Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler ULUSLAR ARASI ?RENC?LER AKADEM?S? BA?LADI

PostHeaderIcon

10
Vakf?m?z ile Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? (YTB) i?birli?iyle dzenlenen Uluslar aras? ?renciler Akademisi ba?lad?. Trakya niversitesinde e?itim gren ok say?da uluslar aras? ?rencinin kat?ld??? Akademinin ilk program?n?n konuklar? iktisat? yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Grdo?an ile ?stanbul Dersaadet kltr Platformu ba?kan? Kamil Berse oldu.

A?l?? program?na ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere Trakya niversitesi rektr yard?mc?s? Prof. Dr. Recep Duymaz, ?l Milli E?itim Mdr Hseyin zcan, ?l Genlik Hizmetleri ve Spor Mdr Serhat Ocak, YTB Trakya Koordinatr Fatih Ot, vakf? yneticileri ve ok say?da ?renci kat?ld?. A?l??ta konu?an Vakf?m?z mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, Edirne Mimar Sinan Vakf? yakla??k otuz y?ld?r zaten bu tr akademi programlar? gerekle?tirmektedir. Yeti?tirdi?i binlerce ?renci ile ilim ve irfan oca?? olan Vakf?m?z adeta grnmeyen bir niversite durumundad?r diyerek kat?l?mc?lara te?ekkr etti. Programda, rektr yard?mc?s?, il milli e?itim mdr ile il genlik ve spor mdrnn selamlama konu?malar?n?n ard?ndan misafir konu?mac?lar krsye geldi. Ar?, kovan?n d???na ?kmazsa bal yapamaz! ?lgi ile takip edilen programda Kreselle?en Dnyada Trkiye ba?l?kl? bir konu?ma yapan Prof. Dr. Nazif Grdo?an ?unlar? kaydetti: De?i?en dn?en bir dnya var. Art?k kimsenin kendi s?n?rlar? ierisinde kalmas? mmkn de?ildir. S?n?rlar?n?n d???na ?kmayan insanlar kendilerini geli?tiremezler. Ar? kovan?n?n d???na ?kmazsa bal yapamaz. O yzden insanda kendi s?n?rlar?n?n d???na ?k?p dnyay? tan?mal?. Art?k dnya ok kld bir bilgisayar ekran?na s??ar hale geldi. De?i?ime direnilmez, de?i?ime direnmek de?il ynetmek nemlidir. Bu programlar?n amac? da biraz bu sizlerin Trkiyeyi tan?mas?, kendi lkenizle Trkiyeyi kar??la?t?rman?z, buran?n imkanlar?ndan yararlanman?z, oran?n imkanlar?n? buraya getirmeniz ve bylece bir dinamizm, bir canl?l?k sa?laman?zd?r. Somut olarak sylemek gerekirse Edirnenin ci?erini ve kftesini dnyaya tan?tabilmenizdir. Herkes iyilikte gzellikte yar??mal?. ?yilikte gzellikte yar???rken her ?eyi ekonomiye indirgemeyelim. Para her ?ey dersek, para iin her ?ey yap?l?r. Onun iin bu yar??ma kazanma yolunda bir yar??ma de?il, daha iyisini ortaya koyma yolunda olmal?d?r. Dnya bar???na giden yol ticaretten geer. Kare dnyada herkes birbirine ba?l?d?r. Kre dnyada ise ba??ms?z olmak nemliydi, ama ?imdi kapal? topluluklar?n ayakta kalmas? mmkn de?ildir. Dnyan?n hibir yerinde hibir lke kendi imkanlar?yla, ekonomisiyle ayakta kalamaz. Herkes yard?mla?mak, ticaret yapmak zorundad?r. Ticaretin oldu?u yerde kavga olmaz. Dnya bar???na giden yol ticaretten geer. Bu yzden ticaretin oldu?u lkelerde sava? olmaz. Program?n ard?ndan kat?l?mc?lar Balkan Kltr Merkezi bahesinde ay ve ikramlar e?li?inde bir sre sohbet etti.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı