Anasayfa Edirne Turizm ÜÇ ?EREFEL? CAM??

PostHeaderIcon

Üç ?erefeli Camii Burmal? Camii olarak da bilinir, yap?m?na 1437 y?l?nda ba?lanm?? ve 1447’de yap?m? tamamlanm??t?r. Camiyi yapt?ran  Sultan II. Murad’d?r. Caminin mimar? Mimar Muslihiddin (Felçli Mimar)’ d?r ayr?ca yan?nda ?ahabettin usta yard?mc? olarak çal??m??t?r. Üç ?erefeli Camii, II. Murad döneminin en önemli yap?s?, geçmi?in ve gelece?in dü?üm noktas?d?r. Osmanl? Camii mimarisinin normal geli?me imkanlar?n? a??p bir sanat eseri olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.

      Bu yap? 100 y?l sonra Mimar Sinan taraf?ndan yap?lan camilerin ana fikrini olu?turan,  bir öncü fikir ve esinlenme kayna?? olarak fevkalade önemli bir yere sahiptir. Üç ?erefeli Camii, Osmanl? Devletinin 150 y?ll?k birikiminin sonucu olarak ortaya ç?km?? ve o zamana kadar üzerinde fazla durulmayan  bir tak?m mimari geli?me ve yenilikleri de beraberinde getirmi?tir. Selçuklu mimarisinden, Osmanl? mimarisine geçi?in ilk örneklerindendir. ?ad?rvan avlusunun dört bir yan?na yerle?tirilmi?, her biri farkl? boyut, geni?lik, farkl? geçi? unsurlar?na sahip dört minaresi ile ilk uygulamad?r.
      Bunlardan Birincisi; Camiye ad?n? veren Üç ?erefeli oland?r. Bu minareye üç ayr? yoldan ç?k?lmaktad?r. 1. yol; 1. ve 3. ?erefeye, 2. yol; 2. ve 3. ?erefeye, 3. yol ise; sadece 3. ?erefeye ç?kmaktad?r. Minarenin yüksekli?i 81 metre olup, o zamanki ?artlarda Osmanl? bünyesinde bu yükseklikte bir minareye sahip camii bulunmamaktayd?.
      ?ki ?erefeli olan ikinci minare baklava motifli ve iki yolludur. Avlunun arka k?sm?nda bulunan minare tek ?erefeli  ve yivlidir. Bu minareden dolay? camiye ayn? zamanda Burmal? Cami’de denilmektedir.
Bu cami ile birlikte çok kubbeli yap?dan tek ve merkezi kubbeli bir yap?ya geçilmi?tir. Caminin ortas?nda bulunan 24 metre çap?ndaki büyük kubbe; ikisi serbest, dört tanesi duvarlar içinde bulunan alt? paye (ayak) üzerinde ta??nmaktad?r. ?ç mekanda iki direk b?rak?lmas? iç mekan?n daha geni? olmas?na yönelik bir uygulamad?r. O tarihte en büyük çaptaki kubbe, bu caminin merkezi kubbesidir. Caminin toplam dokuz adet kubbesi mevcuttur. Bu türde kubbeli ve revakl? harem avlusu ilk defa Üç ?erefeli Camide uygulanm??t?r. Bu model daha sonraki camilere örnek olmu?tur.
      Üç ?erefeli Camii, hep cümle kap?s? ile an?la gelmi?tir. Cümle kap?s?; ?ad?rvan bahçesinden camiye giri?teki orta kap?d?r. Revakl? avluya bakan taç kap?da mermer i?lemeler ön plana ç?kar. Mukarnaslar (geçi? ö?esi) ve yan girintilerin üst bölümlerindeki yaz?lar?n aras?nda k?vr?k dal ve Rumiler göze çarpar. Cümle kap?s? ile birlikte caminin toplam dört kap?s? bulunmaktad?r.
      Caminin k?ble yönündeki mezarl?kta o dönemin (1666-1875) ileri gelenleri (vali, müderris, müftü, pa?a, subay, kad?, tüccar gibi…) zatlar bulunmaktad?r. Mezarl?kta toplam 195 mezar ta?? mevcuttur. Ayr?ca caminin çevresinde, Sultan Murad’?n yapt?rd??? Saatli Medrese ile Sultan Fatih’in in?a ettirdi?i Peykler Medresesi mevcuttur. Ta?han ve Sokulu Hamam? da caminin vakfiyelerindendir. 1752’de Edirne’de ya?anan büyük deprem sonucu Üç ?erefeli Camii hasar görmü? olup, meydana gelen hasara binaen Padi?ah III. Mustafa taraf?ndan 1764 y?l?nda O dönemin Hassa Ba? Mimar? Hac? Ahmet A?a’ya yapt?r?lm??t?r.Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Üç ?erefeli Camiinden bahsederken; Caminin tam bir çiçek bahçesinin içinde oldu?unu ve ayr?ca k?? aylar?nda caminin ?ad?rvanlar?ndan s?cak su akt???n? anlat?r. E?er k?saca söylenecek olursa, Edirne Üç ?erefeli Camii, geçmi?te farkl? yap?larda tek tek uygulanm?? olan bir tak?m unsurlar? kendi bünyesinde yeni bir anlay??la kayna?t?r?rken, kendinden sonraki Klasik Osmanl? Mimarisine de bir ba?lang?ç olu?turmu?tur.      

 

 

 

 

 

 

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı