Anasayfa Vakf?m?z Resmi Evrak ve Bilgiler Resmi Gazete ?lan?

PostHeaderIcon Resmi Gazete ?lan?

Vak?flar Genel Mdrl?nden:
Vakf?n Ad?: Edirne Mimar Sinan Vakf?
Vakfedenler : Ahmet Erdo?an, Abdullah Tekin, Bayram Saro?lu, Ferhat Yaz, Mustafa Hatipler, Niyazi Da?, Zeynel De?irmendereli, Hasan Gm?, ?smail Bal?k?, Kadir ?ri?.
Vakf?n ?kametgah? : Edirne
Tescil Karar?n? Veren Mahkemenin Ad?, Karar Tarihi ve Nosu : Edirne Asliye 1. Hukuk Hakimli?inin 23/01/1987 gn ve K: 1978/6 Say?l? Karar?.
Vakf?n Amac? : Memleket ilmine, ?rfan ve Kltrne hizmet etmek, yurt, okul, kurs, konferans salonu, ktphane, ibadethane, dershane, tedavi kurumlar?, huzur, dinlenme ve a?evleri ile, sosyal hizmet mesken ve siteler iin binalar in?a etmek, her derecedeki dini ve milli e?itim ve ?retim kurum ve kurulu?lar?ndaki ?rencilerin, ?renimlerine yard?mc? olmak maksad?yla ihtiyalar?n? kar??lamak, kar??l?kl? ve kar??l?ks?z yurt ii ve yurt d??? tahsil, ihtisas ve doktora, burs ve kredileri vermek, k?z ve erkek okullar? olgunla?t?rma, maharet kurslar? amak, her trl yay?n, da??t?m hizmetlerinde bulunmak,, gazete, dergi ilmi ve kltrel eserler ne?retmek ve bunlar? sat?n almak ve satmak memleket ii ve d??? ilmi fenni, sosyal ve kltrel alanlardaki geli?meleri takip etmek, seminer, konferans, tart??ma ve tiyatro oyunlar? tertip etmek, lm, do?um, evlenme, hastal?k ve her trl felakete u?rama hallerinde muhtalara yard?m etmek, yol, su, kpr vs. in?a etmektir.
Vakf?n Mal Varl??? : 2.500.000 TL.
Vakf?n Organlar?: Kurucu Heyet, Mtevelli Heyeti, Murakabe Heyeti.
Trk Medeni Kanunu hkmlerine gre kurulan vak?flar hakk?ndaki tz?n 13. maddesi gere?ince ilan olur.
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı