Anasayfa Haber ve Duyurular Duyurular Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi 2016 Ba?l?yor

PostHeaderIcon

1 1

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisinde bu sene;

I. Kademe E?itim Program? kapsam?nda; Trkiye Seminerleri, ?ehir Seminerleri, Uluslararas? ?li?kiler, ?nsan ve Toplum konu ba?l?klar?nda seminerler gerekle?ecektir.

II. Kademe E?itim Program?nda; Medya ve ?leti?im, Uluslararas? ?li?kiler, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Kltr Sanat, Tarih, ?ktisat, D?nce Tarihi konu ba?l?klar?nda seminerler olacakt?r.

?htisas Programlar?nda; ?lahiyat Bilimleri Atlyesi, Dil ve Edebiyat Atlyesi, Sanat Atlyesi, Foto?raf?l?k Atlyesi ve Akademik Dan??manl?k al??malar? bulunacakt?r.

Okuma Grublar?nda ise H?zl? Okuma Grubu Atlyesi, Sinema ve Medya Atlyesi, ?z B?rakanlar Atlyesi olacakt?r.

Program?n e?itim takvimi ayr?ca yay?nlanacakt?r.

Program; ders d??? aktiviteler, ?ehir turu, piknikler, Bursa Gezisi, Bursa Yalova Armutlu da 3 gnlk bir deniz kamp? ile zenginle?tirilecektir. ?renciler KYK yurdundan ve ?ehrin belli gzerghlar?ndan cretsiz servisler ile al?nacak programlara devam eden ?rencilere dller verilecektir. Program kapsam?nda Trk toplum yap?s?n?n yak?ndan tan?nmas? iin Trkiyeden ?renciler ve rehber ailelerle evlerde kahvalt?ve ak?am yeme?i etkinliklerinde bulu?ulacakt?r. Yine akademi kapsam?nda Huzurevi ve Yeti?tirme Yurdu da ziyaret edilecektir. Bu sene Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisinde akademik yazma ve Trke konular?na destek sa?layan Akademik Dan??manl?k Ofisi hizmete geirilecektir.

Aktif kat?l?m? sa?lama ad?na, ?rencilerin ana formata uygun programlar, anma gnleri ve lke tan?t?m gnleri yapmalar?na imkan tan?nacakt?r. Ayr?ca ?rencilere seminerlerde sunuculuk yapma f?rsat? verilecektir.

ED?RNE ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

I. Kademe Dersleri bahar dnemi 12 hafta, gz dnemi 8 hafta olmak zere toplam 20 haftad?r.

II. Kademe E?itim Program? ise bahar dneminde ve 12 haftad?r.

?htisas Programlar? bahar dnemi 12 hafta, gz dnemi 8 hafta olmak zere toplam 20 haftad?r.

Derslere %70 devam zorunlulu?u vard?r.

Dersleredzenli kat?lan ?rencilere sertifika ve e?itli hediyeler verilecektir.

Derslerin dili Trkedir. Dersler UNESCO dnya miras? listesinde yeralan Selimiye Camii yan? ba??ndaki Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilecektir.

AKADEM?K DANI?MANLIK: Yksek lisans ve doktora dzeyindeki uluslararas? ?renciler ncelikli olmak zere dersleri, tezleri ve akademik kariyer hedeflerine ynelik olarak MSV-YTBAkademi ?rencilerinedan??manl?k hizmeti verilecektir.

Akademik Dan??manl?k Nedir?

Akademik yazma becerileri konusunda destek verir.

Doktora ve yksek lisans tez taslaklar?n?z?, seminer sunumlar?n?z?, devlerinizi geli?tirmek ve geni?letmek amac?yla dan??manl?k yapar.

al??malar?n?z?n Trke a?s?ndan incelenmesi ve dzeltilmesi konusunda yard?m eder.

Trke CV ve niyet mektubu yaz?m?nda yard?mc? olur.

YTB-MSV Edirne 2016 Uluslararas? ?renciler Akademisi derslerine devam eden ?renciler Akademik Dan??manl?k Hizmetinden yararlan?r.

al??ma Saatleri:Cumartesi 13:00 17:00 saatleri aras?ndad?r. Hafta ii randevu alarak dan??ma saatlerinden yararlanabilirsiniz.

AKADEM?YE BA?VURU VE KAYIT

YTB-MSV Edirne 2016 Uluslararas? ?renciler Akademisi program?na burslu ve burssuz uluslararas? ?renciler ba?vurabilir.

Trkiye Cumhuriyeti vatanda?? ?rencilere de kontenjan ayr?lm??t?r.

Programa toplam 150 ?renci kabul edilecektir.

Akademiye : %50 Trkiye Burslusu Uluslararas? ?renciler

%30 Burssuz Uluslararas? ?renciler

%20 Trk ?renciler kat?lacakt?r.

Derslere %70 devam zorunlulu?u vard?r.

AKADEM? DLLER?

Ba?ar?l? ?rencilere sertifika verilecektir.

Akademide stn ba?ar?l? olan ?renciler e?itli hediyelerle dllendirilecektir.

Ayr?ca ba?ar?l? ?renciler staj imkn? sa?lanacakt?r.

SOSYAL AKT?V?TELER

Kltr Gezileri ve Deniz Kamp?

Uluslararas? ?rencilerin lkemizin tarihi ve turistik zenginlikleri ile tan??abilmeleri amac?yla Bursa Gezisi, Bursa Yalova Armutlu da 3 gnlk bir deniz kamp? gerekle?tirilecektir. Edirnede bir piknik tertip edilecektir.

?ftar Program?

Projenin son dnemine gelen Ramazan ay?nda uluslararas? ?renciler, STK temsilcileri, ?retim elemanlar? ve payda?lar?n kat?laca?? bir iftar organizasyonu yap?lacakt?r.

Sosyal al??malar

Akademi kapsam?nda huzurevi ve yeti?tirme yurdu da ziyaret edilecektir.

?kramlar,Kahvalt? ve Ak?am Yeme?i Etkinlikleri

Derslere kat?lan ?rencilere ikramlar sunulacak ve ?renciler ile akademisyenler ve kat?l?mc? uzmanlar?n etkili ileti?imleri sa?lanacakt?r.Program kapsam?nda Trk toplum yap?s?n?n yak?ndan tan?nmas? iin Trkiyeden ?renciler ve rehber ailelerle evlerde kahvalt? ve ak?am yeme?i etkinliklerinde bulu?ulacakt?r.

1 3

ana slayt

1 4

1 5

1 6

Derslerin dili Trkedir. Dersler UNESCO dnya miras? listesinde yeralan Selimiye Camii yan? ba??ndaki Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilecektir.

AKADEM?K DANI?MANLIK: Yksek lisans ve doktora dzeyindeki uluslararas? ?renciler ncelikli olmak zere dersleri, tezleri ve akademik kariyer hedeflerine ynelik olarak MSV-YTBAkademi ?rencilerinedan??manl?k hizmeti verilecektir.

Akademik Dan??manl?k Nedir?

Akademik yazma becerileri konusunda destek verir.

Doktora ve yksek lisans tez taslaklar?n?z?, seminer sunumlar?n?z?, devlerinizi geli?tirmek ve geni?letmek amac?yla dan??manl?k yapar.

al??malar?n?z?n Trke a?s?ndan incelenmesi ve dzeltilmesi konusunda yard?m eder.

Trke CV ve niyet mektubu yaz?m?nda yard?mc? olur.

YTB-MSV Edirne 2016 Uluslararas? ?renciler Akademisi derslerine devam eden ?renciler Akademik Dan??manl?k Hizmetinden yararlan?r.

al??ma Saatleri:Cumartesi 13:00 17:00 saatleri aras?ndad?r. Hafta ii randevu alarak dan??ma saatlerinden yararlanabilirsiniz.

AKADEM?YE BA?VURU VE KAYIT

YTB-MSV Edirne 2016 Uluslararas? ?renciler Akademisi program?na burslu ve burssuz uluslararas? ?renciler ba?vurabilir.

Trkiye Cumhuriyeti vatanda?? ?rencilere de kontenjan ayr?lm??t?r.

Programa toplam 150 ?renci kabul edilecektir.

Akademiye : %50 Trkiye Burslusu Uluslararas? ?renciler

%30 Burssuz Uluslararas? ?renciler

%20 Trk ?renciler kat?lacakt?r.

Derslere %70 devam zorunlulu?u vard?r.

AKADEM? DLLER?

Ba?ar?l? ?rencilere sertifika verilecektir.

Akademide stn ba?ar?l? olan ?renciler e?itli hediyelerle dllendirilecektir.

Ayr?ca ba?ar?l? ?renciler staj imkn? sa?lanacakt?r.

SOSYAL AKT?V?TELER

Kltr Gezileri ve Deniz Kamp?

Uluslararas? ?rencilerin lkemizin tarihi ve turistik zenginlikleri ile tan??abilmeleri amac?yla Bursa Gezisi, Bursa Yalova Armutlu da 3 gnlk bir deniz kamp? gerekle?tirilecektir. Edirnede bir piknik tertip edilecektir.

?ftar Program?

Projenin son dnemine gelen Ramazan ay?nda uluslararas? ?renciler, STK temsilcileri, ?retim elemanlar? ve payda?lar?n kat?laca?? bir iftar organizasyonu yap?lacakt?r.

Sosyal al??malar

Akademi kapsam?nda huzurevi ve yeti?tirme yurdu da ziyaret edilecektir.

?kramlar,Kahvalt? ve Ak?am Yeme?i Etkinlikleri

Derslere kat?lan ?rencilere ikramlar sunulacak ve ?renciler ile akademisyenler ve kat?l?mc? uzmanlar?n etkili ileti?imleri sa?lanacakt?r.Program kapsam?nda Trk toplum yap?s?n?n yak?ndan tan?nmas? iin Trkiyeden ?renciler ve rehber ailelerle evlerde kahvalt? ve ak?am yeme?i etkinliklerinde bulu?ulacakt?r.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı