Anasayfa Faaliyetler Sosyal GNDEM BALKANLAR

PostHeaderIcon

5Vakf?m?z?n dzenledi?i Bulgaristan ve Bat? Trakyadaki Mslmanlar?n durumunun masaya yat?r?ld??? panel program? Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirildi. Ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere ok say?da dinleyicinin kat?ld??? programda ilk olarak Bat? Trakya ?mam Hatip Lisesi Mezunlar? ve Mensuplar? Derne?i Ba?kan? Mehmet Emin Ahmet ve Gmlcine Seilmi? Mft Yard?mc?s? Fehim Ahmet birer konu?ma yapt?lar. ?ki y?ll?k bir dernek olmalar?na ra?men yzlerce yesiyle Bat? Trakyan?n etkin ve sayg?n bir sivil toplum kurulu?u olduklar?n? belirten Mehmet Emin Ahmet mftlk ve e?itim konular?yla ilgili a?klamalarda bulundu. Balkanlarda en ok din ve dil alan?nda sorun ya?and???n? vurgulayan Fehim Ahmet de, Bat? Trakyada dzenledikleri Kuran kurslar? zelinde a?klama ve de?erlendirmelerde bulundu.

Daha sonra krsye Bulgaristan Yksek ?slam ?uras? Ba?kan? ?aban Ali Ahmet, K?rcaali Blge Mfts Beyhan Ahmet ve Haskova Blge Mfts Basri Eminefendi geldi. ?ura Ba?kan? ?aban Ali Ahmet de Bulgaristandaki Mslmanlar?n tarihi gemi?i ve mevcut din hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Program?n ard?ndan Balkan Kltr Merkezinde devam eden kermese kat?lan konu?mac?lar daha sonra Edirneden ayr?ld?lar.

2

2

2

2

2

2

2

2

www.mimarsinanvakfi.org
www.facebook.com/mimarsinanvakfi.org

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı