Anasayfa Sohbetler Güncel Sohbetler KUTLU M?SAF?R HO? GELD?N.

PostHeaderIcon KUTLU M?SAF?R HO? GELD?N.

     Hicri 1429 y?l?n?n kutlu misafiri Ramazan-? ?erif evlerimize ho? geldin. Ülkemize, dünyam?za ho? geldin. Safalar, rahmetler, ma?firetler, müjdeler, heyecanlar, co?kular getirdin.
     Ramazan Devr-i Peygamberi (S.A.V)’den bugüne 1428 defad?r ?ereflendiriyor Ümmet-i Muhammedi.  ?lahi bir misafir olarak geliyor. Misafir gitti?i yere bo? gitmez. Hediyelerle gider. Geldi?i yerin en seçkin hediyelerini sunar hane sakinlerine. Ramazan, kendini bize gönderen Rabbimizin büyüklü?üne uygun hediyelerle geldi.
Hediyeleri bize sunacak misafir hediyelerle gelir. Ama ayn? zamanda hürmet ve sayg? bekler, ilgi bekler. ?n?allah de?erli misafirimiz bizden de hürmet ve ilgi görecek ve bayramda geldi?i huzura tekrar dönecek.

     Efendimiz (A.S)’in bildirdi?ine göre Ramazan ay?n?n hediyelerini ?öyle s?ralayabiliriz.
    1-Ramazan geçmi? günahlar?n aff?na sebeptir.
    2-Orucun sevab?n?n katlar?n? Allahu Tealadan ba?kas? bilmez. Oruç Allah (C.C.) içindir.
    3-Oruç Cehennem azab?ndan koruyan bir kalkand?r.
    4-Ramazanda bir farz ifa eden ki?i, Ramazan d???nda 70 farz ifa etmi? gibidir. Ramazanda i?lenen bir nafile di?er zamanlarda i?lenen farza bedeldir.
    5-Oruç tutan?n a??z kokusu misk kokusundan daha güzeldir.
    6-Oruç tutana iki sevinç vard?r. Biri iftar di?eri Cennete girdi?i anki sevinçtir.
    7-Ramazanda Cennet süslenir. Cehennem kap?lar? kapan?r. ?eytanlar zincire vurulur.
    8-Cennetin sekiz kap?s?ndan biri Reyyan kap?s?d?r. Bu kap? oruç tutanlara özel kap?d?r.
    9-Oruçlu olarak ölen Cennete girer.
  10-?ftar sonras?nda yap?lan dua reddedilmez.
  11-Ramazan?n evveli rahmettir.
  12-Ramazan?n ortas? ma?firettir.
  13-Ramazan?n sonu cehennemden kurtulu?tur.
  14-Ramazan?n son gecesi mükafatlar da??t?l?r. Müminler tümüyle affedilir.
  15-Oruç ?efaat edenlerdendir.
  16-Oruç s?hhattir.
  17-Bir gün oruç tutan için Allahu Teala cehennemle ki?i aras?nda yerle-gök aras? kadar büyük hendek yapar.
  18-Oruç tutanlara melekler ma?firet eder.
  19-Ramazan?n ilk gecesi Allahu Teala müminlere nazar eder. Kime nazar ederse ebediyyen cehennem azab? o ki?iye dokunmaz.
  20-Bin aydan daha hay?rl? olan Kadir Gecesi Ramazan ay?ndad?r. Kutlu misafirimizin getirdi?i hediyeleri saymaya çal??t?k.

     Misafirimize kar?? yapmam?z gereken görevleri de ?öyle s?ralayabiliriz.
     1-Oruç tutmak. Orucu sadece a?z?m?zla ve midemize de?il bütün organlar?m?za tutturmak. Konu?maya, bak??lara, ele, kula?a, aya?a, dü?ünce ve duygulara da oruç tutturmak.
     2-Geceleri teravih ve teheccüd namaz?yla  geçirmek. Sahur, seher vaktidir. Seher vakti teheccüd vaktidir. ?ki rekatten sekiz rekate kadar teheccüd k?l?n?r. Enes b. Malik, Seherde bize 70 defa isti?far emredildi diye bildiriyor. Bu vakitte yap?lan dualar?n, ak?t?lan göz ya?lar?n?n kar??l?ks?z kalmas? mümkün de?ildir. Ar?? ala sadece seher vakitlerinde titrer. Sahura kalkt???m?za göre bu vakitleri de?erlendirmek laz?m. Lak?rd?yla, televizyonlarla heba etmek bu de?erli vakitlerin israf?d?r.
     3-Ramazanda güzel huylar kazanmal?y?z. Mesela her an abdestli olmaya, az konu?maya, az uyumaya, az yemeye al??abiliriz.
     4-?ftar saatleri ihmale gelmez saatlerdir. ?ftar sofras?na erken oturmal?, tefekkür ve dua ile iftar saati beklenmeli, iftar hurma ile aç?lmal?d?r.
    5-Kuran-? Kerim ba?tan sona okunmal?. Vakti müsait olanlar?n mealiyle beraber okumas? nurun ala nur olur.
    6-Zekat ve f?tralar ödenmeli. Sadece farz ve vacip olan ödemeler de?il. Nafile olarak eller olabildi?ince aç?lmal?, fakirler, kimsesizler, ö?renciler ara?t?r?lmal?, bulunmal?, yedirilip içirilip ihtiyaçlar? kar??lanmal?d?r.                                                                                                               7-Sünnet-i müekkede-i kifaye olan itikafa vakti olanlar girmelidir.


Hasan GÜMÜ?
Mimar Sinan Vakf?
Kurucu Ba?kan?

   

 

 

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı