Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BALKANLARDA ?FTAR GOST?VAR

PostHeaderIcon

Ads?z 1
Vakf?m?z?n bu y?l Balkanlarda dzenledi?i iftar programlar?n?n sonuncusu Makedonyan?n Gostivar ?ehrinde geni? bir kat?l?mla gerekle?tirildi. Gen Kalemler Derne?inin ev sahipli?inde dzenlenen iftar sonras? Vakf?m?z?n katk?lar?yla haz?rlanan Dene?in yeni binas? trenle hizmetle a?ld?. Programa Makedonya devlet bakan? Hadi Nezir, milletvekilleri Kenan Hasip, Gazment Aliyi, Erdo?an Sara, T.C. skp bykelili?i yetkilileriyle birlikte ok say?da Gostivarl? kat?ld?.

?ftar program?nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Ramazan ay?n?n son on gn ierisinde ve bayram arefesinde bulunduklar?n? hat?rlatarak sevgi, dostluk ve karde?lik mesajlar? verdi. Gen Kalemler Derne?i ba?kan? Onur Abdi de yeni hizmet binas? ve iftar program?na katk?lar? iin Vakf?m?za te?ekkr etti.

A?a?? Banisada iftardan sonra a?l??? yap?lan Derne?in yeni binas?n? ziyaret eden Hasan Gm? dernek yneticilerinden yeni hizmet binas? ve al??malar?yla ilgili bilgi ald?. A?a?? Banisal?lar taraf?ndan yo?un ilgiyle kar??lanan Hasan Gm?, ziyaret sonras? A?a?? Banisa Camiinde teravih namaz? ncesinde vaaz verdi. Teravih namaz? sonras? dernek yetkilileri ve A?a?? Banisal?larla bir sre sohbet eden Vakf?m?z heyeti daha sonra Edirneye dnd.

Ads?z 1

Ads?z 2

Ads?z 3

Ads?z 4

Ads?z 5

Ads?z 6

Ads?z 7

Ads?z 8

Ads?z 9

Ads?z 10

Ads?z 11

Ads?z 12

Ads?z 13

Ads?z 14

Ads?z 15

Ads?z 16

Ads?z 17

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı