Anasayfa Vakf?m?z Kurucular BA?YAZI

PostHeaderIcon BA?YAZI

Mlkn gerek sahibi yarat?c?s?d?r. Yarat?c?, mlkn ynetimini geici srelerle insanlara b?rakm??t?r. ?nsanlar?n kendilerine tahsis edilen mlk ki?isel mlk olmaktan ?kararak, yarar?n? mahlkata ba???lamalar?na vak?f denir. Vakf?n mlkiyeti Cenab-? Allaha, yarar? mahlkata aittir. Vak?f di?ergaml?kt?r. Vak?f merhamettir. Vak?f ?efkattir. Vak?f payla?mad?r. Vak?f hizmettir. ?u bir gerektir ki; merhamet edene merhamet edilir, derde merhem olan?n derdine merhem olunur, ?efkat edene ?efkat edilir, hizmet edene hizmet edilir.
?slam medeniyetinin temel renkleri tevhid, yani tek Allaha iman, Hz. Muhammed (A.S) in rnek hayat? ve mahlkata yard?m, mahlkata hizmettir. Vak?f yard?m ve hizmetlerin kurumsalla?m?? ?eklidir. Vak?f kuranlar?n piri Hz ?brahimdir. ?slam medeniyetinin nderi Efendimiz (S.A.V) de mal?n?n tmn vakfetmi?tir. Bu sebeple vak?f kurma gelene?i zaman?m?za kadar co?kuyla devam etmi?tir. are olmak, yaralara merhem, alara a?, evsizlere mesken olmak, yryen, srnen hayvanlara, uan ku?lara merhamet elini uzatmak... Gnl amak, kap?y? aralamak, sofray? payla?mak


ocuklar?m?z gzlerimizin ayd?nl??? reyhane ieklerimiz, gen evlatlar?m?z, istikbalimizin temel direkleri, ailelerimizin toplumun temel ta?lar?. ocuklar?m?z?n, delikanl?lar?m?z?n, ailelerimizin, d?knlerimizin, gariplerimizin, yoksullar?m?z?n, evremizin, hizmetinde olmak... Bu i?ler ne yce ne ?erefli i?lerdir.
Bugn vak?f sektr dnyada devlet ve zel sektrn yan?nda nc byk sektrdr. zellikle e?itim ve sa?l?kta birinci sektrdr. Fakat ne hikmettir ki, gemi?te her alana sirayet etmi?, okullar?yla, hastaneleriyle, e?me, kpr, kervansaraylar?yla, cami, ar??, arazileriyle hayat?m?z?n her alan?na nfuz etmi? vak?flar bugn baz?lar?nca sak?ncal? kabul ediliyor. Merhametin, ?evkatin, payla?man?n sak?ncas? bulunabilir mi acaba?
1987 y?l?nda, hizmet yolunda bir grup yard?msever arkada? topland?k. Karanl?ktan ?ikyet edece?imize karanl??? ayd?nlatan bir mum yakal?m dedik. O gnden bu gne zahmetli gnlerimiz oldu. Ama o?u zaman mutluluklar ya?ad?k. retmenin zevkini tatt?k. Damlaya damlaya gl olamad?k ama damlaya damlaya su dolu bir srahi olduk. On binlere ula?amad?k ama binleri a?t?k. K?yamete kadar ya?amas?n? temenni etti?imiz vakf?m?za gen neslin sahip ?kt???n? grmek ise bizleri bahtiyar ediyor, heyecanland?r?yor, umutland?r?yor
Medeniyetimizin kutup y?ld?zlar? vard?r. Edebiyatta, sanatta, ilimde, tefekkrde, hukukta, siyasette kutup y?ld?zlar?m?z Vak?f eserlerimizin in?as?nda kutup y?ld?z?m?z ise Mimar Sinan d?r. Bundan dolay? vakf?m?z?n ad?n? Mimar Sinan koyduk. Mimar Sinan Edirne dedir. Mimar Sinan ?stanbuldad?r. Mimar Sinan Anadoludad?r. Mimar Sinan Afrikadad?r, Balkanlardad?r. Mimar Sinan bizim co?rafyam?z?n her yerindedir.
Vakf?m?z?n kurulu?unda, bugnlere gelmesinde eme?i geenlere ?kranlar?m?z? arz ediyoruz. Sa? olanlara hay?rl? uzun mrler, vefat edenlere zellikle vakf?m?z?n kurucular?ndan merhum ?smail BALIKI ve merhum Mustafa EKER e Cenab-? Allah tan rahmet diliyoruz. Mekanlar? cennet-i firdevs-i a?iyan olsun.

Mimar Sinan Vakf?
Kurucular? Ad?na
Hasan GM?

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı