Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler ?L?M VE H?ZMETE ADANMI? B?R HAYAT

PostHeaderIcon ?L?M VE H?ZMETE ADANMI? B?R HAYAT

7
"?kindi Bulu?malar?"nda bu hafta, hayat?n? ilim ve hizmete adayan Edirne eski mfts ?brahim Koa?l? Hoca'y? a??rlayan Vakf?m?z, belgesel niteli?inde bir programa imza att?. Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen program?n a?l???nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, Koa?l?'n?n yakla??k seksen y?ll?k hayat?n?n yar?dan fazlas?n? Edirne'de geirdi?ini hat?rlatarak "?lim ve irfan adam? ?brahim Koa?l? Hocam?z, Cumhuriyet Trkiyesinde Edirne'ye renk ve emek vermi? en nemli ki?idir" dedi. Salon d???na ta?an ok say?da Edirnelinin ilgi ile takip etti?i programda Koa?l? Hoca, hayat? hakk?nda bilgiler vererek e?itli hat?ralar?n? payla?t?.

A?l?? konu?mas?nda, bu tr programlar? yakla??k otuz y?ld?r srdrdklerini belirten Hasan Gm? ?unlar? kaydetti: "Bu srede Kuran-? Kerim tefsirini ders olarak iki defa bitirdik. Buhari-i ?erif'i de hatmettik. F?k?h derslerinde Kuduri'yi ve f?k?h usuln i?ledik. Mesnevi dersleri yapt?k. En son geti?imiz y?l Peygamber Efendimiz'in ve ard?ndan drt byk halifenin hayatlar?n? i?ledik. Akademi mahiyetindeki bu programlar?m?zdan bugne kadar binden fazla ki?iyi mezun etmi?iz. Bu sezon, Yolumuzu Ayd?nlatanlar ba?l???yla devam ediyoruz. ?lk olarak ?mam-? Azam Ebu Hanife'nin hayat?n? i?lemeye ba?lad?k. Bugn ise aram?zda, bu byklerin ya?ayanlar?ndan bir de?erli insan, ?brahim Koa?l? Hocam?z var."

?brahim Koa?l? Hoca'y? takdim eden Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, Edirne'nin ?slam tarihinin nemli kltr ve medeniyet havzalar?ndan bir olan Rumeli havzas?n?n ba?kenti oldu?unu belirterek szlerini ?yle srdrd: "Tarihte Edirne'de ok nemli ilim, fikir, gnl ve siyaset adamlar? yeti?mi? ve ya?am??t?r. Fatih Sultan Mehmet, Sultan Murad Hdavendigar, Sultan 2. Murat, Molla Grani, Fahreddin-i Acemi, Hasan Sezai Gl?eni, Mftiyy s-Sekaleyn ?bn Kemal, K?nal?zade Ali Efendi, Hac? Bayram-? Veli, ?air Ne?ati bunlardand?r. Cumhuriyet dnemine geldi?imizde ise, seksen y?ll?k mrnn yar?dan fazlas?n? Edirne'ye hizmetle geirmi? ilim ve irfan adam? ?brahim Koa?l? Hocam?z, Edirne'ye renk ve emek vermi? en nemli ki?idir."

Kuran?n Yasak Oldu?u Y?llar

1934 y?l?nda Konyan?n (?imdi Karaman) Ermenek ?lesine ba?l? Halimiye Kynde do?du?unu syleyen ?brahim Koa?l? ilk e?itimini kyn imam? olan babas?ndan ald???n? belirterek tahsil ve grev hayat?na dair ?unlar? syledi: 1940 l? y?llar?n ba?lar?nda Kuran ?retimi yasak oldu?u iin babam?z erkenden kalkar, gne? do?madan pencereye siyah perde eker ve mum ?????nda bize Kuran dersi verirdi. Ancak s?k s?k bask?nlar olurdu. Daha sonra ilim ?retildi?ini duydu?um iin Diyarbak?ra gittim. Ancak hocalar Krte ders verdi?i iin , ben de anlamad???mdan Kayseriye geldim. Allah raz? olsun, dnemin Kayseri Mfts Hasan Hseyin Aksakal Hoca, mftl?n alt?nda bir oday? bana tahsis etti. e?itli hocalardan dersler ald?m. Daha sonra Konyaya dndm. Konyada da ba?ta merhum Tahir Bykkrk Hoca olmak zere e?itli alimlerden ders okudum. ?stanbul ve Bal?kesirde uzun y?llar vaizlik grevinde bulundum. 1972 y?l?nda Edirne mftl?ne tayin edildim. Yakla??k yirmi y?l bu grevde kald?ktan sonra Erzurum Mftl? ve Tacikistan Bykelili?imizde dini ata?e olarak grev yapt?m. Dn?te Ba?kanl?k vaizi olarak Trkiyenin her yerinde konferanslar verdim. En son Edirnede vaiz olarak grev yapt?ktan sonra emekli oldum.

ocuklu?unda dini e?itim verilmesinin yasak oldu?u y?llara ait hat?ralar?n?, kendilerinin ve ba?ta babas? olmak zere hocalar?n?n maruz kald??? jandarma bask?lar?n? anlat?rken duygulanan ?brahim Koa?l? Hoca gzya?lar?n? tutamad?.

Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi

?lim ve hizmet hayat?nda, Mahmud Sami Ramazano?lu ve Mehmed Zahid Kotku gibi Trkiyede cumhuriyet dnemine damgas?n? vuran byk ilim ve gnl insanlar?yla hat?ralar?ndan bahseden Koa?l?, Kayseride bulundu?u s?rada tan??t??? Mahmud Sami Ramazano?lunun rahlei tedrisinde bulunarak kendisinden ilim ve feyiz ald???n? syledi.

Koa?l?, ?stanbulda bulunan Mehmed Zahid Kotku ile tan??mas?n? ise ?yle anlatt?: ?stanbula vaiz olarak atand???mda kalacak yer sorarken bana Zeyrekte Mehmed Zahid Efendi var, O sana yard?mc? olur dediler. Gittim durumu anlatt?m. Bir ?art? oldu?unu, her gece yats? namaz?ndan sonra Ramuz el-Ehadis okutmay? kabul etmemi istediler. Ben de, bu benim arad???m bir ?ey, diyerek severek kabul ettim. Bunun zerine bir y?l kadar orada kald?m. Daha sonra Hocaefendi, ?skenderpa?a Camiine gitti. Orada da hep ziyaret ettim. ?stanbulda bulundu?um srede devaml? Ramuz okuttum.

Koa?l? Hoca, Mehmed Zahid Efendi ile ilgili bir hat?ras?n? da ?u szlerle dile getirdi: Bir defas?nda hac iin Mekkede bulunuyorduk. Mehmed Zahid Efendi de orada idi. Minada iken, ?stanbuldan bir imam arkada?, Mahmud Sami Efendi zay?f bnyeli, Mehmed Zahid Efendi ise biraz kilolu, gibi ?eyler syledi. Aman ha dedim, bykler hakk?nda byle konu?ma, sana zarar dokunur dedim. Ertesi gn o imam arkada? geldi, hocam benim dilim tutulmaya ba?lad?, dedi. Hemen Mehmed Zahid Efendiye gidip zr dilemeliyiz dedim. Hocaefendinin yan?na gittik, durumu anlatt?k. Tebessmle kar??lad?lar ve dua buyurdular. Allah raz? olsun, bizleri de ?efaatlerine nail eylesin.

Hayat? ilim ve hizmetle geen ?brahim Koa?l? Hocan?n Snen-i Ebu Davud tercmesi, Hac Rehberi, Sevad l- Azam, Manzum ?slam ?lmihali, Darim-i Kaside-i Nuniye Terceme ve ?erhi, el-?tkan fi Ulum il-Kur'an Tercmesi isimli bas?lm?? eserleri de mevcuttur.

Program?n ard?ndan kat?l?mc?lar, Balkan Kltr Merkezi nnde ?brahim Koa?l? Hoca ile hat?ra foto?raf? ektirdiler.

1

2

14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı