Anasayfa Faaliyetler Yard?mla?ma SUR?YE ??N B?R EKMEK

PostHeaderIcon

s2Suriye halk?n?n a??r k?? ?artlar? alt?nda zor gnler geirdi?ini belirten Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucusu Hasan Gm? "Bilad-? ?am'a yani Suriye'ye yard?m etmek borcumuzdur" dedi. Balkan Kltr Merkezi'nde yapt??? ayl?k ola?an konu?mas?nda yzlerce ki?iye hitap eden Hasan Gm?, Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Trakya ?efkateli Derne?i'nin Suriye'ye yard?m kampanyas? ba?latt???n? belirterek herkesi kampanyaya destek olmaya a??rd?. Hasan Gm? konu?mas?nda ?am blgesinin Peygamber Efendimiz taraf?ndan mjdelenmi? mbarek bir yer oldu?unu hat?rlatarak ?unlar? syledi:"Medeniyet tarihimizde ?am blgesi de, Mekke, Medine, Ba?dat, Horasan, Endls, Rumeli gibi nemli kltr havzalar?m?zdan biridir. Bilad-? ?am halk? zor nler geiriyor. Rumeli'den, Trakya'dan, Edirne'den bilad-? ?am'a bugn yard?m borcumuz vard?r."

te yandan Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Trakya ?efkateli Derne?i'nden konuyla ilgili olarak yap?lan a?klamada ?unlara yer verildi: Trkiyede faaliyet gsteren sivil toplum rgtleri, medya kurulu?lar? ve nemli kamu kurumlar?yla ortakla?a olarak Suriye iin Trkiye genelinde insani yard?m kampanyas? dzenlenmi?tir. Bu kampanyan?n ana hedefi Trkiye d???nda sa?l?ks?z ortamlarda ya?ayan Suriyeli ma?dur sivil halkt?r. Afad (Ba?bakanl?k Afet Ve Acil Durum Ynetimi Ba?kanl???), Trkiye Diyanet Vakf?, Trk K?z?lay?, TGTV (Trkiye Gnll Te?ekkller Vakf?) gibi kurumlar?n da destek verdi?i Suriye ?in Bir Ekmek Bir Battaniye yard?m kampanyas?na, TGTV yesi olan Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Trakya ?efkateli Derne?i olarak Edirneden kat?l?yoruz. Yan?ba??m?zda, yzy?llard?r kom?umuz Suriyede insanl?k ad?na utan veren bir dram ya?an?yor. ? sava?, en ac?mas?z haliyle zellikle sivilleri vuruyor. Son birka gndr ekmek k?tl??? ya?anan ?ehirlerde Yzlerce insan hem de ekmek beklerken a halde, f?r?n nnde sava? uaklar?yla bombalad?. Ba?lat?lan kampanyan?n amac?, i?te bu tr katliamlar?n ya?and??? Suriyedeki sivil halka yard?md?r. K?? geldi, so?uk bast?rd? ve insanlar iin bar?nacak bir yer bulunmuyor. Ekmek k?tl??? ba? gsterdi, temel g?da maddeleri tkendi ve al?k ba?lad?. Kesin rakamlar?n? kimsenin bilmedi?i ama yzbinlerle ifade edebilece?imiz sivil halk kitleleri, k?? ?artlar?n?n a??r bask?s? alt?nda ezilmeye ba?lad?. rdn, Lbnan, Kuzey Iraktaki kamplarda ve Suriye iinde da??n?k alanlarda binlerce kad?n, ocuk, ya?l? yard?m bekliyor. Tm halk?m?z? kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz.

A?klamada yard?mlar?n, Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Trakya ?efkateli Derne?inin Trkiye Vak?flar Bankas? ve Trkiye Finans Kat?l?m Bankas? Edirne ?ubeleri nezdindeki hesaplar?na Suriye notu d?lerek yap?labilece?i, yard?mlar?n organizasyon kapsam?nda en h?zl? ve uygun ?ekilde blgeye gnderilece?i kaydedildi.

s2

3

1

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı