Anasayfa Sohbetler Hadis Ey iman edenler, Allaha yard?m edin.

PostHeaderIcon

Duygular ta?t?, s??mad? Peygamber zlemiyle yanan kalplere Dualar, aminler ve gzya?lar?yla sslendi de yle arz edildi Divan-? Alaya

Hadis sohbetine, Peygamberimize, Hulefa-i Ra?idine, feyz ald???m?z Hocalar?m?za, Van depreminde hayatlar?n? kaybeden karde?lerimize, ?ehitlerimizin ruhuna fatihalar e?li?inde ba?layan Hasan Gm?, ilk olarak Kuran-? Kerimde insan?n yerine ve tarifine de?inerek ?unlar? syledi:

?nsan?n iki anlam? vard?r derler: Birincisi nisyandan nesy edenden gelir. ?nsan unutmakla maluldr. Unutan varl?kt?r insan. ?kinci olarak ise enes, ns, nsiyetten gelir derler. ?nsan hakikaten bulundu?u ortama ok abuk adapte olur. Yani insan?n annesi vefat etti?i zaman annemin hat?ras?n? unutmam mmkn de?il der, ama gn sonra unutur. Kuran-? Kerim insana ayr?ca acl der. Yani aceleci ve zay?f olarak yarat?lm??t?r. Hakikaten de zay?ft?r. Kck mikrop, bademci?ine yerle?ir, bir hafta sesi k?s?k gezer ?nsan bir a?dan da ok asildir. nk Allah (c.c) kendi ruhundan insana fledi. Hayvan ve bitkilerde bu yoktur.

Allah Tel Kuran-? Kerimde insan? muhatap al?yor, tm insanlar?n d???nda bir de bizim gibi iman etmi?lere ayr?ca sylyor. Allah s?raya girenleri sever diye Saf suresinde geer. Allah Tel; Allah r?zas? iin omuz omuza saf saf olmu? ve cihad eden insanlar? sever buyrulur. Saf sresinin 14. ayetinde Allah (cc); Ey iman edenler, Allaha yard?m edin. diyor. Allah?n yard?mc?lar? olun diyor. Hz. ?sa da nitekim byle demi?ti havarilere. Havariler dediler ki biz Allah?n yard?mc?lar?y?z. Peki biz Allaha nas?l yard?m edece?iz? Fakir ve yoksullar? ziyaret ederek, dinine insanlar? davet ederek, emr-i bil maruf neyh-i anil mnker yaparak. Hz. ?san?n oniki tane havarisi vard?r. Havari demek; beyaz ve ak, gnahs?z, seilmi? ve ruhen adanm?? insan demektir. Biz Hz. ?san?n havarilerine rahmet okuyup ?efaat talep ediyoruz. nk Allah Tel onlar? vm?tr.

Hz. ?san?n havarilerinin birinin ismi Petrustur. Vatikanda vefat etmi?. Ancak Petrus mslmand?r. Hz. ?sa iin Allah?n o?lu de?il, Lilhe illallh ?sa ruhullh diyen adamd?r. Dolay?s?yla her?ey asl?na rcu eder derler ya, ben size bir mjde vereyim; Bu Peygamber Efendimizin de mjdesidir. Vatikanda o kiliseyi ilk defa mbed olarak in?a eden Petrustur. Dolas?yla oran?n asl? cmidir. Derhal kiliseden camiye dndrlmesi gerekiyor. Yani Vatikan da ezanlar?n okunmas? gerekiyor. Bir kilisede Antakyada vard?r. Onun da camiye dndrlmesi gerek. nk Petrus hazretleri oradad?r. Kudste mslman oldu, Hz. ?san?n mslmanl???n? yaymak iin Romaya gitti. Di?er havariler, Andereas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartolomeos, Thomas, Matta, Taddeus, ?skirot, Matias. ?lgintir bu havarilerin hepsi ?ehittir.

Peygamberimizin havarileri kimlerdir peki? Peygamber Efendimiz kendi havarilerini sayarken ?u isimleri zikretti: Hz. Ebu Bekir, Hz. mer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hamza, Hz. Cafer, Hz. Ebu Ubeyde, Hz. Osman bin Mazun, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Sad bin Ebi Vakkas, Hz. Talha bin Ubeydullah ve Hz. Zbeyr bin Avvam. Bu say?lan isimler cenneti garantilemi? sahabi efendilerimizdir.

Ebu Ubeyde, Kudsn fatihidir. Ba?komutand?r. Hz. mer Kudsn anahtarlar?n? ald??? zaman ba?komutan gelsin dedi. Elinde bir deve, devenin stne binmemi?, y?rt?k elbiseler ve toz duman iinde gelmi?. Hz. mer demi? ki; Ebu Ubeyde! Zaman hepimizi de?i?tirdi de seni de?i?tiremedi. Ebu Ubeydenin iki n di?i yoktur. Bir sava? esnas?nda Hz. Peygamberin z?rh? paralanm??, demir paralar Hz Peygamberin yzne ve ?akaklar?na batm??t?r. Batan o parac?klar? Ebu Ubeyde eliyle ?karamam??, Hz. Peygamber Efendimiz ac? eker, gocunur diye di?leriyle ekmi?tir. Bunun sonucunda da iki di?i k?r?lm??t?r. ??te havari olmak byle bir?eydir.

Talha bin Ubeydullah ?ehittir. Peygamber Efendimize sava?ta Malik bin Zuheyr ad?nda biri ok atm??, tam ok Peygamberimizin aln?n?n at?na gelece?i s?rada elini uzatarak Peygamber Efendimizi korumu?tur. At?lan ok elini koparm?? ve Talha bin Ubeydullah? olak b?rakm??t?r. Ayr?ca Uhud Sava??nda Peygamberimiz d?man aras?nda kal?nca, sanki Peygamber Efendimiz gelsin de s???ns?n diye Allah Teala dnyay? yarat?rken Uhudda bir oyuk da onun iin yaratm??. O esnada Talha Peygamber Efendimizi s?rtlam?? ve bahsi geen yere bir ka yz metre yryerek ?karm??. Oras? yle bir yer ki ta?lar?n stnden yrmek imkns?z. Ancak Talha bin Ubeydullah Peygamber Efendimizi oraya ?karm??. Peygamber Efendimiz de Talha cennette kom?ulu?umu garantiledin. Yeryznde yryen bir ?ehide bakmak isteyen Talhaya baks?n buyurmu?.

Zbeyr bin Avvam Hz. Peygamber Efendimizin halao?lu ve bacana?? olur. Bir gn Hz. Muaviye, Hz. Zbeyr bin Avvam? y?kan?rken grr ve ?yle der: Eyvah Ya Zbeyr, her yerin yara bere iinde. Zbeyr bin Avvam da ?yle cevap verir: Allah yolunda yara almayan hibir yerim yoktur. Hz. Muaviye, Korktum, baz? yaralar o kadar derindi ki parmak soksan iine girecek gibiydi. diyor. Zbeyr bin Avam onbir ya??nda iken ilk defa k?l? ku?anm??t?r. Bir defas?nda Peygamberimiz (sav) Zbeyr bin Avvam? k?l?c?n? kavram?? ko?arken grr. Peygamberimiz kendisine, Hay?rd?r, nereye ko?uyorsun? dedi?inde, Ryamda seni ?ehit ettiklerini grdm, hepsini ldrmeye gidiyordum. demi?tir.

Konu?mas?n?n sonunda Uzunkprde karde? bir derne?in a?ld??? haberini veren Hasan Gm?, blgede ellerinden geldi?ince kimsesiz ve yoksullar? doyurup, ?rencilere yard?m etmeyi srdreceklerini szlerine ekledi.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı