Anasayfa Faaliyetler

PostHeaderIcon Faaliyetler

PostHeaderIcon A?IZ VE D?? SA?LI?I SEM?NER?

10032012674-0011

Rumeli Genlik Grubu yelerine ynelik olarak dzenlenen A??z ve Di? Sa?l??? konulu seminer 10 Mart 2012 gn Gldeste binas?nda gerekle?tirildi. Programa konu?mac? olarak K?rklareli A??z ve Di? Sa?l??? Merkezi di? hekimlerinden Dt. Alpaslan Blbl kat?ld?. Blbl konu?mas?nda e?itli istatistiki bilgiler vererek a??z ve di? sa?l???n?n lkemizde son derece ihmal edilen bir konu oldu?unu belirtti. Misvak kullanman?n nemine de de?inen Blbl, Di? f?ras?n?n yan? s?ra misvak da kullanmam?z gerekir. Misvak?n di? temizli?indeki nemi bugn bilimsel olarak da tespit edilmi?tir. Bundan binbe?yz y?l nce misvakla devaml? olarak a??z ve di? temizli?i yapan ve bunu mmetine ?tleyen bir Peygamberin takipisi oldu?umuz iddias?nda olan bizlerin durumu iler ac?s?. dedi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon S?YER OKUMALARININ KONU?U FEH?M AHMET OLDU

IMG_3647Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan genlere ynelik olarak dzenlenen ve Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm?n kat?l?m?yla her hafta pazar gn gerekle?tirilen Siyer Okumalar? program?n?n ?ubat ay?n?n son haftas?ndaki konu?u Bat? Trakyadan Gmlcine Mft Yard?mc?s? Fehim Ahmet oldu. 26 ?ubat 2012 gn Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen programda Fehim Ahmeti takdim eden Hasan Gm? Bugnlerde yapaca??m?z umre ziyaretine gidi? gnmz belli olmad??? iin program? devam ettirmesi iin Fehim Ahmeti davet ettim. Fehim Ahmet Hoca, Vakf?m?z?n kurulu?unda eme?i olanlardan ve Vakf?m?z?n ilk mezunlar?ndand?r. Kat?ld??? iin te?ekkr ediyoruz dedi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

IMG_3624

Edirne Vali Yard?mc?s? Abdullah Aslanerin konu?mac? olarak kat?ld??? Trkiyenin Mlki ?dare Sistemi ve Edirne konulu syle?i program? 24 ?ubat 2012 gn Balkan Kltr Merkezi Mimar Murat Y?lmaz Konferans Salonunda gerekle?tirildi. Programa ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere daire amirleri, niversite ?rencileri ve ok say?da Vakf?m?z gnlls kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Guldeste2

Edirne ve Trakya blgesinde faaliyet gsteren karde? kurulu?lar?n temsilcilerinin ve vakf?m?z gnlllerinin bir araya geldi?i program, yeni hizmete giren Gldeste binas?nda 26 Ocak 2012 tarihinde gerekle?tirildi. Gldeste binas?nda ilk defa dzenlendi?i iin yeni hizmet binas?n?n a?l??? niteli?i ta??yan programa so?uk ve ya???l? havaya ra?men yo?un bir kat?l?m oldu. Programa ba?ta Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm? olmak zere K?rklareli ?nsani de?erleri Ya?atma Derne?i, Lleburgaz Sosyal Olu?um ve Yard?mla?ma Derne?i, orlu Sosyal Olu?um ve Yard?mla?ma Derne?i, Muratl? Balkan Genlik Spor ve ?zcilik Kulb, Saray Sosyal Olu?um Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i yneticileri ve temsilcilerinin yan? s?ra ok say?da Vakf?m?z gnlls kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

GenclikCalistayi_1

Rumeli Genlik Grubu yeleri Ulusal Genlik ve Spor Politika Belgesi'nin altyap?s?n?n haz?rland??? blgesel genlik al??tay?na kat?ld?.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki > Son >>
Sayfa 4 - 9
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı