IMG 4297Vakf?m?z?n dzenledi?i anakale Ruhu konulu konferansta konu?an gazeteci yazar ve fikir adam? Mehmed Niyazi anakkale dn hkmn icra etti, bugn hkmn icra ediyor ve yar?n da hkmn icra edecektir dedi. Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen programa ba?ta Vakf?m?z?n kurucusu Hasan Gm? olmak zere Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, ?l Milli E?itim Mdr Hseyin zcan, ?l Genlik ve Spor Mdr Serhat Ocak, Vergi Dairesi Ba?kan? ?smail Aslan, Ziraat Bankas? Blge Mdr Mahmut ?encan, D??i?leri Bakanl??? Edirne Temsilcili?inden Sinan Cem Ba?, Byk Birlik Partisi ?l Ba?kan? Arif Kro?lu ile birlikte sivil toplum kurulu?lar? yetkililerinin yan? s?ra ok say?da izleyici kat?ld?. anakkale Mah?eri isimli roman?yla kamuoyunun yak?ndan tan?d??? Mehmed Niyazinin anakkale sava??n?n e?itli ynlerini anlatt??? duygu ve heyecan ykl konu?mas? salon d???na da ta?an yzlerce ki?i taraf?ndan byk bir ilgi ile takip edildi.

Edirne zel ve mukaddes bir ?ehirdir

A?l??ta konu?an Vakf?m?z mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, Mehmed Niyazinin nceki y?llarda iki defa Vakf?n misafiri olarak Osmanl?n?n Balkanlardan ekili? maceras?n? ve Plevne savunmas?n? anlatt???n?, bugn de anakkale sava??n? ve ruhunu anlatmak zere Edirneye geldi?ini belirterek Mehmed Niyaziye te?ekkr etti.

Konu?mas?n?n ba??nda Edirne ile ilgili duygu ve d?ncelerini aktaran Mehmed Niyazi Balkan Sava?lar?nda Edirnenin geri al?n???nda E?ref bey komutas?nda benim z amcam ?ehit d?m?tr. Babam da bu arp??malarda bulunmu?tur. Dolay?s?yla Edirne benim gzmde zel yeri ve mukaddes hviyeti olan bir ?ehirdir dedi.

anakkale, Milli Mcadelenin laboratuvar?d?r

anakkale sava??na giden srete Osmanl?n?n ve dnyan?n iinde bulundu?u duruma dair bilgiler vererek konu?mas?na devam eden Mehmed Niyazi szlerini ?yle srdrd: anakkale ta Fatih dneminden beri bizim hep yumu?ak karn?m?z olmu?tur. anakkalede ok sava?lar olmu?tur. Ancak bu anakkale sava?? o kadar byk, dnyada emsali ve menendi olmayan bir sava?t?r ki di?er sava?lar stre arkas?nda kald??? iin onlar? pek bilmiyoruz. anakkale sava?? 3 Kas?m 1914 ten 9 Ocak 1916 ya kadar tam 14 ay 6 gn srm?tr. Milli mcadeledeki komutanlar?m?za bakt???m?zda hepsinin anakkalede grev yapm?? oldu?unu grrz. anakkale milli mcadelenin bir laboratuvar? ve nszdr.

Neden 99 y?l sonra hala anakkaleyi konu?uyoruz?

Konu?mas?n?n ba??nda hayat?n ilim ve din olmak zere iki kayna?? oldu?unu syleyen Mehmed Niyazi anakkale sava??n?n din ve metafizik boyutunun nemine vurgu yaparak arp?c? a?klamalarda bulundu. ?ngiliz ba?bakan? Churchillin anakkaleyi yedi gnde geebileceklerini syleyerek Avam kamaras?ndan sava? izni ald???n? hat?rlatan Mehmed Niyazi Ama anakkale geilemedi. Geilemeyince ne oldu?unu daha sonra yine Churchill anlat?yor. Diyor ki, biz anakkaleyi geemedik ve sava? y?l uzad?. 8,5 milyon Avrupal? ld. anakkaleyi geemedik ve Rusya komnist oldu. Rusya komnist olurken 30 milyon insan ld. Rusya daha sonra ini de komnist yapt?. in komnist olurken 50 milyon insan ld. Bundan ba?ka Asyal? ve Afrikal? milletler bizim Avrupal?lar?n gcnden ?phe etmeye ba?lad?lar ve smrgecili?imiz sona erdi.

?nsanl?k tarihinde din ve metafizi?in roln vurgulayarak sz anakkale-Rusya ili?kisine getiren Mehmed Niyazi ?unlar? syledi: Din bize vicdan kazand?r?r. Vicdan ise bize ba?kas?n? d?ndrr. ?lim bize beyin ve ak?l kazand?r?r. Beyin bize kendimizi d?ndrr. ?nsandan din ve vicdan? kald?r?rsan?z o insan midesiyle topra?a basar. Bak?n Rusya komnist olduktan sonra insanl??a hitap eden bir tane adam yeti?tirememi?tir. Nihayetinde 20 y?l nce komnizm y?k?lm?? ve Rusya girdi?i yerlerden ?kmaya ba?lam??t?r. Yemin ediyorum ki, ben gremem belki ama sizin o?unuz grecektir, Rusya yak?n gelecekte, 1552 tarihindeki Kazan?n kuzeyinde bulunan topraklar?na ekilecektir. Yani anakkale yle bir sava?t?r ki, dn hkmn icra etti bugn hkmn icra ediyor, yar?n da hkmn icra edecektir. Onun iin biz 99 y?l sonra bugn anakkaleyi konu?uyoruz ve yar?n da konu?maya devam edece?iz. Orada dklen kanlar o kadar mbarektir ki ne kadar alk??lansa azd?r

Konu?mas?n?n sonunda Hasan Gm? taraf?ndan Mehmed Niyaziye iek takdim edildi. Program?n sonunda kitaplar?n? imzalayan Mehmed Niyazi okuyucular?yla bir sre sohbet etti.

Geceyi Edirnede geiren Mehmed Niyazi ertesi gn de Kaymakaml???n davetlisi olarak gitti?i Meri ?lesinde Balkan Sava?lar? ve ?ehitlik Ruhu konulu bir konferans verdi.

www.mimarsinanvakfi.org
www.facebook.com/mimarsinanvakfi.org

IMG 4280

IMG 4284

IMG 4294

IMG 4297

IMG 4323

IMG 4352

IMG 4313

IMG 4355

IMG 4373

IMG 4402