Anasayfa Soru ve Cevaplar ?lmihal Namaza Dair Bir Soru

PostHeaderIcon Namaza Dair Bir Soru

Soru:  Selamün aleyküm hocam. Namaza sonradan yeti?en bir ki?i namaz?n? nas?l tamamlar .
Mesela dört rekatlik bir namaz?n dördüncü rekat?nda yeti?irse hangi sureleri okuyarak namaz?n? tamamlar.

Cevap: ?mamla birlikte namaza ba?lamayan, ikinci, üçüncü veya dördüncü rekatlarda imama uyan kimseye mesbuk denir. Mesbuk ile ilgili ilmihal kitaplar?nda tafsilatl? aç?klamalar vard?r. Biz burada mesbuk ile ilgili genel kurallar? bildirece?iz.

1-Mesbuk aç?ktan okunan namazlar?n birinde imama uymu?sa niyetlenir tekbir al?r ellerini ba?lar ve susar. Gizli okunan namazlarda veya aç?ktan okunan namazlar?n 3. veya 4. rekâtlerin birinde imama uyarsa niyetlenir, tekbir al?r ve Sübhanekeyi okur.

2-?mamla k?ld??? rekâtleri k?lar kaç?rd??? rekâtleri yaln?z ba??na nas?l namaz k?larsa öyle tamamlar.

3-?mamla  kaç rekât k?ld???ysa o kadar rekât k?lm?? say?l?r ve oturmalar?n? ona göre belirler. Mesela; Ak?am namaz?n?n üçüncü rekâtine yeti?se, imamla bir rekât k?laca?? için aya?a kalk?nca ikinci rekât olur. ?kinci rekâttan sonra oturmak gerekti?inden yine oturur. Sonra üçüncü rekât? k?lar ve yine oturur.

4-Mesbuk ?una dikkat etmelidir. Farz namazlar?n ilk iki rekâtinde Fatiha ile beraber sûre veya birkaç ayet okunur. ?lk iki rekât?n kaç rekât?n? kaç?rd?ysa kendi kendine k?lmaya ba?lay?nca o kadar rekatta Fatiha ile beraber sûre veya ayet okuyacakt?r.

          Mesela; Dört rekâtl? bir farz namaz?n?n son rekât?na kavu?tu. Dördüncü rekât? imamla k?ld?. Selâmdan sonra aya?a kalkt?. Besmele-fatiha ve sûre okur ve oturur. Tekrar aya?a kalkar besmele-fatiha ve sûre okur, rekât? tamamlar. Dördüncü rekâta kalkar besmele ve yaln?z fatiha sûresini okuyarak namaz? tamamlar.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı