Anasayfa Edirne Tarihesi Edirnenin Tarihesi

PostHeaderIcon

Edirnenin en eski halk?, Traklar soyundan Odrislerin yrede, Meri ve Tunca ?rmaklar?n?n birle?ti?i bugnk Edirnenin bulundu?u yerde bir kent kurduklar? bilinmektedir. Odrislerden sonra yreye egemen olan Makedonyal?lar Dneminde kent, byk bir olas?l?kla Odris yada Odrisia ad?n?n de?i?mesi sonucu, Orestia/Orestas olarak an?lmaya ba?lanm??t?r.

?S II. yy da Roma ?mparatoru Hadrianus, (117-138) Orestia Kasabas?n?n stratejik nemi nedeniyle buraya kent stats verdi ve kendi ad?n? koydu. Bylece, Roma Dneminde kent Hadrianopolis/Hadrianupolis/Adrianupolis/Adrianapolis adlar?yla an?ld?. Adrianopolis zamanla Adrianople/Adrianopel olarak de?i?ti.

Osmanl? dnemi ba?lar?nda Edrinus/Edrune/Edrinabolu/Endriye diye an?ld?. 1476da yaz?lan A??kpa?azade Tarihinde kentin ad? Edrene olarak geer. XVI.yy ba?lar?nda kentin Edirne olarak adland?r?ld??? grlr. Edirne 1361 y?l?nda I.Murat taraf?ndan fethedilmi? ve ?stanbulun al?n???na kadar 92 y?l boyunca Osmanl? Devletinin ba?kenti olmu?tur.

Tarihinde e?itli unvanlar? hak etmi?tir. Edirne, mutluluk dnemlerinde "Der-i Saadet" (Mutluluk Kap?s?) bir "?enlikler ?ehri" d?r. II. Murad'dan IV. Mehmet'e kadar zafer kutlamalar?, snnet ?enlikleri, II.Mehmet'in evlilik trenleri "?stanbul'u k?skand?racak kadar" olurdu. Edirne tabii ki her dnemde hat?rlarda bir "Der-i Saadet" olarak kalmad?. Bu "Serhat ?ehri" Evliya elebi'nin szleriyle "Bir ?slam Duvan" tarihinde birok kez felaketle de tan??t?. En fazlada ku?atma ve i?gallerden bunald?. ?enlikleriyle "Mutluluk Kap?s?" olarak hat?rlanan Edirne'nin yan?na "Daima ba?r? yan?k olan Edirne'yi de koymak gerekir.

Edirne her zaman kltr olaylar?n?n yo?un ya?and??? bir kent olmu?tur. Mimari yenilikler bu kentin yap?lar?yla gelmi?; hat ve ssleme sanat?n?n en gzel rnekleri burada verilmi?, ok say?da medresesi yo?un tart??malara tan?k olmu?, t?p tarihine geen ilk uygulamalar burda ba?lam??t?r.

Kimli?ini as?l Osmanl? dneminde bulan ve imparatorlu?un ikinci kenti olan Edirne, kltrel miras?m?z?n en yo?un hissedildi?i bir kenttir.

Edime, camileri, ar??lar?, kprleri, tarihi evleriyle ve zellikle de Muhte?em Selimiye ile lkemize gelenleri ilk kar??layan ve bir s?n?r kenti olma zelli?ini en iyi yans?tan kentimizdir.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı