s?ndan ise; Balkanlar ile geçi? bölgesi olmas? münasebetiyle tüm alt?n ve k?ymetli ta?lar?n ticaretinin Bedesten Çar??s?nda yap?ld???, çar??n?n güvenli?inin geceleri 60 kadar Yeniçeri askeri taraf?ndan sa?land???n? da belirtmi?tir.  Eski Camii konum olarak günümüzde ?ehir merkezine bulunmaktad?r.

 

 

 

Foto?raflar; ?smail AKAY

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı