Anasayfa Soru ve Cevaplar Genel Evde foto?raf asmak

PostHeaderIcon Evde foto?raf asmak

Soru: Evde foto?raf asmak, bir yere koymak uygun mudur?

Cevap: Foto?raf asman?n hükmü, foto?raf?n cinsine görede?i?ir. Manzara, tarihi yap?lar, da?, orman gibi foto?raflar?n as?lmas?ndaher hangi bir sak?nca yoktur.

Süs veya hat?ra için çekilmi? foto?raflar?n as?lmas? mekruh, heykellerin, müstehcen, tazim amac?yla yap?lm?? resimlerin as?lmas? haramd?r.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı