Anasayfa Soru ve Cevaplar ?lmihal

PostHeaderIcon ?lmihal

PostHeaderIcon Seyahatte Namaza Dair Bir Soru

Soru: Selamn Aleykm Hocam. ?ehirleraras? otobsle seyahat ediyordum, ya?anan a??r? trafik s?k???kl???ndan dolay? otobs otogara ikindi vaktinin girmesine mteakip gelebildi. Otobs dolu ve s?k???k oldu?undan dolay? oturdu?um yerden de namaz?m? eda edemedim, bu durumda ne yapmal?y?m? k?lamad???m ?le namaz?n?m hkm nedir? ?le namaz?m? nas?l eda etmem gerekir?

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Namaza Dair Bir Soru

Soru:Selamn aleykm hocam. Namaza sonradan yeti?en bir ki?i namaz?n? nas?l tamamlar .
Mesela drt rekatlik bir namaz?n drdnc rekat?nda yeti?irse hangi sureleri okuyarak namaz?n? tamamlar.

Cevap: ?mamla birlikte namaza ba?lamayan, ikinci, nc veya drdnc rekatlarda imama uyan kimseye mesbuk denir. Mesbuk ile ilgili ilmihal kitaplar?nda tafsilatl? a?klamalar vard?r. Biz burada mesbuk ile ilgili genel kurallar? bildirece?iz.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Kaza Namaz?

Soru:Kaza namaz? olan ki?i, snnet namaz k?labilir mi?
Cevap:
?afii mezhebine gre kazas? olan kimsenin snnet ve cenaze namaz? gibi farz-? kifaye olan namazlar? k?lmas? haram oldu?u gibi , farz olmayan Kabe tavaf?n? eda etmesi de haramd?r. nki yemek , uyku, ticaret ve i? zaman? mstesna btn zaman?n? kaza k?lmaya vermek mecburiyetindedir.

Hanefi mezhebinde ise ; be? vakit namaz?n snneti, duha-ku?luk-tesbih ve teravih gibi, hakk?nda hadis varit olan snnet , kaza olsa da k?l?nacakt?r. Fakat di?er nafile namazlar? k?lmaktansa kaza ile me?gul olmak daha efdaldir. Bu hususta mer Nasuhi Bilmen Hocan?n Byk ?slam ilmihalinin namaz?n edas? ve kazas? blmnde konu ile ilgili geni? detayl? ve a?lay?c? bilgiler vard?r. Okuman?z? tavsiye ederiz. Snnet ve nafileler Peygamber (SAV) Efendimizin ?efaatine gnahlar?m?z?n aff?na ve hadisi kutside belirtildi?i gibi cenab-? hakk?n kulunu sevmesine , kulun cenab-? hakka yakla?mas?na vesile olur.

 

PostHeaderIcon Abdest Suyu

Soru: Abdest al?nabilecek temiz sular hakk?nda bilgi verebilirmisiniz? Gne?te ?s?nan suyun hkm nedir?
Cevap:
Hanefi mezhebine gre su temiz olduktan sonra ister ate?te ister gne?te ?s?t?lm?? olsun onu kullanmakta bir sak?nca yoktur. ?afii mezhebine gre ise s?cak bir memlekette madeni kapta ve gne?te ?s?nm?? suyu vcutta kullanmak mekruhtur. Ama e?er su madeni bir kap de?il de plastik , toprak , cam gibi bir kapta ?s?nm?? ise sak?ncas? yoktur.
 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı