Anasayfa Faaliyetler Yard?mla?ma BULGAR?STANA KURAN-I KER?M HED?YES?

PostHeaderIcon

k?rcaali1-

Bulgaristanda bulunan ?mam Hatip Liselerinde e?itim gren ?rencilere gnderilen Kelime Mealli Kuran-? Kerim ve Tecvidli Elifbe kitaplar? Vakf?m?z taraf?ndan yerlerine ula?t?r?ld?. Rayiha Yay?nc?l?k taraf?ndan bas?lan ve yard?mseverlerin katk?lar?yla temin edilen 350 adet Kuran-? Kerim ile 850 adet Elifbe kitab? K?rcaali-Mestanl?, Rusuk ve ?umnuda bulunan ?mam Hatip Liselerinde okuyan ?rencilerin tamam?na tek tek teslim edildi.

Kitaplar?n tesliminde haz?r bulunan Vakf?m?z mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me, Mestanl? ?mam Hatip Lisesi Konferans Salonunda ?rencilere hitap ederek Alt Yaz?l? Renkli kelime Mealli Kuran-? Kerimlerin Kuran?n anlam?n? kavraman?n yan?s?ra Arapa ?renimine de katk? sa?layacak bir al??ma oldu?unu syledi. Av. ?kr e?me ile makam?nda gr?en K?rcaali Blge Mfts Beyhan Ahmed de en gzel hediyenin Kuran-? Kerim oldu?unu belirterek katk?s? ve eme?i geenlere te?ekkr etti.

Rusuk ve ?umnu ?mam Hatip Lisesi yetkilileri de, iinde bulundu?umuz e?itim-?retim dneminin ba??nda Vakf?m? taraf?ndan Bulgaristanda bulunan ?mam Hatip Liselerinde okuyan ?rencilere yap?lan okul k?yafeti yard?m?n? unutmad?klar?n? belirterek Kuran-? Kerim hediyesinden duyduklar? memnuniyeti dile getirdiler.

k?rcaali1-

mestanl?1

mestanl?2-

rusuk1-

?umnu1-

?umnu2

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı