Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler "YEN? B?R OCAK" AILDI

PostHeaderIcon


5
Ankara'da kurulan Yunus Emre Genlik Kulb'nn a?l?? treninde konu?an Hasan Gm? "Yenilik her zaman mutluluktur ve heyecan vericidir. Bugn yeni bir ocak a?yoruz. ?n?aallah bu ocakta muhabbet, dostluk ve payla?ma ortam? olu?acak" dedi. Merkezi Keiren'de bulunan kulbn a?l?? trenine al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan Yard?mc?s? Halil Etyemez, Keiren Kaymakam? Nusret Dirim, Keiren Belediye Ba?kan? Mustafa AK, Keiren Mfts ?hsan ?lhan ile birlikte ok say?da davetli kat?ld?.

Hac? Bayram-? Veli ve Edirne
A?l??a kat?lanlara hitap eden Hasan Gm?, Hac? Bayram'?n Ak?emseddin'i Edirne'ye gnderdi?ini hat?rlatarak ?unlar? syledi: "Ankara'n?n medar? iftihar? Hac? Bayram-? Veli Hazretleri, en de?erli ?rencisi Ak?emseddin Hazretlerini Edirne'ye hediye olarak gndermi?, Ak?emseddin hazretleri de Fatih Sultan Mehmet'i yeti?tirmi?tir. Fatih de muhte?em bir tarihi bizlere hediye etmi?tir. Dolay?s?yla Edirne, Ankara'ya ?kran borludur. Ecdad?m?z?n nesli bugn Ankara'da yeni bir ocak a?yor. Bu yeni, muhabbet, dostluk ve sohbet oca??m?z?n Ankara'ya ve milletimize hay?rl? olmas?n? Cenab-? Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum"

"Dnya Uyan?kken Uyumak Maskaral?kt?r"
Hizmet al??malar?nda dura?anl???n yeri olmad???n?n alt?n? izen Hasan Gm?, ?slam'?n de?i?im ve yenili?e verdi?i neme dikkati ekti?i konu?mas?n? ?yle srdrd: "?slam'?n ilk emri 'Oku'dur. Ancak ikinci emri de 'Ey yata??na yatm?? adam, kalk!' t?r. Bunun zerine Peygamber Efendimiz kalkt? ve yirmi sene boyunca hi durmamacas?na hep de?i?im ve hep yeni ?eyler syleme zerine hareket etti. Mehmet Akif der ki; 'Bir baksana: gkler uyan?k, yer uyan?kt?r; Dnya uyan?kken uyumak, maskaral?kt?r!'. Hazret-i Mevlana da ?yle der: 'Her gn bir yerden gmek, her gn bir yere konmak ne gzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne ho?. Dn dnde kald? canca??z?m, ne kadar sz varsa dne ait, ?imdi yeni ?eyler sylemek laz?m.' Dolay?s?yla karde?lerimiz bugn Ankara'da yeni bir ocak a?yorlar. ?n?aallah bu ocakta muhabbet ve dostluk olu?acak."

Kulp ba?kan? Av. Fatih nal'?n davetlisi olarak geti?imiz gnlerde Ankara'ya giden Hasan Gm?, a?l???n ard?ndan kulp merkezinde incelemelerde bulunarak Av. Fatih nal'dan kulbn kurulu?u ve al??malar? hakk?nda bilgi ald?. Kulp binas?nda verilen a?ure ikram?nda konu?an Av. Fatih nal da, Edirne'den ald?klar? ilham ve hizmet heyecan?yla sosyal al??malara devam edeceklerini belirterek kat?l?mlar?ndan dolay? Hasan Gm?'e te?ekkr etti.
Program?n ard?ndan Hac? Bayram-? Veli hazretlerinin trbesini ziyaret eden Hasan Gm? daha sonra Ankara'dan ayr?ld?.

1

2

3

4

5

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı