Anasayfa Soru ve Cevaplar Tasavvuf - Takva Mür?id Kimdir?

PostHeaderIcon

Soru 1: Kendi mür?idimiz d???nda ba?ka din alimlerinin sohbetine kat?labilir miyiz?
Cevap:
Kendi vazife ve ehemmiyetimizi muhafaza edip ihmal etmemek kayd?yla tüm Müslümanlarla ilgi ve irtibat faydal?d?r, sevapl?d?r.

Soru 2: Mür?id kimdir? Mür?id edinmek ?art m?d?r? ?nsan?n mür?id edinmesi ?irktir deniyor. Ne dersiniz?


Cevap:
?üphesiz ki kayna??m?z Kur’an-? Kerim ve Peygamberimiz (SAV)in hayat?d?r . Ancak Mür?ide gerek yok demek do?ru de?ildir, veballidir, yanl??t?r. Çünkü Allah-u Teâlâ Hazretleri Kur'an-? Kerim'de buyuruyor ki:
(Ve in min ümmetin illâ halâ fîhâ nezîr) ''Hiç bir ümmet, topluluk yoktur ki, Allah oraya bir haberci, bir nezîr, tehlikelerden haber veren bir vazifeli ?ah?s göndermi? olmas?n!''
Vazifeli ?ah?s demek, mür?id demek... Mür?idsiz olsayd?, o zaman Allah böyle demezdi. ''Baz? yerler olmayabilir.'' derdi. Demek ki ihtiyaç var ki bir mür?ide, bir yol göstericiye, bir vazifeli kimseye; onun için gönderiyor. O halde mür?idsiz olmaz!..
Mür?idler Peygamber Efendimiz'in varisleridir. Peygamber Efendimiz'in sahabesiyle durumu nas?lsa, sahabenin Peygamber Efendimiz'e kar?? durumu nas?lsa, mür?idlerle müridler aras?ndaki durum da ayn?d?r. Peygamber Efendimiz sahabesinin Allah'la aras?na girmi? denilebilir mi?.. Öyle ?ey olur mu?.. Allah'a götürüyor. Allah'a götüren yolda rehber ve klavuz oluyor. Onun için, araya girmek diye bir yorum yanl??t?r.
Bir mür?ide ba?lanmak ?irktir demek de çok büyük bir hatad?r. ?irk, Allah'?n varl???n? yan?nda bir ba?ka varl?k tasavvur etmektir. Bir insan?n hocas?n? sevmesi Kur'an'?n emridir, dinimizin gere?idir. Hadis-i ?eriflerin gere?idir. Hocas?na ba?lanmas? da ondand?r. Bütün mesele, ciddî bir hocaya, gerçek bir mür?ide ba?lanmakt?r. Ona ba?land??? zaman zâten, onun mâni olmad???n?, bil'akis rehber ve klavuz olup, elinden tutup hayra ve hakka götürdü?ünü görecektir.
Mür?idsiz, üstads?z, hocas?z t?p da olmaz, mühendislik de olmaz!.. Marangozluk da olmaz, terzilik de olmaz, berberlik de olmaz!.. Allah insaf versin... Bu dünyevî basit meslekler hocas?z olmuyor da, ahiretin yolunu gösteren, binbir türlü tehlikesi olan, binbir türlü aldatmacas? olan bir yolun mür?idi olmas? lâz?m de?il mi?.. Tehlikesi var... Yalan? var, yanl??? var, sahtesi var, istismarc?s? var, sömürücüsü var... Mür?idsiz olur mu?..
Hocas?z, mür?idsiz hiç bir i? olmaz, hiç bir meslek olmaz! Tasavvuf da mür?id-i kâmilsiz olmaz!... Mür?id-i kâmiller ayr?ca mânevî bak?mdan vazifeli insanlard?r. Olur demekle, olmaz demekle onlar?n keyfine de kalm?? bir ?ey de?ildir.
Mür?ide gerek yok demek veballi bir i?tir. Bir insan? sapt?r?rlarsa ne olacak?.. Hastalan?rsa ne olacak, problemini nas?l çözecekler? Tam insanlar?n do?ru yola gelmesini sa?layacak mekanizmaya hücum ediyorlar. Kötü niyet var o zaman...
Sonra Hadis-i ?erifte var: ?ehidler cennete girecekler. Amma, alimler cennetin kap?s?ndayken, Allah onlara diyecek ki: ''Durun, bekleyin! ?stediklerinize ?efaat edin, içeri girsinler!''

 

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı