Anasayfa Edirne Turizm DAR’ÜL HAD?S CAM??

PostHeaderIcon

Dar’ül Hadis Camii önceleri Hadis-i ?erif okutulmak için medrese olarak yap?lm?? olup; sonradan camiye çevrilmi?tir. Sultan II. Murat taraf?ndan Kale içi semtinde kendi ad?n? ta??yan cadde ile do?an soka??n kesi?ti?i yerde yapt?r?lm??t?r. Bir rivayete göre Sultan II. Murat Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i rüyas?nda görmü? ve Dar’ül Hadis’in yap?lmas?n? emretmi?tir.

Sultan II. Murat ertesi sabah Dar’ül Hadis’ in in?a emrini vermi? ve in?aat Mart 1435’te kullan?ma aç?lm??t?r. Sultan II. Murat günlerce burada Hadis-i ?erif dersleri alm??, Fatih Sultan Mehmet de çocukluk ve gençlik y?llar?nda burada Hadis-i ?erif e?itimi ald??? rivayet edilmektedir.

 

 

 

 

Cami geni? bir avlu içinde yer almaktad?r. Avlunun güney ve do?usundaki hazirede, iki türbe ve birkaç mezar, kuzeyinde ongen planl? bir ?ad?rvan bulunmaktad?r.

Camii, kuzey-güney do?rultusunda uzanan dikdörtgen bir alan? kaplamaktad?r. Kuzey cephesinin tamam? ile do?u ve bat? cephelerinin kuzey kesimini kaplayan bir revak kal?nt?s? mevcuttur.

Düzgün kesme ta?lardan yap?lm?? olan yap?da, kuzey reva??n?n orta birimindeki kubbe ve kemerlerde tu?la kullan?lm??t?r. Orta birimi örten kubbe dört sütun taraf?ndan ta??nmaktad?r.

D?? Cepheler:

Harimdeki pencere aç?kl?klar?n?n belirli bir düzene göre yerle?tirildikleri görülmektedir. Dikdörtgen ?ekilli alt s?ra pencerelerinin sivri kemerli al?nl?klar? vard?r. Üst s?ra pencereleri yuvarlak kemerlidir. Üst s?ra pencerelerinin d??l?klar? alç?dand?r.

Bat? cephesinin güney kesiminde, yukar?ya do?ru incelen, dikdörtgen kesitli bir payanda görülmektedir. Harimin kuzey duvar? ortas?nda, üzeri bir bas?k kemerle örtülmü? giri? aç?kl??? bulunmaktad?r. Bas?k kemerin biraz üzerinde, üst üste yerle?tirilmi? iki kitabe yer almaktad?r.

 

 

Dar’ül Hadis’ in Kitabesi:

Yap?n?n, üç kitabesi mevcuttur. Giri? aral???n? örten bas?k kemerin hemen üzerinde yer alan iki kitabeden üstteki, ilk in?a kitabesidir. Kitabe Metninin Türkçe’si Bu cami-i ?erifi, büyük sultan, ulu ?ahin ?ah, gökten destek bulmu?, muzaffer, dü?manlar? ezen, iyilik ve adaletin yard?mc?s?, ehl-i iman üzerine emniyet kanatlar?n? geren, sultano?lu sultan, Ebu'l-Feth, Bayezid Han o?lu, Mehmed Han o?lu Murad Han -saltanat?n?n kaynaklar? zeval bulmas?n ve onun devleti ebedi olsun-(yapt?rd?). (Bunun) yaz?l??? Hicri Nebevi 838 y?l? ?aban ay?n?n yirmi üçüncü gününde (gerçekle?ti).

Mimarisi:

Dikdörtgen planl? Cami iki bölümden olu?maktad?r. Birinci bölüm yanlarda duvarlara, ortada ise iki sütuna oturan üç kemer, bu iki bölümü birbirinden ay?rmaktad?r.

Kuzeydeki dikdörtgen bölüm üç birimden olu?maktad?r. Ortadaki birim beyzi bir kubbeyle, iki yandakiler ise birer çapraz tonozla örtülüdür. Bugün bu bölümde ah?ap destekler üzerine oturan, ah?ap bir kad?nlar mahfili bulunmaktad?r.

 

 

Cami; mihrap ni?i içinde, pencerelerin üst kesiminde, pandantiflerde, kubbe göbe?inde ve kubbe ete?inde kalem i?i süslemelerle donanm??t?r. Mihrap ni?inin üst kesiminde, ayr?nt?l? bir ?ekilde i?lenmi? bir perde motifi bulunmaktad?r. Kö?eliklerinde, do?al görünümlü birer çiçekli dal motifi görülmektedir.

Mihrap çerçevesi üzerinde, bitkisel unsurlu süslemeler mevcuttur. Pencerelerin üst kesimlerini, bitkisel süslemeler taçland?rmaktad?r.

Kubbe ete?ine, ana hatlar?yla birer üçgeni an?msatan, iki farkl? boyutta süsleme unsurlar? yerle?tirilmi?tir. Bu süslemelerden küçük olanlar?n tepesinde, do?al görünümlü çiçekli dallar yer almaktad?r

 

Kubbe göbe?indeki madalyonun çevresinde de kubbe ete?indekileri and?r?r süslemeler görülmektedir. Madalyonun ortas?n? dolduran perde motifini and?r?r süsleme, her biri içine birer çiçek motifi i?lenmi?, yatay dikdörtgen ?ekilli bir dizi kartu?la çevrilidir.

Yap?n?n iki yan?nda birer tabhanesinin (Mutfak) bulundu?u nakledilmektedir. Ancak bu yap?lar günümüzde mevcut de?ildir. Cami ve medresenin giderleri kaynak üretmek için; 1489, 1528 ve 1613 y?llar?nda, Edirne'de dükkânlar, hamam kira gelirleri ile köyler vakfedilmi?tir.

 

Foto?raflar: Sinan DEM?R

 

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

 

 Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi program özeti için t?klay?n?z...

 

Uluslaras? Ö?renciler Akademisi ba?vuru formu için t?klay?n?z...

 

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI Ö?RENC?LER AKADEM?S?

            Yurtd??? Türkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???’n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cüsü düzenledi?i Edirne Uluslararas? Ö?renciler Akademisi Edirne’de yüksekö?renim gören Uluslararas? Ö?rencilerin akademik, sosyal ve kültürel donan?mlar?n?n güçlendirilmesini, ilgi ve çal??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r. 

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı