Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler O (c.c.) NE DED?YSE ODUR

PostHeaderIcon

2
?slam'da bilgi kaynaklar?ndan en nemlisinin 'vahiy' oldu?unu belirten Hasan Gm? "Be? duyu organ?, ak?l, tecrbe ve icma gibi bilgi kaynaklar?n?, tabiat kanunlar? denilen btn bilgileri ve ilimleri var eden, en yetkili kanun ve kural koyucu hi ?phesiz Allah Teala'd?r. O ne dediyse odur, ve do?rudur, ve uyulmak mecburiyeti vard?r" dedi. Rumeli Genlik Grubunun dzenledi?i ve Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda ge
rekle?tirilen "?mam-? Azam Ebu Hanife Hazretleri" konulu program o?unlu?unu yksek ?renim ?rencilerinin olu?turdu?u ok say?da ki?i taraf?ndan ilgi ile takip edildi. Konu?mas?nda ?mam-? Azam'?n yeti?ti?i evre ve ortaya koydu?u hukuk metodolojisi ile ilgili bilgiler veren Hasan Gm?, ?mam-? Azam'?n a?? a?an ve gelece?e hitap eden ve bu yzden a??lamayan byk bir hukuku oldu?unu kaydetti.

Mezheplerin ortaya ?k??? ile ilgili a?klamalarda bulunan Hasan Gm? konu?mas?n? ?yle srdrd: Kuran-? Kerim alt?bin ksur ayet olarak indi ve vahiy tamamland?. Peygamber Efendimizin hayat? bitti ve snnet tamamland?. Ancak insanlar?n problemleri bitmedi. Kuran ve snette de her?ey ayr?nt?l? olarak a?klanmam??, genel prensipler getirilmi?tir. ?nsanlar?n artan problemlerine nas?l zm bulunacakt?. ??te kanun koyucu olarak Allah Teala ve Peygamberi Zi?an Efendimizin getirdi?i prensipler ?????nda yetkin alimler, yani mezhep imamlar? Kuran ve snneti belli usul kurallar?na ba?l? olarak yorumlama ve meselelere zmler getirme faaliyetinde bulunmu?lard?r.

?mam-? Azam?n baba taraf?ndan ?ranl?, anne taraf?ndan ise Trk oldu?unu belirten Hasan Gm? ?mam-? Azam ile Hazret-i Ali aras?ndaki irtibata dikkati ekti?i konu?mas?nda Her Hanefi biraz da Alevidir tespitinde bulunarak ?unlar? syledi: Tabi, gerek anlamda Alevili?i kastederek bunu sylyoruz. ?mam-? Azam bir Kufeli olarak, Mekke ve Medineden ba?ka Hazret-i Ali Efendimizin de ya?ad??? Kufeyi de grm?, Eski Yunan ve Roma medeniyetini de tan?yan zgn bir ?slam hukukusudur. ?lmi silsilesi de Hazret-i Aliye dayanmaktad?r.

Geti?imiz y?l Peygamber Efendimiz ile drt byk halifenin hayatlar?n?n incelendi?i Siyer Okumalar?ndan sonra Hasan Gm?n bu y?l da Yolumuzu Ayd?nlatanlar ba?l???yla genlere ynelik verdi?i seminerlerin devam edece?i belirtildi. ?lk olarak ?mam-? Azam Ebu Hanifenin hayat? ve ilmi disiplininin incelendi?i seminerler dizisi her hafta pazar gn ikindi sonras? Selimiye Camii yan?nda bulunan Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilecek.

2

1

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı