1
Her y?l may?s ay?nda kutlanan Vak?f Haftas? etkinlikleri kapsam?nda Vakf?m?z taraf?ndan da bir kutlama program? gerekle?tirildi. Programda Trakya niversitesi ?lahiyat Fakltesi ?retim yesi Yrd. Do. Mustafa ?entrk Vak?
f ve ?ktisat konulu bir sunum yapt?. Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen programa ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere Edirne Vak?flar Blge Mdr Osman Gneren, Trakya ?efkateli Derne?i Ba?kan? ?akir Esendir, Vakf?m?z kurucular? ve yneticileri ile ok say?da vak?f gnlls kat?ld?.

A?l??ta konu?an Vakf?m?z mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me yrrlkteki vak?flar mevzuat?na gre Edirne ve Trakyada kurulan ilk yeni vak?f olduklar?n? belirterek vefat eden vak?f gnllleri rahmetle and?klar?n? kaydetti. Vak?f messesesinin bizim medeniyetimize has dini kaynakl? bir iyilik ve yard?mla?ma kurumu oldu?unu syleyen Yrd. Do. Dr. ?entrk, vak?flar?n Kuran-? Kerimde yer alan, iyilik, yard?mla?ma, sadaka gibi kavramlar?n somutla?m?? halleri oldu?unu vurgulad?.
Edirne Vak?flar Blge Mdr Osman Gneren de program iin Vakf?m?za te?ekkr ederek Mustafa ?entrke gnn an?s?na hediye takdim etti. Program?n sonunda Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? nce Dinle isimli yeni ?kan kitab?n? imzalad?.

1

2

3

4

5

6

7