Anasayfa Sohbetler Hadis

PostHeaderIcon Hadis

PostHeaderIcon

Duygular ta?t?, s??mad? Peygamber zlemiyle yanan kalplere Dualar, aminler ve gzya?lar?yla sslendi de yle arz edildi Divan-? Alaya

Hadis sohbetine, Peygamberimize, Hulefa-i Ra?idine, feyz ald???m?z Hocalar?m?za, Van depreminde hayatlar?n? kaybeden karde?lerimize, ?ehitlerimizin ruhuna fatihalar e?li?inde ba?layan Hasan Gm?, ilk olarak Kuran-? Kerimde insan?n yerine ve tarifine de?inerek ?unlar? syledi:

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

?slamla ilk ?ereflenen birok byk sahabenin gen oldu?unu belirten Hasan Gm? Bizim medeniyetimiz bir genlik hareketi olarak ortaya ?km??t?r. dedi. Et-Tergb vet-Terhb isimli hadis kitab?ndan yapt??? derslere devam eden Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm?, 27 May?s 2010 Per?embe gn Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde dzenlenen programda ?slam?n genli?e verdi?i neme dikkati ekti.

Devam?n? oku...

 

PostHeaderIcon

"Zulmden sak?n?p ka?n?n?z. nk zulm, k?yamet gnnde zalime zifiri karanl?k olacakt?r. Cimrilikten de sak?n?n?z. nk cimrilik sizden nceki mmetleri helak etmi?, onlar? birbirlerinin haks?z yere kanlar?n? dkmeye, haramlar?n? helal saymaya sevketmi?tir."[Mslim, Birr 56]

A?klamalar
Zulm, bir ?eyin gere?ini de?il de z?dd?n? yapmak, hakk? yerli yerine koymamak diye tarif edilir. Zulm, ba?kas?n?n hakk? zerinde haks?z bir tasarrufta bulunmak, herhangi bir konuda haddi a?makt?r. Haks?z yere ba?kas?n?n mal?n? almak, ?rz?na, namusuna sata?mak gibi uygunsuz davran??lar, zulm diye adland?r?l?r.

Devamını oku...

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı