Anasayfa Sohbetler Gncel Sohbetler ?ST?KBAL ?SLAMINDIR

PostHeaderIcon

fetih-1Geti?imiz gnlerde umre ziyaretinden dnen Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm?, Balkan Kltr Merkezinde yapt??? ayl?k ola?an konu?mas?nda ?stikbalde dnyada kurulacak olan yeni medeniyet yine ?slam kkenli olacakt?r. Bizlerin de bu konuda zerimize d?eni yapmam?z gerekiyor. Bizden nce zerlerine d?eni yapanlar oldu. Ashab-? kiram Bedirde, Uhudda, Hendekte, Hayberde yapt?. Ecdad?m?z ?stanbulun fethinde, Balkanlar?n fethinde, Yemende ve anakkalede yapt?. dedi. 22 Mart 2012 Per?embe gn dzenlenen program? Edirne merkez ve ilelerin yan? s?ra K?rklareli, ?stanbul ve Kocaeli gibi evre illerden kat?lan yzlerce ki?i ilgi ile takip etti. Program?n sonunda dinleyicilere hurma ve zemzem ikram edildi.

Konu?mas?nda umre ziyareti ile ilgili duygulu a?klamalarda bulunan Hasan Gm? ?unlar? syledi: Peygamber Efendimize sizlerin selamlar?n?z? ilettim. Ayr?ca Efendimize, burada hafta sonlar? yapt???m?z siyer derslerini de arz ettim. Lleburgazl? karde?lerimiz Kutlu Do?um haftas? mnasebetiyle benden Peygamber Efendimizin hayat?na dair bir risale yazmam? istediler. Yazd?m ve onu da arz ettim. Ya Rasulallah, senden binlerce kilometre uzakta Edirnede, btn acizli?ime ve kak?nl???ma ra?men senin hayat?n? anlatma ve yazma cretini gsterdim. Sana arz ediyorum, ltfen kabul buyur diye niyazda bulundum. ?n?allah kabul edildi?ini zannediyorum. Ayr?ca Gldeste binam?z? da arz ettim. Yard?m? ve katk?s? bulunan arkada?lar bilsin ki, orada yap?lan ibadetler Medinede bin kat, Mekkede yzbin kat daha fazla sevapl? oldu?u iin in?allah bu hay?rlar? da kat kat fazlas?yla kendilerine yaz?lm??t?r.

Mjdelenmi? ?ehir Edirne

Edirnenin Peygamber Efendimiz taraf?ndan mjdelenmi? bir belde oldu?unu vurgulayan Hasan Gm? umre ziyaretlerinin Edirnelilere ayr? bir heyecan ya?atmas? gerekti?ini belirterek ?unlar? kaydetti: Bugn Hendek sava??n?n yap?ld??? yerde Fetih Mescidi isminde bir cami vard?r. Efendimiz Hendek Sava?? esnas?nda, 827 y?l ncesinden ?stanbulun fethini de buradan mjdelemi?tir. ?stanbulu fetheden kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirnelidir. O komutan ve ordusu Edirneden hareketle ?stanbulu fethetmi?tir. Dolay?s?yla Edirne de kutlu ve mjdelenmi? bir ?ehirdir. Efendimiz yzlerce y?l nce, binlerce kilometre teden Edirneyi ve ?stanbulu grm?tr.

anakkale

Bugnlerde anakkale Zaferinin de y?ldnmn idrak ettiklerini hat?rlatan Hasan Gm? konu?mas?n? ?yle srdrd: ?stikbalde dnyada kurulacak olan yeni medeniyet yine ?slam kkenli olacakt?r. Bizlerin de bu konuda zerimize d?eni yapmam?z gerekiyor. Bizden nce zerlerine d?eni yapanlar oldu. Ashab-? kiram Bedirde, Uhudda, Hendekte, Hayberde yapt?. Ecdad?m?z ?stanbulun fethinde, Balkanlar?n fethinde, Yemende ve en son anakkalede yapt?. Cenab-? Allah Bedirde herkesin grd? meleklerini Mslmanlara yard?ma indirdi, anakkalede de grnmez ordular?yla ?slam ordusunu teyid etti. Birok hat?ratta geer ki Peygamber Efendimiz de bizzat anakkalede idi. Sen Yeti? Ya Muhammed dersen O yeti?mez mi? Mehmetler Yeti? ya Muhammed dediler ve Efendimiz yeti?ti. Onlar canlar?n? verdiler, Balkan sava?lar?nda ve anakkalede yzbinlerce ?ehit verdik.

Selimiye Meydan?nda Kutlu Do?um

Edirnede bu y?l Edirne Mimar Sinan Vakf? olarak byk bir kutlu do?um program? gerekle?tirmeyi planlad?klar?n? syleyen Hasan Gm? Gelelim 2012 ye. Bu devirde bizden can istenmiyor. Emek gerekirse emek, mal gerekirse mal, can gerekirse can vermeliyiz. Biz sadece konu?an veya karar veren insanlar de?iliz. Uygulayan insanlar?z. Selimiye meydan?nda co?kuyla Peygamber Efendimizi anaca??z in?allah. Siz de bu konuda geri kalmay?n, bizi takip edin, zerinize d?eni yap?n. dedi.

Program?n sonunda yap?lan duan?n ard?ndan Kltr ve Turizm Bakanl??? Edirne Devlet Trk Mzi?i Toplulu?u sanat?s? Canip Kaldan beraberindekilerle ilahiler seslendirdi. Program hurma ve zemzem ikram?yla sona erdi.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı