Anasayfa Sohbetler Genel S?YER OKUMALARI

PostHeaderIcon S?YER OKUMALARI

SiyerOkumalari

Peygamber Efendimizin, tarihte ve gnmzde rnek olarak gsterilen ?ahsiyetlerin tmnden tart??mas?z olarak stn oldu?unu vurgulayan Hasan Gm? nk Onun hayat? ?effaft?r, hayat?n?n her an? bellidir. ?effafl?k yceliktir. Hayatta utan?lacak hibir ?eyi olmamakt?r. dedi. Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan dzenlenen Siyer Okumalar? program?n?n ilki 09 Ekim 2010 Pazar gn Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirildi. Programda yksek?renim genli?ine hitap eden Hasan Gm? Peygamber Efendimizin hayat?n?n herkese incelenmesi ve ?renilmesi gerekti?ini kaydetti. Siyer Okumalar? seri halde her hafta Pazar gn 17.00 de Balkan Kltr Merkezinde devam edecek.

Peygamber efendimizin hayat?n? konu alan bilim dal?na Siyer-i Nebi denildi?ini belirten Hasan Gm? ?slam?n temel iki kayna??ndan birincisi Kuran-? Kerimdir. ?kincisi de snnet-i seniyyedir. Siyer-i Nebi de tarihi olarak Peygamber Efendimizin A dan Z ye hayat?n? konu al?r. dedi.

Hasan Gm? szlerini ?yle srdrd: Genler idol pe?inde. ?dole eskiler nmune-i imtisal derler. rnek al?nan, pe?inden gidilen kimse demektir. ?ark?c?lardan tutun sporculara kadar idol edinilen ki?iler var. Genler, stne ba??na, k?yafetine idol edindi?i ki?inin resmini, ismini bas?yor. Tarih boyunca ve gnmzde akla gelen bilinen, idol olarak pe?inden gidilen kim varsa, felsefeci, siyaseti, sanat? vs getirin kar??la?t?ral?m. Peygamber Efendimiz istisnas?z bunlar?n hepsinden k?yas kabul etmez ?ekilde stndr. Hayat? ba?tan sona ortadad?r ve ?effaft?r. ?effafl?k yceliktir. nk hayatta utan?lacak hibir ?eyi yok demektir. zel hayat? dahi ?effaft?r. Peygamber Efendimizin nas?l yatt???, nas?l yiyip iti?i, tuvalete hangi ayakla girdi?i ve hangi ayakla ?kt??? bellidir.

Konu?mas?nda evrenin yarat?l???na da de?inen Hasan Gm? ilk yarat?lan ?eyin ak?l veya sevgi oldu?unu syledi. Gm?, Cenab-? Allahtan ba?ka hibir ?ey yok iken ilk yarat?lan iki ?ey ak?l ve sevgidir, muhabbettir. Muhabbetten de Muhammed (sas) yarat?lm??t?r. Alemlere rahmet olarak gnderilen Efendimizin z sevgidir. dedi.

Hasan Gm?, evrenin ve ilk insan Hazret-i Ademin yarat?l???, Hz. Adem ve Hz. Havvan?n cennetten yeryzne indirildikten sonra yeryznde bulu?malar? ile ilgili bilgiler vererek konu?mas?n? tamamlad?. Siyer Okumalar? program? nmzdeki haftalarda kald??? yerden devam edecek.

siyer_008_-_Kopya

siyer_002_-_Kopya

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı