Anasayfa Sohbetler Güncel Sohbetler ÖVÜLMÜ? KOMUTANI ve FETH? YÂD EDERKEN

PostHeaderIcon

Fetihte ?stanbul'a giri?      29 May?s 2008 ?stanbul fethinin 555. y?ldönümü. Peygamberler yalan söylemez, konu?tuklar? do?rudur, yapt?klar? do?rudur, gelece?e yönelik vaad ettikleri do?rudur. Peygamber Efendimizin ?stanbul’un fethi müjdesi de do?ruydu. Ancak gerçekle?mesi için 827 y?l beklendi. Övülmü? komutan olmay? kim arzu etmez. Bu övgüye mazhar olmak için 28 defa ?stanbul fethine te?ebbüs edildi.

       Lütfa eren Çelebi Mehmet Han o?lu Sultan Murat Han o?lu Sultan Mehmet Han oldu. Fatih Sultan Mehmet, 27-28 Mart gecesi 1432’de Edirne’de do?du. Annesi Hatice Alime han?md?r. Babas? ve annesinin özel ilgisiyle çocuklu?undan itibaren çok iyi yeti?tirildi. Dini ve dünyevi bilgileri en yetkili ?ahsiyetlerden ald?.

  Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Molla Zeyrek, Sinan Pa?a  özel hocalar?ndand?r. Hac? Bayram-? Veliden dua, Ak?emseddinden  feyz ve ilham ald?. Arapça, Farsça, Latince, S?rpça, Yunanca, ?branice’ yi ö?rendi. Devlet yönetiminin prati?ini Manisa Sanca??nda gerçekle?tirdi.

      ?ehzâde olarak gitti?i Manisa’dan Sultan olarak 1451’de Edirne’ye döndü. Co?ku ve heyecan doluydu. Sabahlara kadar gözüne uyku girmiyordu. Hedef büyüktü, büyük hedeflere ula?mak; azim, cesaret, haz?rl?k ve organize olmay? gerektiriyordu. 1452’de 50.000 ki?i ile bo?azda göründü. Bizans imparatorunun ?iddetle kar?? ç?kmas?na ra?men elçileri geri gönderdi. Sizin hayal edemediklerinizi ben gerçekle?tirece?im. Böyle bir taleple huzuruma bir daha gelmeyiniz dedi. Rumeli hisar?n? 4 ayda yapt?, plan?n? kendisi çizdi, uzaktan bak?l?nca Rumeli Hisar?n?n Efendimizin ismi “MUHAMMED” ?eklinde oldu?u görülür.
    Sultan Mehmed’in heyecan?, co?kusu bütün ülkeyi kaplad?. Sanki Bedir’e ç?k?l?yor, Mekke’nin fethine gidiliyordu. Ülkenin kalbi Edirne’de at?yordu. Alimler, komutanlar, erenler, gönüllüler Edirne’de topland?. Maddi- manevi bütün haz?rl?klardan sonra 1 ?ubat’ta sevkiyat ba?lad?. 23 Mart’ta Fatih Edirne Sarayiçinden hareket etti. Namazgah ovas?ndaki toplu namazdan sonra, Buçuktepe’den ?stanbul’a yöneldi. 1 Nisan’da ku?atma resmen ba?lad?, 5 Nisan’da Fatih ?stanbul önlerindeydi. 53 gün süren ku?atmada bazen ba?ar?s?zl?klar oldu. 20 Nisan’da  Kumburgaz aç?klar?nda Baltao?lu Süleyman Beyin komutas?ndaki Osmanl? donanmas? Ceneviz ve Rum donanmas?na ma?lup oldu. Fatih bu ma?lubiyete çok içerledi. Ak?emseddin Fatih’e bir mektup yazarak onu daha da kamç?lad?. Heyecan? zirveye ç?kan Fatih  at?n? denize sürerek “Köhne Bizans ya sen beni alacaks?n ya ben seni” diye kükredi. Rövan? gecikmedi 21 Nisan’? 22 Nisan’a ba?layan gece gemiler karadan yüzdürülerek Haliç’e indirildi. Sonuç almak buna ra?men gecikiyordu, tansiyon yüksekti. Homurdanmalar, muhalif sesler iyice artm??t?. Ak?emseddin, Fatih’in ricas? üzerine hem Ebu Eyyüb El-Ensari Hazretlerini  kabrini hem de fethin gününü müjdeledi.
    27 May?s’ta genel hücuma geçildi. 29 May?s Sal? günü 827 y?ld?r gününü bekleyen Peygamber müjdesi gerçekle?ti. 1 Haziran Cuma günü Fatih hocalar? ve komutanlar?yla Ayasofyadayd?. Orada ?öyle konu?tu;
    “Aya?a kalk?n?z! Susunuz ve beni dinleyiniz. Ben Sultan Mehmed Han ba??n?zda bulunanlara ve onlar?n halk? olarak size söylüyorum. Bugünden itibaren art?k hayat?n?z ve hürriyetiniz hususunda benim gazab?mdan korkmay?n?z. ?nançlar?n?z?, inand???n?z ?ekilde yerine getirmekte serbestsiniz”.
    Devlet ?stanbul’a ta??nd?. Konstantiniy-ye ?slâmbol oldu. Pay?taht-? Saltanat, Darülhilâfe, Dersaadet, Âsitane, el-Mahmiyye oldu.
    Okmeydan?’nda ?enlikler yap?ld?. Orada Ak?emseddin konu?ma yapt?, ?öyle seslendi Ak?emseddin Hazretleri; “Ey guzat-? Müslimin, bilün, agâh olun, kim cümlenüzün hakk?nda ol ahir-i zaman Peygamberi ol serveri kainat ve ol mefhar-? mevcudat buyururlar. ?stanbul mutlaka feth olunacakt?r. Ne güzel komutand?r O’nu fetheden komutan, ne güzel askerdir O’nu feth eden asker, ?n?aallah hepinüz ve hepimüz ma?furdur. Ama gaza mal? israf etmeyip ?slâmbol içre hayrat ve hasenat ediniz”.
    Misyon sahipleri dinlenmezler. Çünkü onlara göre dünya sefer yeridir. Me?akkat yurdudur. Selâm yurdu, dinlenme yeri Cennettir. Fatih 30 y?ll?k  saltanat? müddetince 25 gazaya ç?kt?, 2 ?mparatorluk y?kt?, 17 devleti, 200 ?ehri ülkesine katt?. 308 Cami, 8 Üniversite ve say?s?z vak?f eseri b?rakt?.
    Hedefinde Bat? Roma vard?. 1480’de Ahmet Gedik Pa?ay? Otranto’ya gönderdi. 25 Nisan 1481’de Gebze’de Maestro Lacop ad?ndaki ki?i taraf?ndan zehirlenerek ?ehid oldu.
    Bat? Roma fethedilemedi. Ancak sadece fethi ertelendi, çünkü Bat? Roman?n fethi de do?ru sözlü Peygamber taraf?ndan müjdelenmi?tir.
    Fatih Sultan Mehmed’i de?erli hocalar?n?, komutanlar?n?, askerlerini rahmetle yâd ediyor, Peygamberi Zi?an Efendimizin yan?nda birlikte olmay? temenni ve niyaz ediyorum.

Hasan Gümü?
Mimar Sinan Vakf?
Kurucu Ba?kan?
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı