Anasayfa Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon

2
?slam'da bilgi kaynaklar?ndan en nemlisinin 'vahiy' oldu?unu belirten Hasan Gm? "Be? duyu organ?, ak?l, tecrbe ve icma gibi bilgi kaynaklar?n?, tabiat kanunlar? denilen btn bilgileri ve ilimleri var eden, en yetkili kanun ve kural koyucu hi ?phesiz Allah Teala'd?r. O ne dediyse odur, ve do?rudur, ve uyulmak mecburiyeti vard?r" dedi. Rumeli Genlik Grubunun dzenledi?i ve Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda ge
rekle?tirilen "?mam-? Azam Ebu Hanife Hazretleri" konulu program o?unlu?unu yksek ?renim ?rencilerinin olu?turdu?u ok say?da ki?i taraf?ndan ilgi ile takip edildi. Konu?mas?nda ?mam-? Azam'?n yeti?ti?i evre ve ortaya koydu?u hukuk metodolojisi ile ilgili bilgiler veren Hasan Gm?, ?mam-? Azam'?n a?? a?an ve gelece?e hitap eden ve bu yzden a??lamayan byk bir hukuku oldu?unu kaydetti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BAYRAMLA?MA

bayramla?ma
Her y?l oldu?u gibi bu y?l da Kurban bayram?n?n nc gn, Balkan Kltr Merkezi'nde bayramla?ma program? dzenlendi. 17 Ekim 2013 per?embe gn gerekle?tirilen ve ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere, mtevelli heyeti yeleri ile ok say?da vakf?m?z mensubu, gnlls ve misafirlerin kat?ld??? programda bayram sevinci hep birlikte ya?and?. Programa kat?lan herkes
le tek tek bayramla?an Hasan Gm?, bayramlar?n sevin ve ne?e gnleri oldu?unu belirterek Kurban Bayram?n?n lkemize, milletimize ve ba?ta zor gnler geiren M?s?r ve Suriye olmak zere tm ?slam lemine hay?rlar getirmesini diledi?ini kaydetti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon KURBAN 2013 KAYITLARIMIZ BA?LADI


Ads?z 2
Bu y?l vekalet yoluyla kurban kesim kampanyam?z?n kay?tlar? ba?lad?. Yurt ii ve yurt d???nda yap?lacak kesimler iin tek fiyat 380 tl (140 Euro) olarak belirlendi. nceki y?llarda yurt ii ile birlikte Bulgaristan ve Makedonyada da ba?ar?l? kurban organizasyonlar? gerekle?tiren Vakf?m?z bu y?l Romanyay? da kampanyaya dahil etti. Edirnede kesilecek kurbanlar?n etleri ihtiya sahibi ailelerin yan? s?ra Vakf?m?z?n misafirhanelerinde kalan yksek ?renim ?rencilerinin ihtiyalar? iin kullan?lacak. Kurban kampanyas? kay?tlar? iin irtibat telefonlar? ?yle: 0 284 213 06 03 0 505 747 74 63 0 505 268 25 47

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon MAZLUMLARA DESTEK VE DUA

Ads?z44

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon


Ads?z3
Yurtd???nda do?up, byyen ve niversite 1. ve 2. s?n?flarda okuyan genlerin, z kltrlerine ba?l? kalarak bulunduklar? toplumlarda ba?ar?l? bireyler olarak yeti?meleri amac?yla Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? taraf?ndan dzenlenen Yurtd??? Gen Liderler Program? kapsam?nda Edirneye gelen genler Vakf?m?z? ziyaret etti. 8 farkl? lkeden (Almanya, Amerika, Avusturalya, Avusturya, ?ngiltere, Fransa, Hollanda ve Danimarka) 40 ba?ar?l? gen, Balkan Kltr Merkezi Mimar Murat Y?lmaz Konferans Salonunda Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm?n verdi?i Edirnenin Tarih ve Kltrmzdeki Yeri konulu seminere kat?ld?.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Sayfa 9 - 37
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı