Anasayfa Vakf?m?z Kurucular

PostHeaderIcon Kurucular

PostHeaderIcon BA?YAZI

Mlkn gerek sahibi yarat?c?s?d?r. Yarat?c?, mlkn ynetimini geici srelerle insanlara b?rakm??t?r. ?nsanlar?n kendilerine tahsis edilen mlk ki?isel mlk olmaktan ?kararak, yarar?n? mahlkata ba???lamalar?na vak?f denir. Vakf?n mlkiyeti Cenab-? Allaha, yarar? mahlkata aittir. Vak?f di?ergaml?kt?r. Vak?f merhamettir. Vak?f ?efkattir. Vak?f payla?mad?r. Vak?f hizmettir. ?u bir gerektir ki; merhamet edene merhamet edilir, derde merhem olan?n derdine merhem olunur, ?efkat edene ?efkat edilir, hizmet edene hizmet edilir.
?slam medeniyetinin temel renkleri tevhid, yani tek Allaha iman, Hz. Muhammed (A.S) in rnek hayat? ve mahlkata yard?m, mahlkata hizmettir. Vak?f yard?m ve hizmetlerin kurumsalla?m?? ?eklidir. Vak?f kuranlar?n piri Hz ?brahimdir. ?slam medeniyetinin nderi Efendimiz (S.A.V) de mal?n?n tmn vakfetmi?tir. Bu sebeple vak?f kurma gelene?i zaman?m?za kadar co?kuyla devam etmi?tir. are olmak, yaralara merhem, alara a?, evsizlere mesken olmak, yryen, srnen hayvanlara, uan ku?lara merhamet elini uzatmak... Gnl amak, kap?y? aralamak, sofray? payla?mak

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Vakf?m?z kurucular?ndan olan Hocam?z, Edirne Meri ?lesi Serem ky do?umlu olup ilk?retim okulunu kynde, orta ?renimini ve lise tahsilini Edirne ?mam Hatip Lisesinde tamamlam??t?r. ?stanbul Yksek ?slam Enstits ve ?stanbul niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Kamu Ynetim"ni bitirmi?tir. anakkale Ayvac?k ilesinde ba?lad??? ?retmenli?e Edirne ?mam Hatip Lisesinde devam etmi? ve bu okuldan 2005 y?l?nda emekli olmu?tur. Halen Vak?f hizmetlerinde al??maktad?r.
 

PostHeaderIcon Fatih EREL

09/02/1964 tarihinde Edirnede do?du. ?lk, Orta ?renimini Edirne, Lise tahsilini ?zmitte tamamlad?ktan sonra Trakya niversitesi Meslek Yksek Okulu bitirmesine mteakip, Anadolu niversitesi ??letme Fakltesini bitirdi. Halen Serbest Muhasebecilik yapmakta olup, evli ve2 ocuk babas?d?r. Vakf?m?z Ynetim KurulundaMuhasip ye olarak grev yapmaktad?r

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

21/01/1965 tarihinde Ezine/anakkalede do?du. ?lkokulu Sapanca ky, Orta ?renimini anakkale/Ezine ?mam Hatip okulu, Lise tahsilini Edirne ?mam Hatip Lisesinde tamamlad?ktan sonra

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Muharrem ?NAN

03/01/1966 tarihinde D?ra?an/Sinop'da do?du. ?lk ?renimini?stanbul'da Orta ve Lise tahsilini Edirne ?mam Hatip Lisesinde tamamlad?ktan sonra

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Ferhat YAZ

10/09/1954 tarihinde Edirnede do?du. ?lk ?renimini Edirnede, Orta ve Lise tahsilini Edirne ?mam Hatip Lisesinde tamamlad?ktan sonra

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon ?akir ESEND?R

06/02/1954 tarihinde K?rklarelide do?du. ?lk ?renimini K?rklarelide, Orta ve Lise tahsilini

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

08/02/1963 tarihinde Edirne'de do?du. ?lk ve orta ?renimini Edirnede tamamlad?ktan sonra

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Nail YILMAZ

25/03/1976 tarihinde Edirne/Lalapa?ada do?du. ?lk, Orta, lise tahsilini Edirnede tamamlad?ktan sonra Bal?kesir niversitesi Necatibey E?itim Fakltesini bitirdi. Halen ?retmen olarak grev yapmakta olup evli, 1 ocuk babas?. Vakf?m?zda Ynetim Kurulu yesi olarak grev yapmaktad?r.
 

PostHeaderIcon Hasan KIRIK

10/09/1961 tarihinde Edirne/?psalada do?du. ?lk, Orta ?renimini s?ras? ile Pazardere ilkokulu ve Ke?an Atatrk ortaokulunda, Lise tahsilini Edirne ?mam Hatip Lisesinde tamamlad?ktan sonra Anadolu niversitesi ??letme Fakltesini bitirdi. Halen ?dareci/Memur olarak grev yapmakta olup evli, 3 ocuk babas?. Vakf?m?zda Denetim Kurulunda grev yapmaktad?r.
 

PostHeaderIcon

06/02/1980 tarihinde Edirnede do?du. ?lk?renimini Edirne ?krpa?a ?lk?retim okunda, Lise tahsilini Edirne ?mam Hatip lisesinde tama mlad?ktan sonra ?stanbul niversitesi Hukuk Fakltesini bitirdi. Halen Serbest Avukatl?k yapmakta olup, evli ve1 ocuk babas?d?r. Vakf?m?zda Ynetim Kururlu yesi olarak grev yapmaktad?r.

Devamını oku...

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı