Anasayfa Sohbetler Genel ?SLAM; ALLAHA ?TAAT, MAHLUKATA H?ZMETT?R

PostHeaderIcon

Siyeri Nebi

Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan genlere ynelik olarak dzenlenen Siyer Okumalar? program?nda konu?an Hasan Gm??slam; Allaha itaat, mahlukata hizmettir dedi. 04 Kas?m 2012 Pazar gn Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen program?n bu haftaki blmnde Peygamber Efendimizin vefat?ndan sonra ya?anan geli?melere de?inen Hasan Gm? Peygamber Efendimizin her haliyle tm zamanlar?n en iyi ve en gzel rne?i oldu?unu syledi.

Peygamberlerin miras b?rakmad???na i?aret eden Hasan Gm? ?unlar? kaydetti: Peygamber Efendimiz, peygamberlerin miras b?rakmad???n?, b?rakt?klar?n?n tmnn sadaka oldu?unu bildirmi?tir. Onun miras? da sadaka olarak da??t?lm??t?r. Ancak Ondan sonra gelen halifeler Peygamberimizin e?lerine, ocuklar?na ve torunlar?na maa? ba?lam??lard?r. Hz. mer, o?lu Abdullaha, Hz. Hasan ve Hz. Hseyinden daha az maa? vermi?tir. Bylesine adaletli bir uygulamay? bugne kadar hibir sistem ve ideoloji getirememi?tir. Ne komnizm, ne fa?izm, ne de kapitalizm ve liberalizm. Bu ancak ?slam ahlak?yla mmkndr. ?slam, her ?eyi yaratan Allaha itaat, ve Onun yaratt?klar?na yani mahlukata da hizmettir.

Konu?mas?nda Peygamber Efendimizin miras olarak ancak Kuran-? Kerimi ve snnet-i seniyyesini b?rakt???n? belirten Hasan Gm? Kuran-? Kerim her ?eyiyle bir mucizedir. Resmi kay?tlara gre Trkiyede yzelli bin haf?z var. Tm dnyada milyonlarcad?r. Milyonlarca ki?i taraf?ndan noktas?na virglne kadar ezbere bilinen ba?ka bir kitap yoktur. Her evde her yerde Kuran-? Kerim var. Kuran-? Kerimin her ?eyi ara?t?r?lm?? ve incelenmi?tir. zerinde en ok ara?t?rma yap?lan kitapt?r. Ve hibir eksi?i ve yanl??? bulunamam??t?r dedi.

Hasan Gm?, Peygamber Efendimizin hayat?n?n her an?n?n kaydedildi?ini ve bilindi?ini hat?rlatarak szlerini ?yle srdrd: Bugn insano?lu aya ?k?yor, Marsa gidiyor, otuzdokuz kilometre yksekten dnyaya atl?yor, ama kap? kom?usuna selam vermiyor, birbirinden haberi olmuyor. Bu nas?l insanl?kt?r? Peygamber Efendimizin hayat?, snnet-i seniyyesi bizler iin ikinci nemli miras?d?r. O Mslmanlar?n insan iine ?kmalar?n? birbirleriyle dostluk etmelerini ve yard?mla?malar?n? ?tlemi?tir. Byk adamlar?n zel hayatlar? olmaz. Evin iinde ne ise d??ar?da da odur. Peygamberimizin nas?l koku srnd?nden tutun, nas?l y?kand???na ve gusl ald???na kadar hayat?n?n her an? bilinmektedir. Dnyan?n gelmi? gemi? en centilmen ve en byk adam? Peygamber Efendimizdir.

Yo?un ilgi gren Siyer Okumalar? program?, drt halife dneminde ya?anan geli?meleri konu alarak her hafta Pazar gn ikindi sonras? devam edecek.

Siyeri Nebi

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı