Anasayfa Soru ve Cevaplar ?lmihal Seyahatte Namaza Dair Bir Soru

PostHeaderIcon Seyahatte Namaza Dair Bir Soru

Soru: Selamün Aleyküm Hocam. ?ehirleraras? otobüsle seyahat ediyordum, ya?anan a??r? trafik s?k???kl???ndan dolay? otobüs otogara ikindi vaktinin girmesine müteakip gelebildi. Otobüs dolu ve s?k???k oldu?undan dolay? oturdu?um yerden de namaz?m? eda edemedim, bu durumda ne yapmal?y?m? k?lamad???m ö?le namaz?n?m hükmü nedir? Ö?le namaz?m? nas?l eda etmem gerekir?

Cevap: Bu ki?inin ö?le namaz? kazaya kalm??t?r. Namaz? kazaya kalm?? ki?inin, namaz farz oldu?undan beri kazaya kalm?? namaz? 6 vakit ve 6 vakitten daha az ise o ki?iye 'tertip sahibi' denir. Böyle bir ki?i ikindi namaz?n? k?lmadan ö?le namaz?n? kaza eder sonra ikindiyi k?lar. Yok e?er tertip sahibi de?ilse, ilk önce ikindiyi eda eder sonra ö?le namaz?n? kaza eder.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı