Soru: K?yametin alametleri ile alakal? bir ok sylenti var. Kur-ana gre ve Efendimizin yorumlar?na gre beni biraz ayd?nlat?rsan?z sevinirim.
Cevap:
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda Hacc?n? yapt??? zaman, Kabe-i ?erifin halkas?n? tuttu ve ashab?na ?yle bir konu?ma yapt?:
-Ey insanlar. Ben ?imdi sizlere k?yametin alametlerini muhakkak haber verece?im. Sizler ?imdi beni iyi dinleyiniz.
?yi biliniz ki muhakkak altm?? haslet yani huy ve s?fat k?yamet alametlerindendir, buyurdu. Orakakilerden biri taraf?ndan:
-Onlar nedir? Ey Allah?n Resul, diye sordu. Allah?n Resul de:
1. Namazlar?n zayi edilmesi,
2. ?ehevi ve nefsani arzulara uyulmas?,
3. Heva ve hevesata temayl edilmesi,
4. Emanetlerin zayi edilmesi
5. Haram olan ?eylerin helal say?lmas?,
6. Faiz paras?n?n yenilmesi,
7. Yksek yksek binalar?n kurulmas?,
8. R?vetlerin al?nmas?,
9. Dnya mal?na kar??l?k dinin sat?lmas?,
10. H?s?m ve akrabal?k mnasebetlerinin kesilmesi,
11. Hakimler taraf?ndan hakl? hkmn sat?lmas?,
12. Polis ve zab?ta memurlar?n?n o?almas?,
13. ocuklar?n devlet reisi olmas?,
14. Bir tak?m alg?c? k?zlar?n yeti?tirilmesi,
15. Y?rt?c? hayvanlar?n derilerinden krk manto ve benzeri gibi birtak?m elbiseler yap?lmas?,
16. Her memlekette zulm fiillerinin ortaya ?kmas?,
17. Kar? koca bo?anmalar? o?almas?,
18. Zina ffilleri etrafa yay?lacak,
19. Emin ki?ilere hain gz ile bak?lacak,
20. Hainler de emin ki?i kabul edilecek,
21. ?ftira ve
22. Yalan ?ahitlikleri o?alacak,
23. Ya?an ya?murlar s?cak ve afet olacak,
24. ocuklar h?r?n ve fkeli olacak,
25. Zekat ibadeti verilmeyecek,
26. ?arap ve benzeri ikilerin iilmesine devam edilecek,
27. O zamanda alenen gnah i?lemekten ekinmeyen bir tak?m fas?k ve facir devlet ba?kanlar? ve valiler olacak.
28. Hain vezirler,
29. ocuklar? yeti?tiren e?itimciler,
30. Fas?k ve facir Kuran okuyan haf?zlar,
31. Ya?c? ve yardak? alimler,
32. Hain tccarlar, olacak,
33. kuran-? Kerim ve Mushaf-? ?erifler sslenecek,
34. Camiler tezyin edilecek,
35. Minareler uzat?lacak,
36. Vali ve amirler yani hkumet ricali o?alacak.
37. Din ilmini bilen fakih ve alimler azalacak,
38. Parlak hatipler o?alacak.
39. Emin ki?iler azalacak,
40. Fakirler o?alacak.
41. Ahitler ve antla?malar o?alacak.
42. Allah?n tayin etti?i cezalar iptal edilecek yani geersiz say?lacak.
43. ?ark?c? k?zlar yeti?tirilecek,
44. alg? ve musiki aletleri edinilecek,
45. Tart?lar;
46. Kilo ve lekler eksik yap?lacak.
47. Kad?n kendi idarecisini do?uracak (yani ocuklar?n?n tahakkm alt?na girecek)
48. Kad?n da al??arak kocas?n?n ticaret i?lerine kat?lacak.
49. Kad?nlar kendilerini erkeklere,
50. Erkekler de kendilerini kad?nlara benzetecekler,
51. Ancak tan?nan ve bilinen ki?ilere selam verilecek.
52. Ki?i kendisinden ?ahitlik istenmedi?i halde kendili?inden ?ahitlik edecek,
53. ?lik, ibadet etmek iin olmay?p dnyal?k iin tahsil edilecek,
54. ?nsanlar ahiret i?i ile dnyal?k isteyecekler,
55. O zaman?n insanlar? aras?nda kafirler,
56. Zalimler aziz yani muteber, muhterem ve kadri yksek olacak,
57. O zaman?n insanlar? aras?nda mnaf?klar,
58. Fas?klar, kuvvetli olacak.
59. onlar?n aras?nda cahiller ?erefli olacak.
60. Takva sahibi mmin de onlar? aras?nda hor ve hakir olacak ve de?i?tirmeye, dzeltmeye muktedir olamad??? ktlklerden dolay? tuzun suda erimesi gibi kalbi eriyecek. O zamanda insanlar?n en ak?ll?lar?, tilkinin ele gememesi iin sa?a sola yan izmesi gibi dini ile yan izip ele gemeyenleridir.