Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler 740. VUSLAT YILINDA HAZRET-? MEVLANA

PostHeaderIcon 740. VUSLAT YILINDA HAZRET-? MEVLANA

5
Hazreti Mevlana Celaleddin-i Ruminin ahirete irtihalinin 740. y?ldnm vesilesiyle dzenlenen programda konu?an Hasan Gm? Kltr ve medeniyetimizin en nemli dinamiklerinden biri olan Hazret-i Mevlanay? tan?mayan, kltr ve medeniyetimizi de tan?yamaz dedi.

Ba?bakanl?k Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Trakya Blge Koordinatrl?nn, sivil toplum rgtleriyle tan??ma ve temas amal? programlar?n?n ilki, Vakf?m?z Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirildi. Trakya niversitesinde e?itim gren ok say?da yabanc? uyruklu ?rencinin de kat?ld??? program, Vakf?m?z?n tan?t?m slayt?n?n gsterimiyle ba?lad?. Vakf?m?z mtevelli heyet eski ba?kan? Fatih Erelin a?l?? konu?mas?n?n ard?ndan kurucu ba?kan Hasan Gm? kat?l?mc?lara hitap ederek 740. vuslat y?ldnm dolay?s?yla Hazret-i Mevlana konulu bir konu?ma yapt?. Program?n ard?ndan ev sahibi kurumun Trakya Blge Koordinatr Fatih Ot, Hasan Gm?e iek vererek te?ekkr etti.

1

2

3

4

5

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı