Anasayfa Faaliyetler Sosyal KIBRIS Z?YARET?

PostHeaderIcon KIBRIS Z?YARET?

1Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu

Trkiyede faaliyet gsteren yzlerce sivil toplum kurulu?unun ye oldu?u at? kurulu? olan Trkiye Gnll Te?ekkller Vakf? (TGTV) heyeti sivil toplumla ilgili al??ma ve temaslarda bulunmak amac?yla Kuzey K?br?s Trk Cumhuriyetine (KKTC) bir ziyaret gerekle?tirdi. Geti?imiz gnlerde yap?lan ziyarete TGTV yesi olan Vakf?m?z ad?na kat?lan mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, TGTV heyetiyle birlikte K?br?sta e?itli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Heyet, gn devam eden temaslar kapsam?nda ba?ta KKTC Cumhurba?kanl??? olmak zere birok resmi kurum ve sivil toplum rgtyle bir araya gelerek sivil toplum al??malar?nda kar??l?kl? olarak iki lkenin birbirini tan?mas?, hizmet tecrbelerinin aktar?m? ve i?birli?i imkanlar?n?n de?erlendirilmesi konular?nda mzakerelerde bulundu.

Heyet ilk nce KKTC Din ??leri Ba?kan? Do Dr. Talip Atalay? ziyaret etti. Ziyaretten duydu?u heyecan ve mutlulu?unu dile getiren ba?kan Atalay Bu ziyaretiniz 1974ten sonra yap?lan ikinci bir manevi ?karmad?r. ?n?allah hay?rlara vesile olur dedi. Ziyarette konu?an Vakf?m?z mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, K?br?s?n Sultan 2. Selim zaman?nda fethedildi?ini hat?rlatarak ?unlar? kaydetti: Edirne Selimiye Camii K?br?s?n fethinden elde edilen gelirle ve Peygamber Efendimizin Sultan Selime ryas?nda manevi i?aretiyle Edirneye yap?lm??t?r. Dolay?s?yla Edirne K?br?sa ?kran borludur. Geti?imiz y?l KKTC Din ??leri Ba?kanl???n?n yrtt? yaz kurslar?na kat?lan ?rencileri Edirnede misafir etmi?tik. nce K?br?s Edirneye gelmi?ti. ?imdi biz buraday?z. Her trl i?birli?ine haz?r?z.

TGTV heyetini KKTC Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu, Ba?bakan ?rsen Kk, Meclis Ba?kan? Hasan Bozer ve Trkiyenin Lefko?a Bykelisi Halil ?brahim Aka makamlar?nda kabul ettiler. Ziyaretlerde Edirnenin selam?n? ileten Av. ?kr e?me, ev sahiplerine badem ezmesi hediye etti.

Heyet, ziyaretle e? zamanl? olarak gerekle?en ve TGTVnin organizasyonu olan ?slam Dnyas? Sivil Toplum Kurulu?lar? Birli?inin (?DSB) bu y?l K?br?sta dzenledi?i 9. ?slam Dnyas? Genlik Bulu?mas?n?n a?l?? program?na da kat?ld?. e?itli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kurulu?lar?n? da ziyaret eden heyet programlar?n ard?ndan yurda dnd.

www.mimarsinanvakfi.org
www.facebook.com/mimarsinanvakfi.org

1Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu

Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu

2Din ??leri Ba?kan? Talip Atalay

Din ??leri Ba?kan? Talip Atalay

3Lefko?a Bykelimiz Halil ?brahim Aka

Lefko?a Bykelimiz Halil ?brahim Aka

4Ba?bakan ?rsen Kk

Ba?bakan ?rsen Kk

5Demokrat Parti Genel Ba?kan? Serdar Denkta?

Demokrat Parti Genel Ba?kan? Serdar Denkta?

6Cumhurba?kanl???

Cumhurba?kanl???

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı