Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BULGAR?STAN MFTLER? VAKFIMIZI Z?YARET ETT?

PostHeaderIcon

2
Edirne ?lahiyat Fakltesinin dzenledi?i e?itim program? iin bir sredir Edirnede bulunan Bulgaristan blge mftleri ve imamlardan olu?an k?rk ki?ilik heyet Vakf?m?z? ziyaret etti. Edirne Mfts Emrullah zmn de haz?r bulundu?u ziyarette konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Biz, medeniyetimizin nemli kltr havzalar?ndan biri olan Rumelide kal?c?y?z. Bulgaristan gemi?te ve yak?n tarihimizde Filibeli ?ehbenderzade Ahmet Hilmi, Ahmet Davuto?lu, Silistreli Sleyman Hilmi gibi ok nemli alimler yeti?tirmi?tir. ?imdi bu mukaddes emanet ve bu mukaddes yk sizlerin omuzlar?n?zda. diyerek ziyaretten heyecan ve mutluluk duyduklar?n? kaydetti.

Vakf?m?z taraf?ndan misafir heyete bir restoranda ak?am yeme?i de verildi. Yeme?e ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere Edirne Mfts Emrullah zm, rektr yard?mc?s? Prof. Dr. Sleyman Pi?kin, ?lahiyat Fakltesi dekan? Prof. Dr. Hseyin Sar?o?lunun yan? s?ra ?lahiyat Fakltesi ?retim yeleri ile misafir mftler ve imamlar kat?ld?.

2

3

4

5

6

9

7 mini

10 mini mini

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı