Anasayfa Sohbetler

PostHeaderIcon Sohbetler

PostHeaderIcon Hz. Ebubekir'in Bir ?iiri

Me?hur Arap ?airi ?erefddin Muhammed b. Sad el-Busir, 608-696 hicr y?llar? aras?nda (m.1213-1296) Kahire'nin kuzeyindeki Bilbs ?ehrinde ya?am??t?. Hads ilminde de ?hret kazanm??t?. Ayn? zamanda mahir bir hattat idi.

Yazd??? eserler iinde en me?huru, as?l ad? el-Kevkib'd-drriyye f Medh-i Hayri'l-Beriyye olan ve Hazret-i Peygamber'i (SAS) medh sadedinde kaleme al?nm?? bulunan kasidesidir. Mtehass?slar?n ifadesine gre ?slm leminde bunun kadar yay?lm??, tan?nm?? ve sevilmi? bir ba?ka ?iir gsterilemez. Arapa, Farsa, Trke, Berber diliyle zerine doksandan fazla ?erh yaz?lm??, Latince, Frans?zca, Almanca, Farsa ve Trke'ye tercme edilmi?, say?s?z tahmisleri, teslis ve ta?tirleri yap?lm??t?r. Bu me?hur kaside as?l ad?ndan ziyade, Kasde-i Br'e veya Hazret-i Peygamber zaman?nda ?air Ka'b b. Zheyr taraf?ndan yaz?lan "Banet Suadu..." manzumesi gibi Kasde-i Brde diye tan?n?r.

Devamını oku...

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>
Sayfa 4 - 4
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı