Anasayfa Faaliyetler

PostHeaderIcon Faaliyetler

PostHeaderIcon Akademi Edirne E?itimciler ve Konu Ba?l?klar??

MART

HAFTA

SEM?NER

KONU?MACI/DAVETL?

YER

TAR?H

SAAT

4. HAFTA

KRESELLE?EN DNYADA TRK?YE

Prof. Dr. E. Nazif GRDO?AN

Emekli ?retim yesi - Yazar

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

29. 03. 2014

14:00-15:00

GEM??TEN GNMZE G?R???MC?L?K KLTRܔ

Kamil BERSE

Dersaadet Kltr, Edebiyat, Dil, Sanat ve Tan?t?m Platformu Ba?kan?

15:00-16:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

16:00-17.00

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BALKANLARDA KUTLU DO?UM CO?KUSU

9Vakf?m?z?n katk?lar?yla Bulgaristan'?n ?umnu ve Makedonya'n?n Gostivar ?ehirlerinde dzenlenen kutlu do?um programlar? binlerce Rumelili Peygamber sevdal?s?n?n kat?l?m?yla gerekle?tirildi. Kat?l?mc?lara hitap eden Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? yapt??? konu?malarda as?rlar sonra ve binlerce kilometre uzakta Peygamber Efendimizi, Rumelili karde?leriyle birlikte anman?n heyecan ve mutlulu?unu ya?ad?klar?n? syledi. Peygamber Efendimizin hayat?n?n son gnlerinde mmetine "namaza ve aile yap?s?na dikkat edin" uyar?s?nda bulundu?unu hat?rlatan Hasan Gm? ?unlar? syledi: "Biz Balkanlarda, Edirne'de, ?umnu'da, Tuna'da, Deliorman'da, Filibe'de, Gostivar'da, Vardar'da ezanlar?m?zla ya?ad?k, gzel Trkemizle ya?ad?k, Peygamber Efendimizle ya?ad?k, aile dzenimize sahip ?kmakla ya?ad?k. E?er buralarda hayatiyetimizi devam ettireceksek yine ayn? de?erlerimize sahip ?kmak mecburiyetindeyiz."

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

5Vakf?m?z?n dzenledi?i Bulgaristan ve Bat? Trakyadaki Mslmanlar?n durumunun masaya yat?r?ld??? panel program? Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirildi. Ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere ok say?da dinleyicinin kat?ld??? programda ilk olarak Bat? Trakya ?mam Hatip Lisesi Mezunlar? ve Mensuplar? Derne?i Ba?kan? Mehmet Emin Ahmet ve Gmlcine Seilmi? Mft Yard?mc?s? Fehim Ahmet birer konu?ma yapt?lar. ?ki y?ll?k bir dernek olmalar?na ra?men yzlerce yesiyle Bat? Trakyan?n etkin ve sayg?n bir sivil toplum kurulu?u olduklar?n? belirten Mehmet Emin Ahmet mftlk ve e?itim konular?yla ilgili a?klamalarda bulundu. Balkanlarda en ok din ve dil alan?nda sorun ya?and???n? vurgulayan Fehim Ahmet de, Bat? Trakyada dzenledikleri Kuran kurslar? zelinde a?klama ve de?erlendirmelerde bulundu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

3

? sava??n halen devam etti?i Suriyedeki ma?dur durumda bulunan insanlar iin toplanan nakdi yard?m gnderildi. Trkiyede faaliyet gsteren sivil toplum rgtleri, medya kurulu?lar? ve kamu kurumlar?yla ortakla?a olarak Trkiye genelinde dzenlenen ve hedef kitlesi Trkiye s?n?rlar? d???nda bulunan Suriyeliler olan Suriye ?in Bir Ekmek kampanyas?na Edirneden Vakf?m?z da destek vermi?ti. Vakf?m?z taraf?ndan toplanan 5.010,00 liral?k nakdi yard?m kampanyan?n dzenleyicilerinden Deniz Feneri Derne?i arac?l???yla gnderildi.

www.mimarsinanvakfi.org
www.facebook.com/mimarsinanvakfi.org

 

PostHeaderIcon

k?rcaali1-

Bulgaristanda bulunan ?mam Hatip Liselerinde e?itim gren ?rencilere gnderilen Kelime Mealli Kuran-? Kerim ve Tecvidli Elifbe kitaplar? Vakf?m?z taraf?ndan yerlerine ula?t?r?ld?. Rayiha Yay?nc?l?k taraf?ndan bas?lan ve yard?mseverlerin katk?lar?yla temin edilen 350 adet Kuran-? Kerim ile 850 adet Elifbe kitab? K?rcaali-Mestanl?, Rusuk ve ?umnuda bulunan ?mam Hatip Liselerinde okuyan ?rencilerin tamam?na tek tek teslim edildi.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>
Sayfa 1 - 9
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı