Anasayfa Vakf?m?z Vak?f Yönetimi GENEL KURULUMUZ TOPLANDI

PostHeaderIcon GENEL KURULUMUZ TOPLANDI

Genel Kurulumuz 14/10/2008 Sal? günü Saat: 15.30’da Vak?f merkezimizde topland?. Kurucular Kurulumuzun bir araya gelerek yapt?klar? seçim sonucu seçilen yeni Yönetim Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz a?a??da belirtilmi?tir.

YÖNET?M KURULU

Fatih EREL= Ba?kan

Sebahattin B?LG?Ç= Ba?kan Yard?mc?s?

Ahmet KOÇTA?= Muhasip Üye

Muharrem ?NAN= Sekreter

?ükrü ÇE?ME= Veznedar

Nail YILMAZ= Üye

Hasan KIRIK= Üye

DENET?M KURULU

?akir ESEND?R

Osman GÖRAL

Ferhat YAZ

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı