Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler MAKEDONYA TRKE E??T?M GN M?LL? BAYRAMI

PostHeaderIcon

5
Makedonya Trklerinin Trke E?itim Gn Milli Bayram?, ?stanbulda Eyp Kltr Merkezinde dzenlenen programla kutland?. ?iirler, folklor gsterileri, konserler ve Gostivar A?a?? Banisa Gen Kalemler Derne?inin haz?rlad??? tiyatro gsterisinin yer ald??? programa Makedonya Cumhuriyeti ?stanbul Ba?konsolosu Zerrin Abbasi, ?stanbul milletvekili Glay Dalyan, Eyp Belediye Ba?kan? ?smail Kavuncunun yan? s?ra de?i?ik sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileri ile, Edirnede e?itim gren ve Vakf?m?z?n bursiyeri olan Makedonyal? orta ve yksek ?renim ?rencileri ve Trkiyede ya?ayan ok say?da Rumelili kat?ld?. A?l??ta konu?an Gostivarl?lar Derne?i ba?kan yard?mc?s? Cengiz up, Edirnede e?itim gren ikiyzn zerindeki Makedonyal? ?rencilere sahip ?kan ve her trl yard?m? esirgemeyen Edirne Mimar Sinan Vakf?na te?ekkr ediyoruz dedi. Trkiye ve Makedonya milli mar?lar?n?n okunmas?yla ba?layan programda protokol konu?malar?n?n ard?ndan Vakf?m?za bir de plaket takdim edildi. Plaketi, Vakf?m?z ad?na mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, Gen Kalemler Derne?i kurucu ba?kan? Trker Kamberiden ald?.

1

2

3

4

5

6

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı