Anasayfa Edirne Tarihesi

PostHeaderIcon Edirne Tarihi

PostHeaderIcon M?MAR S?NAN K?MD?R?

Mimar Sinan veya Koca Mimar Sinan A?a (d. 15 Nisan 1490, Kayseri - . 9 Nisan 1588, ?stanbul), Osmanl? mimar?. Mimar Sinan, Kayserinin A??rnas kynde do?mu?tur. 17 nisan 1588 y?l?nda da lm?tr. 1511 de Yavuz Sultan Selim zaman?nda dev?irme olarak ?stanbula gelmi?tir.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BUNLARI B?L?YORMUSUNUZ?

-92 y?l Osmanl? ya ba?kentlik yapan Edirne'de, devrin en nemli ve en grkemli binas?n?n Edirne Saray? oldu?unu, bu sarayda Fatih'in e?itim grd?n ve o?ullar?n?n snnet trenini yapt?rd???n?, Edirne Saray?n?n Balkanlarda en byk saray oldu?unu ve Topkap? Saray?ndan daha byk bir alanda hizmet verdi?ini,

Edirne saray?ndan gnmzde sadece Bab?zade kap?s? ve Cihannma Kasr? n?n baz? duvarlar?n?n kalabildi?ini, Edirne saray? iindeki yap?lar?n hepsinin tek rnek oldu?unu, bunlar?n ba??nda yer alan Cihannma Kasr?'n?n Osmanl? mimarisinde bir ba?ka rne?inin olmad???n?. -Trkiye'nin Avrupa'ya a?lan penceresi konumundaki Kap?kule s?n?r kap?s?ndan her y?l ortalama 6 Milyon insan?n gei? yapt???n?, Kap?kule'nin Amerika ile Meksika aras?nda bulunan El Paso s?n?r kap?s?ndan sonra dnyan?n en byk ikinci s?n?r kap?s? oldu?unu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Edirnenin en eski halk?, Traklar soyundan Odrislerin yrede, Meri ve Tunca ?rmaklar?n?n birle?ti?i bugnk Edirnenin bulundu?u yerde bir kent kurduklar? bilinmektedir. Odrislerden sonra yreye egemen olan Makedonyal?lar Dneminde kent, byk bir olas?l?kla Odris yada Odrisia ad?n?n de?i?mesi sonucu, Orestia/Orestas olarak an?lmaya ba?lanm??t?r.

?S II. yy da Roma ?mparatoru Hadrianus, (117-138) Orestia Kasabas?n?n stratejik nemi nedeniyle buraya kent stats verdi ve kendi ad?n? koydu. Bylece, Roma Dneminde kent Hadrianopolis/Hadrianupolis/Adrianupolis/Adrianapolis adlar?yla an?ld?. Adrianopolis zamanla Adrianople/Adrianopel olarak de?i?ti.

Osmanl? dnemi ba?lar?nda Edrinus/Edrune/Edrinabolu/Endriye diye an?ld?. 1476da yaz?lan A??kpa?azade Tarihinde kentin ad? Edrene olarak geer. XVI.yy ba?lar?nda kentin Edirne olarak adland?r?ld??? grlr. Edirne 1361 y?l?nda I.Murat taraf?ndan fethedilmi? ve ?stanbulun al?n???na kadar 92 y?l boyunca Osmanl? Devletinin ba?kenti olmu?tur.

Devamını oku...

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı