Anasayfa Soru ve Cevaplar Güncel Meseleler Müslüman Bir Han?m?n Giyiminde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

PostHeaderIcon

Soru:  Esselamu aleyküm Hocam, kad?nlar için giyimde bidat olan ve sünneti seniyeye uymayan ?eyler nelerdir? ?imdiden te?ekkür ederim. ALLAH C.C raz? olsun.

 

Cevap:  Müslüman bir han?m, evlenmesi caiz olan yani yabanc? olan erkeklerin yan?nda, bileklerine kadar elleri, topuklar?na kadar ayaklar? ve yüzü d???nda her taraf?n? örtecektir. Han?mlar için bu örtü farzd?r.

Han?m örtmesi gereken yerlerini nas?l örtecektir.

 1-) Ba? örtüsü ba?? ve boynu tümüyle örtecektir.

 2-) Vücud örtüsü ba? örtüsüyle bütünle?erek topuklara kadar inecek ve vücud organlar?n? belli etmeyecek ?ekilde olacakt?r. Vücud örtüsünün tek parçadan olu?mas? gerekmez. Önemli olan parçal? da olsa gerekli yerlerin örtülmesidir.

 3-) Vücud örtüsü dar ve ?effaf olmayacak.

 4-) Örtü erkek elbiselerine benzemeyecek. Han?mlar pantolon tipi giysi giydiklerinde üzerine etek veya çar?af veya manto giyecektir.

 5-) Göz al?c?, rengi cezbedici elbiselerden kaç?n?lacak.

 6-) Elbise kokusuz olacakt?r.

Bu tür bir örtü ile farz ve sünnet yerine getirilmi? olur.

      Ba??n yar?s?n?n aç?k yar?s?n?n kapal? olmas?, boyun, gerdanl?k, küpe gibi ziynet e?yalar?n?n örtülmemesi, pantolon-ceket ?eklinde giyinilmesi, ayakkab?lar?n, ba? örtüsünün, mantonun, ete?in dikkat çekici renkte olmas?, ayakkab?lar?n yürürken ses ç?karmas? ?slam’i giyim tarz?na uymaz.

 

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı