Anasayfa Edirne Tarihçesi BUNLARI B?L?YORMUSUNUZ?

PostHeaderIcon BUNLARI B?L?YORMUSUNUZ?

-92 y?l Osmanl? ya ba?kentlik yapan Edirne'de, devrin en önemli ve en görkemli binas?n?n Edirne Saray? oldu?unu, bu sarayda Fatih'in e?itim gördü?ünü ve o?ullar?n?n sünnet törenini yapt?rd???n?, Edirne Saray?n?n Balkanlarda en büyük saray oldu?unu ve Topkap? Saray?ndan daha büyük bir alanda hizmet verdi?ini,

  Edirne saray?ndan günümüzde sadece Bab?zade kap?s? ve Cihannüma Kasr? n?n baz? duvarlar?n?n kalabildi?ini, Edirne saray? içindeki yap?lar?n hepsinin tek örnek oldu?unu, bunlar?n ba??nda yer alan Cihannüma Kasr?'n?n Osmanl? mimarisinde bir ba?ka örne?inin olmad???n?. -Türkiye'nin Avrupa'ya aç?lan penceresi konumundaki Kap?kule s?n?r kap?s?ndan her y?l ortalama 6 Milyon insan?n geçi? yapt???n?, Kap?kule'nin Amerika ile Meksika aras?nda bulunan El Paso s?n?r kap?s?ndan sonra dünyan?n en büyük ikinci s?n?r kap?s? oldu?unu.

 

-K?rkp?nar güre?lerinin ba?lang?ç y?l? olan 1361 y?l?ndan 1912 y?l?na kadar bugün Yunanistan s?n?rlar? içerisinde yer alan Simoniva ile Sar? H?z?r köyleri aras?ndaki K?rkp?nar çay?r?nda yap?ld???n?, Balkan sava?lar? ve I. Dünya sava?? sonunda Edirne ile Mustafa Pa?a yolu aras?ndaki Virantekke denilen yerde düzenlendi?ini, 1923 y?l?ndan itibaren ise Edirne'nin Sarayiçi denilen yöresinde yap?lmaya ba?land???n?, K?rkp?nar güre?lerinin dünyan?n en eski spor organizasyonlar?ndan birisi oldu?unu.

-Eski Caminin yan?nda bulunan I. Mehmed'in  Eski Camiye vak?f olarak yapt?rd??? ve 1418 de bitirilen Edirne Bedesteni, Evliya Çelebinin anlatt???na göre; O kadar de?erli e?yaya sahipmi? ki, geceleri Bedesten çar??s? 60 Yeniçeri taraf?ndan korundu?unu.

-Üç ?erefeli Caminin 2. Murat taraf?ndan yapt?r?ld???nda dünya üzerinde minaresinde üç tane ?erefesi olan ba?ka hiçbir caminin olmad???n?, bu nedenle camiye Üç ?erefeli diye hitap edilmeye ba?land???n?.

-Dünya üzerinde kubbesi en büyük olan caminin Selimiye Cami oldu?unu, Mimar Sinan'?n "Bu benim ustal?k eserimdir" dedi?i, bizzat Peygamber Efendimizin Kanuninin o?lu 2. Selim'in rüyas?na girerek bu camiyi Edirne ye yapmas?n? istedi?ini.

-Edirne nin Osmanl? yönetimine  1361 de girdi?ini, Osmanl? ba?kentinin I.Murad taraf?ndan 1365 de Bursa'dan  Edirne'ye ta??nd???n? ve 1453 de ?stanbul'un fethine kadar Osmanl?'ya ba?kentlik yapt???n?, Edirne'nin Osmanl? yönetimine girdi?i 1361 y?l?ndan bugünkü s?n?rlar?na kavu?tu?u 1923 y?l?ndaki Lozan anla?mas?na kadar olan dönemde 2 kez Rus (1828-1829) ve (1877-1878, 1 kez Bulgar (1912), 1 kez de Yunan i?galine u?rad???n?, Edirne'nin ilk i?gale u?rad??? 1828-1829 Osmanl?-Rus sava?? sonunda imzalanan Edirne Antla?mas?n?n Osmanl? Devletinin imzalad??? ?artlar? en a??r antla?malardan birisi oldu?unu.

-Edirne ilinin toplam yüzölçümünün %60 ?n?n tar?msal alandan olu?tu?unu, bu tar?msal alan?n Türkiye'nin Ayçiçe?i ve Pirinç üretiminde hem toplam üretim hem de hektar ba??na verimlilikte aç?k ara birinci oldu?unu, Ayçiçek ve Pirinç üretiminde hektar ba??na verimlili?in AB ortalamas? üzerinde oldu?unu.

- 1912 Balkan Harbinde Edirne nin savunmas?nda önemli yer tutan H?d?rl?k tabyalar?n?n yap?m?na Bulgar tehdidinin artmas? üzerine 1886 y?l?nda ba?land???n?, yap?m?n?n 2 y?l sürdü?ünü ve 24 tabyadan olu?tu?unu, H?d?rl?k tabyalar?n?n etraf?ndaki hendeklerin ve pusu odas?n?n tam bir savunma-istihkam mühendisli?i harikas? oldu?unu.

-Fatih Sultan Mehmet in 29 Mart 1432 de Selimiye Camii nin arkas?nda, Etnografya müzesi ve Saray hamam? yan?nda bulunan, günümüzde ihya edilmi? hali butik olarak hizmet veren eski Saray a ait Ta?odalar da do?du?unu, süt annesi ile beraber burada ya?ad???n?, Osmanl? ?mparatorlu?unun uzun y?llar yönetildi?i Eski Saray dan bugün hiçbir eserin kalmad???n?, Fatih in padi?ah olunca Tunca nehri kenar?na yapt?rd??? Yeni Saray dan (Saray-? Cedid-i Amire) ise sadece birkaç yap? ve ta? y???n?n?n kald???n? biliyormusunuz?

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı