Anasayfa Faaliyetler Sosyal

PostHeaderIcon Sosyal Faaliyetler

PostHeaderIcon BALKANLARDA KUTLU DO?UM CO?KUSU

9Vakf?m?z?n katk?lar?yla Bulgaristan'?n ?umnu ve Makedonya'n?n Gostivar ?ehirlerinde dzenlenen kutlu do?um programlar? binlerce Rumelili Peygamber sevdal?s?n?n kat?l?m?yla gerekle?tirildi. Kat?l?mc?lara hitap eden Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? yapt??? konu?malarda as?rlar sonra ve binlerce kilometre uzakta Peygamber Efendimizi, Rumelili karde?leriyle birlikte anman?n heyecan ve mutlulu?unu ya?ad?klar?n? syledi. Peygamber Efendimizin hayat?n?n son gnlerinde mmetine "namaza ve aile yap?s?na dikkat edin" uyar?s?nda bulundu?unu hat?rlatan Hasan Gm? ?unlar? syledi: "Biz Balkanlarda, Edirne'de, ?umnu'da, Tuna'da, Deliorman'da, Filibe'de, Gostivar'da, Vardar'da ezanlar?m?zla ya?ad?k, gzel Trkemizle ya?ad?k, Peygamber Efendimizle ya?ad?k, aile dzenimize sahip ?kmakla ya?ad?k. E?er buralarda hayatiyetimizi devam ettireceksek yine ayn? de?erlerimize sahip ?kmak mecburiyetindeyiz."

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

5Vakf?m?z?n dzenledi?i Bulgaristan ve Bat? Trakyadaki Mslmanlar?n durumunun masaya yat?r?ld??? panel program? Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirildi. Ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere ok say?da dinleyicinin kat?ld??? programda ilk olarak Bat? Trakya ?mam Hatip Lisesi Mezunlar? ve Mensuplar? Derne?i Ba?kan? Mehmet Emin Ahmet ve Gmlcine Seilmi? Mft Yard?mc?s? Fehim Ahmet birer konu?ma yapt?lar. ?ki y?ll?k bir dernek olmalar?na ra?men yzlerce yesiyle Bat? Trakyan?n etkin ve sayg?n bir sivil toplum kurulu?u olduklar?n? belirten Mehmet Emin Ahmet mftlk ve e?itim konular?yla ilgili a?klamalarda bulundu. Balkanlarda en ok din ve dil alan?nda sorun ya?and???n? vurgulayan Fehim Ahmet de, Bat? Trakyada dzenledikleri Kuran kurslar? zelinde a?klama ve de?erlendirmelerde bulundu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon KIBRIS Z?YARET?

1Cumhurba?kan? Dervi? Ero?lu

Trkiyede faaliyet gsteren yzlerce sivil toplum kurulu?unun ye oldu?u at? kurulu? olan Trkiye Gnll Te?ekkller Vakf? (TGTV) heyeti sivil toplumla ilgili al??ma ve temaslarda bulunmak amac?yla Kuzey K?br?s Trk Cumhuriyetine (KKTC) bir ziyaret gerekle?tirdi. Geti?imiz gnlerde yap?lan ziyarete TGTV yesi olan Vakf?m?z ad?na kat?lan mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, TGTV heyetiyle birlikte K?br?sta e?itli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BAYRAMLA?MA

bayramlasma

Her y?l oldu?u gibi bu y?l da Kurban bayram?n?n nc gn, Balkan Kltr Merkezinde bayramla?ma program? dzenlendi. 27 Ekim 2012 Cumartesi gn gerekle?tirilen ve ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere, mtevelli heyeti yeleri ile ok say?da vakf?m?z mensubu, gnlls ve misafirlerin kat?ld??? programda bayram sevinci hep birlikte ya?and?. Programa kat?lan herkesle tek tek bayramla?an Hasan Gm?, bayramlar?n sevin ve ne?e gnleri oldu?unu belirterek Kurban Bayram?n?n lkemize, milletimize ve tm ?slam Alemine hay?rl? olmas?n? diledi?ini kaydetti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

01-07092012852

Bat? Trakyada kat?ld??? bir d?n program?nda konu?an Hasan Gm? Hz. Adem, Hz. Havvay? sevdi, Ademo?ullar? nesli meydana geldi. Anam?z babam?z birbirini sevdi, bizler olduk. Hepimiz sevgi ocuklar?y?z dedi. Gmlcine Seilmi? Mft Yard?mc?s? Fehim Ahmetin k?z?n?n evlenme d?n daveti zerine geti?imiz gnlerde Gmlcineye giden Hasan Gm?, Fehim Ahmetin yan? s?ra Gmlcine Seilmi? Mfts ?brahim ?erif, T.C. Gmlcine Ba?konsolosu Osman ?lhan ?ener, Rodop milletvekili Ahmet Hac?osman, Bat? Trakya ?mam Hatip Lisesi Mezunlar? ve Mensuplar? Derne?i Ba?kan? Mehmet Emin Ahmet ile de bir araya geldi. Gmlcineye ba?l? Rodop da?l?k blgesinde yer alan ?ekdere Kynde yap?lan d?n program?na da kat?lan Hasan Gm? burada bir konu?ma yapt?.

Devamını oku...

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 5
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı